Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

27.03.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy bieżącego tłumaczenia z języka polskiego na język angielski dokumentów rekrutacyjnych (w ramach English Division) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz aktualizacja przetłumaczonych..

PDF27.03.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy bieżącego tłumaczenia z języka polskiego na język angielski dokumentów rekrutacyjnych (w ramach English Division) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz aktualizacja przetłumaczonych..
PDF27.03.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy bieżącego tłumaczenia z języka polskiego na język angielski dokumentów rekrutacyjnych (w ramach English Division) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz aktualizacja przetłumaczonych.2
 

Wrocław, 20 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 2. Przedmiot zamówienia:

bieżące tłumaczenie z języka polskiego na język angielski dokumentów rekrutacyjnych (w ramach English Division) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz aktualizacja przetłumaczonych dokumentów. 

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r.
 2. Inne istotne warunki zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest tłumaczenie z języka polskiego na język angielski dokumentów rekrutacyjnych (w ramach English Division) Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz aktualizacja przetłumaczonych już dokumentów i przesłanie ich drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail w formie skanu zawierającego podpis tłumacza i w wersji edytowalnej. Tłumaczenia powinny uwzględniać ujednolicone tłumaczenia nazwy Zamawiającego, wydziałów, kierunków studiów itp. określone przez Zamawiającego. Układ graficzny tłumaczenia powinien odpowiadać układowi graficznemu wersji w języku polskim przesłanej do tłumaczenia. 

2) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać każde tłumaczenie, niezależnie od ich liczby - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

 

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

75%

75 punktów

2.

Doświadczenie

25%

25 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny (C):

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru

        Cmin

C = --------- x75% x100

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 75 pkt

2) W celu uzyskania punktacji w kryterium „Doświadczenie” Wykonawca powinien wykazać, że osoba skierowana do tłumaczenia posiada doświadczenie w tłumaczeniu tekstów zawierających specjalistyczne słownictwo muzyczne. Wzór wykazu wykonanych tłumaczeń określa załącznik nr 1 do zapytania.

Powyższe doświadczenie musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami tj. poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo innymi dokumentami, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń.

Punkty w kryterium „Doświadczenie” będą przyznawane następująco:

 1. wykonanie 5 tłumaczeń                              – 5 pkt
 2. wykonanie 6-10 tłumaczeń                         – 10 pkt
 3. wykonanie 11-15 tłumaczeń                      – 15 pkt
 4. wykonanie 16-20 tłumaczeń                      – 20 pkt
 5. wykonanie 21-25 tłumaczeń i więcej        – 25 pkt

   

3) Zamawiający wybierze ofertę która otrzyma łącznie największą ilość punktów w ww. kryteriach.

 1. Przez wykonanie zamówienia rozumie się przesłanie prawidłowo wykonanego tłumaczenia na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 3. Miejsce złożenia oferty:

Oferty prosimy składać drogą email na adres  magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Plac Jana Pawła II 2

50-043 WROCŁAW

NIP: 897-15-46-345

Kontakt:

Magdalena Wereszczak tel. (71) 310-05-11,

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 31 marca 2018 r. do godz. 09.00 na adres mailowy magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  27-03-2018 10:43
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 631
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo