Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 66/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu..

PDFZarządzenie Nr 35/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 66/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 

 

 

Zarządzenie Nr 35/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 18 października 2018 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 66/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.), § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz art. 104² § 1 w zw. z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz art.6 ust.1 lit. c i d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Regulamin pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 66/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób że:

 1. w § 3 po ust.5 dodaje się ust.6-8 w brzmieniu:

     „6.   Pracodawca prowadzi monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, studentów i innych znajdujących się na terenie Akademii osób, a także w celu ochrony mienia Akademii. Monitoring wizyjny obejmuje teren Akademii (hole, korytarze, recepcje, Salę Koncertową, Salę Audytoryjną, Salę prób, Salę baletową, pomieszczenia Studia Nagrań, parkingi, garaż, bramę wjazdową, patio) oraz teren wokół Akademii. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych, i szatni pracowniczych.

7.    System monitoringu wizyjnego składa się z kamer rejestrujących obraz wewnątrz i na zewnątrz budynków, urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym oraz monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń. Monitoring wizyjny prowadzony jest całodobowo.

8.    Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.”.

§ 2

  Pozostałe postanowienia Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go pracownikom do wiadomości.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2018
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  18-10-2018 11:51
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  11-12-2018 13:48
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 584
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo