Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

30.11.2017 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej podczas Benefisu prof. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil w dniu 10 grudnia 2017 r.

PDF30.11.2017 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej podczas Benefisu prof. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil w dniu 10 grudnia 2017 r.
 

Wrocław,  30 listopada 2017 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej podczas Benefisu prof. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil w dniu 10 grudnia 2017 r.

Szczegóły  dotyczące usługi:

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) przynajmniej 100 zdjęć z Benefisu w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia sesji zdjęciowej,

2) w plikach JPG w dwóch wersjach: do druku oraz na stronę internetową w rozmiarze maksymalnym 500 KB jedno zdjęcie,

3) zdjęcia zostaną przekazane za pomocą platformy WeTransfer,

4) przekazanie zdjęć następować będzie po wykonaniu dzieła na podstawie protokołu odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia rachunku,

5) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zdjęć.

2. Kryteria oceny ofert:

1) cena,

2) doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji fotograficznej z oficjalnych uroczystości.

3. Termin i miejsce realizacji usługi: 10 grudnia 2017 r., Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

80%

80 punktów

2.

Doświadczenie (D)

20%

20 punktów

 

1) W przypadku kryterium „cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

 

                            najniższa cena ofertowa

                            CO =  ------------------------------------------ x 100 x 80%

                                               badana cena ofertowa

 

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 80 pkt.

2) W przypadku kryterium „doświadczenie” punkty będą przyznawane następująco:

W celu uzyskania punktacji w kryterium „doświadczenie” Wykonawca powinien wykazać (w zał. nr 1 do zapytania), wykonaną w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, dokumentację fotograficzną z oficjalnych uroczystości takich jak: wykłady, koncerty, inauguracje, spektakle, konferencje itp. przy czym minimalna ilość zdjęć z każdej uroczystości wskazanych w wykazie nie może być mniejsza niż 100 szt. koncerty, inauguracje, spektakle, konferencje itp. 

Punkty w kryterium „doświadczenie” będą przyznawane następująco:

0 wykonanych usług – 0 pkt

2 wykonane usługi – 5 pkt

4 wykonane usługi – 10 pkt

6 wykonanych usług – 15 pkt

8 lub więcej wykonanych usług – 20 pkt

            Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „doświadczenie” wynosi 20.

 

3) Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.

4) Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: karolina.mazurkiewicz@amuz.wroc.pl do dnia 5 grudnia 2017 r. do godz. 12.00.

5) Wycenę należy podać jako kwotę brutto.

6) Forma udzielenia zamówienia: umowa o dzieło.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

 

 

Załącznik nr 1do zapytania  - Wzór wykazu wykonanych usług

 

 

WYKAZ WYKONANYCH  USŁUG

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej podczas
Benefisu prof. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                        

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert / jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Lp

Przedmiot zamówienia

UROCZYSTOŚĆ

 

 

Ilość zdjęć

Data wykonania

(zakończenia)

Odbiorca

(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …..…. r.            ……………………………

(podpis)

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2017
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  01-12-2017 10:18
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  01-12-2017 10:24
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 811
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo