Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

06.07.2018 - konkurs na stanowisko adiunkta (w zakresie dyrygentury) na Wydziale Edukacji Muzycznej Chóralistyki i Muzyki Kościelnej.

PDF06.07.2018 - konkurs na stanowisko adiunkta (w zakresie dyrygentury) na Wydziale Edukacji Muzycznej Chóralistyki i Muzyki Kościelnej.
 

DK-1100-32/18                                                                                                                               Wrocław, 6 lipca 2018 r.

DZIEKAN

Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na stanowisko

adiunkta

(w zakresie dyrygentury)

na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

 Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

jako pracownika naukowo-dydaktycznego

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 • ukończyły studia wyższe na kierunku dyrygentura, wychowanie muzyczne lub edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • posiadają stopień doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk  muzycznych, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • posiadają minimum 8-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy oraz iż wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego studiów I i II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

   

  Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku dyrygentura, wychowanie muzyczne lub edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, kserokopia dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacji II stopnia w dyscyplinie artystycznej dyrygentura,
 • informacja o osiągnięciach w działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 8-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy oraz iż wyrażą zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego studiów I i II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • oświadczenie, o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).

   

  Oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2018 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław (pok. nr 003A lub 007A)  lub przesłać na adres kadry@amuz.wroc.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

  Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe i artystyczne w dniu 10 września 2018 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 września 2018 r.

  Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-07-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  06-07-2018 14:27
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  06-07-2018 14:27
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 846
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo