Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

06.11.2017 - Postępowanie o wyłonienie Wykonawcy na dostawę prenumeraty prasy codziennej i czasopism krajowych na rok 2018

PDF06.11.2017 - Postępowanie o wyłonienie Wykonawcy na dostawę prenumeraty prasy codziennej i czasopism krajowych na rok 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę prenumeraty prasy codziennej i czasopism krajowych na rok 2018.

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
  pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław

   

 2. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES  ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa prenumeraty prasy codziennej i czasopism krajowych z datą wydania od 1.01.2018 do 31.12.2018 r. dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

           Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania stanowi wykaz tytułów do prenumeraty 2018 r.

 1. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Termin realizacji zamówienia  01.01.2018 – 31.12.2018. Sukcesywna realizacja prenumeraty w 2018 r., tj. od pierwszego do ostatniego numeru wydanego w ramach wymienionego roku z zastrzeżeniem późniejszego uzupełnienia wydawnictw, które w wyniku opóźnień wydawniczych nominalnie datowane w 2018 r. ukazały się po terminie obowiązywania umowy.

2) Dostawa czasopism obejmuje terminową dostawę prasy codziennej czasopism wraz ze specyfikacją zgodnie z trybem ich ukazywania się na rynku wydawniczym do siedziby Zamawiającego sukcesywnie do chwili dostarczenia wszystkich numerów czasopism wydanych w 2018 r.

3) Dostawa do siedziby Zamawiającego powinna być realizowana na bieżąco od poniedziałku do piątku do godz. 7.00 rano.

4) Wersja elektroniczna wydania brana jest pod uwagę, kiedy jest dodawana bezpłatnie do wersji papierowej

5) Odpowiadanie na maile wysyłane przez AMKL w sprawach ewentualnych reklamacji w ciągu dwóch dni roboczych.

 

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formułą reprezentacji oferenta określoną w KRS lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

2) Cena ofertowa powinna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia wraz z kosztami transportu do siedziby Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podania całkowitej ceny brutto, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

3) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), wykonał należycie przynajmniej dwie roczne usługi prenumeraty czasopism krajowych dla polskich publicznych uczelni wyższych, potwierdzonych dowodami określającymi czy zamówienia te zostały wykonane należycie.  Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane.  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

Zainteresowane przedmioty proszone są o przesłanie ofert w terminie 6 - 9 listopada 2017 r. do godz. 12.00 na adres magdalena.wiacek@amuz.wroc.pl

Dodatkowe zapytania proszę kierować na adres  magdalena.wiacek@amuz.wroc.pl lub telefonicznie pod nr 71 31 00 550.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Załącznik nr 1:

Tabela z tytułami czasopism.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2017
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  06-11-2017 14:42
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 560
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo