Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

21.03.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Wrocław, 21 marca 2018 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wykonanie Wykonawcy usługi cateringowej w dniu 10 kwietnia 2018 r., organizowanej w ramach Kolegium Prorektorów.

Szczegóły dotyczące usługi:

 1. Usługa Cateringowa w dniu 10 kwietnia 2018 r. dla 20 osób.
 2. Cena usługi dla jednej osoby nie może przekroczyć 50 zł brutto.
 3. Cena obejmuje: menu cateringu (przekąski, kanapeczki bankietowe, 2 sałatki, pieczywo, ciasto, kawa, herbata, napoje zimne, mleko, woda, soki, napoje, owoce, cytryna, cukier) dowóz, dekorację stołu szwedzkiego. Usługa jest bez obsługi kelnerskiej.
 4. Wraz z ofertą Wykonawca musi przedłożyć proponowane menu.
 5. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp. Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1. Cena (C) 50% 50 punktów
2. Doświadczenie 1 (D1) 10% 10 punktów
3. Doświadczenie 2 (D2) 10% 10 punktów
4. Menu (M) 30% 30 punktów

1) Sposób obliczenia kryterium ceny "C":

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:

        Cmin

C = --------- x75% x100

         CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

2) W przypadku kryterium doświadczenia 1 "D" - Wykonawca powinien wykazać (w zał. nr 1 do zapytania), realizację w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, minimum 3 usług cateringowych dla przynajmniej 50 osób.

Punkty w kryterium "doswiadczenie 1" będą przyznawane nastepujaco:

0 wykonanych lub/i wykonywanych usług - 0 pkt

3 wykonywane usługi - 2 pkt

4 wykonane usługi - 4 pkt

5 wykonanych usługi - 6 pkt

6 wykonanych usług - 8 pkt

7 lub więcej wykonanych usług - 8 pkt

3) W przypadku kryterium "doświadczenie 2" "D 2" - punkty będą przyznawane Wykonawcy na podstawie długości istnienia na rynku i świadczenia usług w branży cateringowej:

Od 3 lat do 4 lat - 2 punkty;

Od 5 lat do 6 lat - 4 punktów;

Od 7 lat do 8 lat - 6 punktów;

Od 9 lat do 10 lat - 8 punktów;

Od 10 lat - 10 punktów

4) W przypadku kryterium "menu" "M" punkty będą przyznawane za zaproponowane koncepcje i zróżnicowane menu. Zamawiający będze oceniał różnorodność, wagę, objętość, ilość, zaproponowanego menu, które będzie stanowiło załącznik do oferty. Minimalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium "menu" wynosi 0 natomiast maksymalna to 30 punktów.

6.  Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.

7. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: justyna.milosz-konopacka@amuz.wroc.pl do dnia 27 marca 2018 r. do godz. 12.00

8. Wycenę należy podać jako kwotę brutto.

9. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie

10, Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postepowania w części lub w całości bez popdania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

PDF21_03_2018_Zapytanie ofertowe.pdf

DOC21_03_2018_Załącznik nr 1 do zapytania.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2018
  przez: Rajmund Durał
 • opublikowano:
  23-03-2018 15:41
  przez: Rajmund Durał
 • zmodyfikowano:
  23-03-2018 15:43
  przez: Rajmund Durał
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 626
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo