Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego...

PDFZarządzenie Nr 9/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

Zarządzenie Nr 9 /2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego  we Wrocławiu.

            Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012, poz. 1533), art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z  2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż w załączniku nr 1 do Zarządzenia – „Polityka rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustęp 11 otrzymuje brzmienie:

„11.Zatwierdzone przez Senat roczne sprawozdanie finansowe wraz opinią biegłego rewidenta i uchwałą Senatu podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”;

2) w § 4 punkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny i sprawdzalny, z uwzględnieniem zasady, że do rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej uczelni za kwoty istotne uznaje się te, które wpływają zniekształcająco na sprawozdanie finansowe i podejmowane na jego podstawie decyzje oraz przekraczają 1 % przychodów netto ze sprzedaży wykazanych w rachunku zysków i strat za rok poprzedni,”;

3) w § 11 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rezerwy na zobowiązania – Uczelnia tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze w szczególności z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych oraz zrealizowanych w roku obrotowym a nie wypłaconych wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe.”;

4) §15 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na przyszłe okresy stanowią stronę Wn konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe czynne.

Są to w szczególności prenumeraty czasopism i innych fachowych publikacji,  ubezpieczenia majątkowe, licencje.

Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych są odnoszone na konto 640 w korespondencji z kontami zespołu 1, 2. Następnie uznając konto 640 odpisuje się je w ciężar kont zespołu 4 i 5.

W bilansie rozliczenia te są prezentowane w aktywach jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”;

5) w § 15 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowiące koszty grudnia roku obrotowego a zafakturowane w styczniu roku następnego, ujmuje się na koncie rozrachunkowym zespołu 2 na podstawie dokumentu Polecenie księgowania.”;

6) w § 23 skreśla się ustęp 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą:

1) od 1 stycznia 2017 r.  - w zakresie § 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5,

2) od 1 lipca 2017 r.  - w zakresie § 1 pkt. 6.  

 

 

Wrocław,12 lutego 2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-02-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  16-02-2018 11:23
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  16-02-2018 11:24
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 855
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo