Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

31.08.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy tablicy na budynku Akademii Muzycznej przy ul. Podwale 13 wraz z montażem na elewacji budynku od strony dziedzińca.

PDF31.08.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy tablicy na budynku Akademii Muzycznej przy ul. Podwale 13 wraz z montażem na elewacji budynku od strony dziedzińca.
PDF04.09.2018 - Sprostowanie
 

Wrocław, 31.08.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy tablicy na budynku Akademii Muzycznej przy ul. Podwale 13 wraz z montażem na elewacji budynku od strony dziedzińca.

 

I.opis przedmiotu zamówienia:

 1. tablica kwadratowa o wymiarach 40 cm x 40 cm wykonana z pleksiglasu o grubości 2,5 cm,
 2. czcionka oraz układ napisów taki sam jak na tablicy oznaczającej budynek D,
 3. wysokość napisu BUDYNEK wynosi 3,5 cm,
 4. wysokość litery „F” wynosić będzie 20 cm,
 5. napis BUDYNEK jest frezowany po obrysie czcionki i podklejony szarą folią
 6. oznaczenie budynku „F” wykonane ze stali kwasoodpornej, szlifowanej,
 7. tablica zamontowana do elewacji budynku na 4 tulejach dystansowych takich jak w istniejącej tablicy z oznaczeniem budynku D,
 8. boki tablicy (po miejscu cięcia) nie mogą być matowe,

II.założenia do umowy:

 1. Termin realizacji:

1.1. Wykonanie tablicy wraz z montażem – do dnia 25.09.2018

1.2. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w uzgodnionym terminie Zleceniodawca będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki,

 1. Płatność:

2.1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

1) Prawidłowo wystawionej faktury VAT

2) protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony umowy w tym upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

2.2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2.1. pkt 2), stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

2.3. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

 

 1. Gwarancje:

3.1. Wykonawca wykona powierzone prace zgodnie z wiedzą techniczną, uzgodnieniami, przekazanymi dokumentami, załącznikami oraz normami projektowymi,

3.2. Wykonawca musi zaoferować 60 miesięczną gwarancję na zrealizowany cały przedmiot zamówienia, liczoną od daty odbioru,

 1. Inne:

4.1. Zmiana warunków umowy będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności,

4.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, strony będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego,

4.3. Przedstawicielem Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia będzie kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego Marek Gumienny a przedstawiciela Wykonawcy do realizacji zlecenia będzie określała zawarta umowa.

III.oferta

1.opis sposobu przygotowania oferty:

1.1.oferta powinna zawierać:

1.1.1. całkowitą cenę dostawy tablicy wraz z kosztami transportu i montażu,

1.1.2. proponowany termin wykonania zamówienia, nie dłuższy jednak niż termin oznaczony w pkt. II, ust. 1.1

1.2.oferta powinna:

1.2.1. być opatrzona pieczątką firmową,

1.2.2. posiadać datę sporządzenia,

1.2.3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,

1.2.4. być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta,

 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona wszelkich pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Tablica musi być wykonana w sposób taki sam jak istniejąca tablica z oznaczeniem budynku D. Podane parametry i zdjęcie identycznej tablicy z oznaczeniem budynku D służą jedynie do zapoznania się z wymaganiami Zamawiającego i nie powinny być podstawą do ostatecznego wykonania zadania.

 

2.Kryteria oceny ofert

2.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych,

2.2. Kryterium wyboru oferty jest cena.

2.3. W przypadku jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3.termin i miejsce składania ofert:  

3.1.oferty można składać do dnia 09 września 2018 r.

3.2.oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres:   marek.gumienny@amuz.wroc.pl

3.3.oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Kanclerza

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

 

Zaleca się oględziny miejsca montażu przed złożeniem oferty (budynek F Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 13) w tej sprawie proszę kontaktować się z panem Markiem Gumiennym, tel. 501-610-863,

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-08-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  31-08-2018 13:43
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  04-09-2018 12:44
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 483
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo