Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

20.03.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi tłumaczenia

PDFInformacja o unieważnieniu zapytania ofertowego_27.03.2018.pdf
 

 

Wrocław, 20 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 2. Przedmiot zamówienia:

bieżące tłumaczenie z języka polskiego na język angielski dokumentów rekrutacyjnych (w ramach English Division) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz aktualizacja przetłumaczonych dokumentów. 

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r.
 2. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest tłumaczenie z języka polskiego na język angielski dokumentów rekrutacyjnych (w ramach English Division) Akademii Muzycznej
  im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz aktualizacja przetłumaczonych już dokumentów i przesłanie ich drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail w formie skanu zawierającego podpis tłumacza i w wersji edytowalnej. Tłumaczenia powinny uwzględniać ujednolicone tłumaczenia nazwy Zamawiającego, wydziałów, kierunków studiów itp. określone przez Zamawiającego. Układ graficzny tłumaczenia powinien odpowiadać układowi graficznemu wersji w języku polskim przesłanej do tłumaczenia. 
 2. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać każde tłumaczenie, niezależnie od ich liczby - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

 

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena ( C ) 75% 75 punktów
2. Doświadczenie 25% 25 punktów

 

 1. Sposób obliczenia kryterium ceny (C):

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru

        Cmin

C = --------- x75% x100

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 75 pkt

 1. W celu uzyskania punktacji w kryterium „Doświadczenie” Wykonawca powinien wykazać, że osoba skierowana do tłumaczenia posiada doświadczenie w tłumaczeniu tekstów zawierających specjalistyczne słownictwo muzyczne. Wzór wykazu wykonanych tłumaczeń określa załącznik nr 1 do zapytania.

Powyższe doświadczenie musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami tj. poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo innymi dokumentami, jeżeli z uzasadnionych przyczyno obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń.

 

Punkty w kryterium „Doświadczenie” będą przyznawane następująco:

 1. wykonanie 5 tłumaczeń                              – 5 pkt
 2. wykonanie 6-10 tłumaczeń                         – 10 pkt
 3. wykonanie 11-15 tłumaczeń                       – 15 pkt
 4. wykonanie 16-20 tłumaczeń                       – 20 pkt
 5. wykonanie 21-25 tłumaczeń i więcej          – 25 pkt

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę która otrzyma łącznie największą ilość punktów w ww. kryteriach.
 1. Przez wykonanie zamówienia rozumie się przesłanie prawidłowo wykonanego tłumaczenia na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 3. Miejsce złożenia oferty:

Oferty prosimy składać drogą email na adres 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Plac Jana Pawła II 2

50-043 WROCŁAW

NIP: 897-15-46-345

Kontakt:

Magdalena Wereszczak tel. (71) 310-05-11,

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 28 marca 2018 r. do godz. 09.00 na adres mailowy

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

PDF20_03_2018 Zapytanie ofertowe - str 1.pdf

PDF20_03_2018 Zapytanie ofertowe - str 2.pdf

PDF20_03_2018 Załącznik 1 WYKAZ WYKONANYCH TŁUMACZEŃ.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2018
  przez: Rajmund Durał
 • opublikowano:
  23-03-2018 08:51
  przez: Rajmund Durał
 • zmodyfikowano:
  27-03-2018 10:45
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 591
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo