Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

05.06.2018 - Konkurs na stanowisko adiunkta dr hab (pianista-akompaniator) na Wydziale Wokalnym

PDF05.06.2018 - Konkurs na stanowisko adiunkta dr hab (pianista-akompaniator) na Wydziale Wokalnym
 

DK-1100-11/18

DZIEKAN

Wydziału Wokalnego

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na stanowisko

adiunkta

(pianista-akompaniator)

na Wydziale Wokalnym

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

w pełnym wymiarze czasu pracy

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 • ukończyły studia wyższe na kierunku instrumentalistyka w specjalności gra na fortepianie lub kameralistyka fortepianowa i posiadają tytuł zawodowy magistra sztuki,
 • posiadają stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka,
 • posiadają co najmniej 10-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego  oraz posiadają co najmniej 8-letnie doświadczenie w charakterze pianisty-akompaniatora z wokalistami,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy oraz iż wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego studiów I i II stopnia na kierunku wokalistyka.

   

  Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku instrumentalistyka w specjalności gra na fortepianie lub kameralistyka fortepianowa oraz kserokopia dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacji II stopnia w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka,
 • informację o osiągnięciach w działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 10-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego  oraz posiadają co najmniej 8-letnie doświadczenie w charakterze pianisty-akompaniatora z wokalistami,
 • oświadczenie, że spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy oraz iż wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego studiów I i II stopnia na kierunku wokalistyka.

   

  Oferty należy składać do dnia 27 czerwca 2018 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław (pok. 003A lub 007A)  lub przesłać na adres kadry@amuz.wroc.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

  Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem w dniu 28 czerwca 2018 r. rozmowy na tematy zawodowe i artystyczne.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28 czerwca 2018 r.

  Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

   

  Wrocław, 4 czerwca 2018 r.

   

Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  05-06-2018 07:22
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 610
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo