Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 3/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

Zarządzenie Nr 3/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668) oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin wolontariatu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się prorektorowi właściwemu ds. artystycznych i naukowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 3/2019 Rektora Akademii Muzycznej 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Regulamin wolontariatu

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. W celu zapewnienia sprawnej organizacji wolontariatu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwanej dalej również „AMKL” lub „Korzystającym”, wprowadza się Regulamin wolontariatu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu określający zasady organizacji i wykonywania wolontariatu w AMKL.
 2. Niniejszy regulamin w szczególności określa zasady przyjmowania nowych wolontariuszy, wykonywania świadczeń wolontaryjnych, zakończenia wykonywania świadczeń, zadania wolontariuszy, prawa i obowiązki wolontariuszy, obowiązki Korzystającego, zadania opiekuna wolontariuszy, a także prawa i obowiązki opiekuna wolontariuszy.
 3. Wartość świadczeń wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz Korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.

§ 2

Podstawy prawne

Postawą prawną wolontariatu jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. Nr z 2018 r. poz. 450)– w dalszej części nazywana „ustawą”.

§ 3

Podstawowe pojęcia

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Wolontariusz – student lub inna osoba pełnoletnia wykonująca społecznie świadczenia bez wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie i w niniejszym regulaminie,
 2. Korzystający – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
 3. Opiekun – osoba sprawująca opiekę nad wolontariuszem w czasie wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu wyznaczona przez Korzystającego i wskazana w porozumieniu zawartym z wolontariuszem,
 4. Porozumienie – rodzaj umowy zawartej pomiędzy wolontariuszem i Korzystającym określającej w szczególności zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń. Jeżeli świadczenie Wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie,
 5. Projekt – działanie/wydarzenie/impreza, w ramach którego wykonywane są świadczenia wolontaryjne na rzecz Korzystającego.

§ 4

Rekrutacja wolontariuszy

 1. Nabór wolontariuszy jest prowadzony przez Korzystającego w miarę potrzeb, poprzez:
  1. umieszczanie informacji w formie ogłoszenia na stronie internetowej oraz profilu facebookowym Korzystającego oraz na profilu facebookowym Samorządu Studenckiego AMKL,
  2. plakaty, ulotki.
 2. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.
 3. W przypadku, gdy okres świadczenia usług przez wolontariusza wynosi powyżej 30 dni, Korzystający zawiera z wolontariuszem porozumienie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy wolontariusz, przed rozpoczęciem wykonywania świadczeń wolontaryjnych, przechodzi obowiązkowo szkolenie BHP w terminie ustalonym ze specjalistą do spraw BHP.
 5. Każdy wolontariusz, który w ramach świadczonych obowiązków uczestniczy w przetwarzaniu danych odbywa szkolenie z ochrony danych osobowych, które organizowane jest przez Inspektora Ochrony Danych w AMKL, otrzymuje stosowne upoważnienie do przetwarzania danych i składa oświadczenia związane z dostępem do tych danych.

§ 5

Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń i korzystania z odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 2. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych. Zaświadczenie wydaje opiekun na prośbę wolontariusza po zrealizowaniu świadczeń, o których mowa w porozumieniu.
 3. Wolontariusz ma prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych i diet na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń na rzecz Korzystającego, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6

Obowiązki wolontariusza

 1. W okresie współpracy Wolontariusz jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, przepisów zawartych w niniejszym regulaminie, przepisów BHP i ochrony danych osobowych i innych wewnętrznych regulacji, obowiązujących w siedzibie Korzystającego.
 2. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać podjęte zadania sumiennie, z zachowaniem wszelkich zasad etyki oraz należytej staranności we współpracy z opiekunem i pracownikami Korzystającego.
 3. Wolontariusz ma obowiązek zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się podczas wykonywania świadczeń na rzecz Korzystającego, w tym wszelkiego rodzaju informacji poufnych, objętych tajemnicą służbową lub zawodową, a także danych osobowych podlegających ochronie.
 4. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa po zakończeniu umowy/świadczenia pracy z wolontariuszem.
 5. Wolontariusz zobowiązany jest do wykonywania poleceń opiekuna, który jest jego bezpośrednim przełożonym.
 6. Wolontariusz, z którym zawarto porozumienie, jest zobowiązany do realizacji zadań zgodnie z jego treścią i ustalonym grafikiem, pod kierunkiem opiekuna.
 7. Wolontariusz, przed rozpoczęciem wykonywania świadczeń na rzecz Korzystającego zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności opiekunowi.
 8. Wolontariusz zobligowany jest do zgłaszania opiekunowi wszelkich zmian w harmonogramie najpóźniej dwa dni robocze przed planowaną zmianą.
 9. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanych świadczeń wolontariusz powinien zgłaszać Opiekunowi.
 10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, zwłaszcza nienależytego wykonywania obowiązków, Korzystający ma prawo do wypowiedzenia współpracy z wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7

Obowiązki Korzystającego

 1. Korzystający może fakultatywnie zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, jeśli dany Wolontariusz nie podlega mu z innego tytułu.
 2. Korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wolontariuszy, którzy świadczą na rzecz Korzystającego świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Korzystający ma obowiązek przeprowadzenia stosownego postępowania w razie wypadku przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza i sporządzenia protokołu wypadku.
 4. Korzystający wyznacza opiekuna, którego obowiązkiem jest przedstawić wolontariuszowi haromonogram prac i zakres obowiązków.

§ 8

Zakończenie wykonywania świadczeń wolontariatu

 1. Strony mogą rozwiązać porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych z zachowaniem dwudniowego okresu wypowiedzenia lub bez okresu wypowiedzenia - za porozumieniem stron.
 2. Wypowiedzenie porozumienia zawartego w formie pisemnej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W okresie wypowiedzenia, Korzystający może zwolnić wolontariusza od wykonywania przez niego świadczeń.
 4. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem lub niniejszym Regulaminem, do zakończenia wykonywania świadczeń na zasadzie wolontariatu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Korzystający ma obowiązek doręczyć Wolontariuszowi niniejszy regulamin i zapoznać go z jego treścią.
 2. Do spraw nieuregulowanych w porozumieniu oraz w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustawy.

 

 

 

 

 

Załącznik

do Regulaminu wolontariatu
Akademii Muzycznej

im. Karola Lipińskiego

we Wrocławiu

 

Porozumienie z wolontariuszem (wzór)

 

Zawarte w dniu ………………….. pomiędzy:

Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław 

reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………,

zwaną w dalszej części porozumienia „Korzystającym”,

a

Panią/ Panem………………………………………………………………………………….

zamieszkałym w …………………………………………..……………………………………,

zwanym w dalszej części porozumienia „Wolontariuszem”.

 

 1. Wolontariusz zobowiązuje się do wykonania następujących świadczeń na rzecz Korzystającego ...............................................................................……………………... ………………………………………….………………………………………………………… Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień ……………… r. a ogólną ilość godzin świadczeń szacują na ……………………………………………
 2. Opiekunem koordynującym prace Wolontariusza przy projekcie będzie:……………………………………………………………………………………
 3. Niniejsze porozumienie zawarte zostaje na czas określony tj. do …………………………...r.
 4. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsze porozumienie obejmuje świadczenia o charakterze wolontariackim, które mają charakter bezpłatny i dobrowolny.
 5. Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi kosztów podróży służbowych i diet na zasadach określonych dla pracowników w odrębnych przepisach.
 6. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonaniu prac wymienionych w pkt. 1 porozumienia, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
 7. Strony zgodnie oświadczają, że ich działania wynikające z niniejszego porozumienia będą zgodne z Regulaminem wolontariatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 8. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanej porozumienia. Dotyczy to zwłaszcza wszelkich danych osobowych, z jakimi się zetknął, wykonując swoje obowiązki.
 9. Wolontariusz oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami:
 1. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),
 3. dokumentacji ochrony danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w tym Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 1. Wolontariusz zobowiązuje się do :
 1. przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w ww. dokumentach,
 2. zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będzie miał/a dostęp w związku z wykonywaniem obowiązków zadań zleconych przez lub na rzecz Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu; w szczególności nie będzie wykorzystywał/a- w celach pozasłużbowych/niezgodnych ze zleceniem/powierzony celem przetwarzania danych osobowych, z którymi zapoznał/a się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, o ile nie są one powszechnie znane,
 3. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczania danych osobowych stosowanych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 1. Wolontariusz oświadcza, że jest świadoma/my odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 107-108 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz art. 266 Kodeksu karnego.
 2. Korzystający upoważnia Wolontariusza do przetwarzania, w ramach wykonywanych obowiązków, danych osobowych w zbiorze danych:

   

Lp.

Nazwa zbioru danych

Nazwa programu

1

Studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i kursów dokształcających

MS Office*

2

Pracownicy oraz osoby fizyczne, z którymi zawarto umowy  cywilnoprawne

MS Office*

3

Uczestnicy konferencji, sympozjów, kursów

MS Office*

4

Uczestnicy programu Erasmus

MS Office*

 

 1. Korzystający przydzielam Wolontariuszowi identyfikator: ……………………………………………………
 2. Upoważnienie jest udzielone na okres od ……..……............ do…………..…………*
 3. Korzystający czyni Wolontariusza odpowiedzialną(nym) za ochronę danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, nielegalnym udostępnieniem i nieuzasadnionym zniszczeniem.
 4. Korzystający oświadcza, że poinformował wolontariusza o przysługującym mu prawu do otrzymania od Korzystającego zaświadczenia o pełnieniu funkcji wolontariusza.
 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 8. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Korzystającego.

   

         Korzystający                                                                           Wolontariusz

   

   

   

     …………………………                                                          …….……………………

Metryczka
 • wytworzono:
  22-02-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  22-02-2019 14:15
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 761
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo