Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

04.06.2018 - Konkurs na stanowisko profesora wizytującego (teoria muzyki) na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

PDF04.06.2018 - Konkurs na stanowisko profesora wizytującego (teoria muzyki) na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
 

DK-1100- 15/18                                                                                                Wrocław, 4 czerwca 2018 r.

 

DZIEKAN

Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na stanowisko

profesora wizytującego

(teoria muzyki)

na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

jako pracownika naukowo-dydaktycznego

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 • posiadają ukończone studia wyższe na kierunku kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki, stopień doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej historia, specjalność muzykologia,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • posiadają znajomość języka obcego.

   

  Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys,
 • kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki oraz dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacji II stopnia w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki albo doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej historia, specjalność muzykologia,
 • w przypadku posiadania tytułu profesora sztuk muzycznych albo profesora nauk humanistycznych - kserokopia aktu nadania,
 • informację o znaczących osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • oświadczenie  o spełnianiu  wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).

   

  Oferty należy składać do dnia 30 czerwca 2018 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław (pok. nr 003A lub 007A)  lub przesłać na adres kadry@amuz.wroc.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5 lipca 2018 r.

  Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatami w dniu 5 lipca 2018 r.

  Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny

Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  05-06-2018 07:14
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 622
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo