Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

09.04.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług graficznych: przygotowanie identyfikacji wizualnych i projektów graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych do wydarzeń artystycznych i naukowych realizowanych przez uczelnię.

PDF09.04.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług graficznych: przygotowanie identyfikacji wizualnych i projektów graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych do wydarzeń artystycznych i naukowych realizowanych przez uczelnię.
 

Wrocław, 08.04.2019 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług graficznych: przygotowanie identyfikacji wizualnych i projektów graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych do wydarzeń artystycznych i naukowych realizowanych przez uczelnię.

 

 1. Szczegóły  dotyczące usługi:
 • przygotowywanie koncepcji graficznych oraz bazujących na nich projektów graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz projektów graficznych materiałów informacyjnych
  i promocyjnych z użyciem materiałów własnych Zamawiającego, do imprez takich jak: konferencje, sesje, sympozja, warsztaty, kursy mistrzowskie, konkursy, koncerty, spektakle, benefisy i festiwale.
 • terminy wykonywania usługi: usługa realizowana w trybie zwykłym do 5 dni roboczych lub w trybie ekspresowym na dzień następny od złożenia zamówienia (dotyczy jedynie opracowania projektów graficznych na podstawie istniejącej koncepcji lub wykonania poprawek w przypadku dostarczenia materiałów do godz. 12.00).
 1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:

wypełnienie załączonych formularzy (załącznik nr 1 i nr 2)

udostępnienie portfolio w postaci 3 projektów graficznych w formacie .pdf wykonanych przez Wykonawcę, dokumentujących doświadczenie (w tym przynajmniej 1 projektu plakatu i 1 projektu reklamy prasowej bądź internetowej) i przesłanie powyższych materiałów drogą elektroniczną na adres: joanna.polak@amuz.wroc.pl 

 

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

50%

50 punktów

2.

Doświadczenie (D)

10%

10 punktów

3.

Portfolio

40%

40 punktów

 

 

1) W przypadku kryterium „cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

 

                            najniższa cena ofertowa

                            CO =  ------------------------------------------ x 100 x 50%

                                               badana cena ofertowa

 

Dla powyższego kryterium cena oferty to suma cen brutto z wszystkich pozycji  (wg wypełnionego załącznika nr1)

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 50 pkt.

 

2) W przypadku kryterium „doświadczenie” punkty będą przyznawane następująco:

W celu uzyskania punktacji w kryterium „doświadczenie” Wykonawca powinien wykazać (w zał. nr 2 do zapytania), wykonane w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, minimum dwa zamówienia z zakresu projektów graficznych plakatów, ulotek, dyplomów, certyfikatów, programów, bookletów, reklam internetowych, w prasie itp. związanych z promocją  m.in. koncertów, festiwali, spektakli, konferencji na potrzeby kultury lub/i szkolnictwa wyższego.

Punkty w kryterium „doświadczenie” będą przyznawane następująco:

0-1 wykonane usługi – 0 pkt

2-3 wykonane usługi – 4 pkt

4-5 wykonanych usług – 8 pkt

6 i więcej wykonanych usług – 10 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „doświadczenie” wynosi 10.

3) W przypadku kryterium „portfolio”  punktacja przyznawana będzie na podstawie załączonych do oferty prac przez powołaną komisję (minimum 3 osoby), która oceniać będzie w szczególności:

 • kreatywność ( od 1 do 10 punktów),
 • spójność koncepcji artystycznej z charakterem i tematem wydarzenia, której dotyczy ta koncepcji
  (od 1 do 10 punktów),
 • różnorodność projektów ( od 1 do 10 punktów),
 • czytelność i przejrzystość projektów ( od 1 do 10 punktów).

Członkowie komisji wskazani do oceny przydzielą każdej ocenianej ofercie punkty w skali od 0 do 10 za każdy ww. element. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie liczby punktów oferty badanej – będącej średnią arytmetyczną z łącznej liczy punktów przydzielonej przez członków komisji –  przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 40 punktów, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium.

 1. Termin przesyłania ofert upływa 16 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00.
 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres 2 lat.
 3. Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające portfolio oraz wypełniony w całości Załącznik nr 1 .
 4. Zamawiający na podstawie umowy i w ramach wynagrodzenia w niej określonego z dniem przyjęcia dzieła, nabywa wszelkie prawa majątkowe i prawa autorskie  do projektów graficznych na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych,
 2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy dzieła,
 3. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray,
  a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie dzieła lub z jego wykorzystaniem,
 4. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów dzieła do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych (Internet) i udostępniania
  ich użytkownikom tychże sieci,
 5. przekazywania lub przesyłania zapisów dzieła pomiędzy komputerami, serwerami, użytkownikami
  i odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
 6. tłumaczenia oraz zmian układu dzieła,
 7. udzielania licencji na korzystanie z dzieła  na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie.
 1. Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do dokonywania zmian w dziele, do wykonywania opracowań dzieła, rozporządzania oraz korzystania ze zmienionego dzieła oraz utworów stanowiących opracowanie dzieła, w zakresie wskazanym w pkt. powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załącznik nr 1 do zapytania

Rodzaj materiału promocyjnego

Cena brutto
(do 5 poprawek w cenie)

 
 

Koncepcja graficzna całości

 

 

 

2 Plakaty - wielkoformatowy (A1,B2 lub A2) i małoformatowy(A3 lub B3)

 

 

 

 

Ulotka A4 składana w C lub Z do DL

 

 

 

Ulotka A5 dwustronna

 

 

 

Zaproszenie 210x198 składane do DL

 

 

 

Ulotka 336x235 składana do 168x235

 

 

 

Ulotka 168x235

 

 

 

Książka programowa format A5

(okładka + 20 stron)

 

 

 

 

Dyplomy /certyfikaty uczestnictwa, zaświadczenia o udziale, podziękowania (format A4)

 

 

 

 

Identyfikator

 

 

 

Reklama w prasie (projekt w 1 formacie)

 

 

 

Projekt nadruku na gadżecie promocyjnym (teczka, notatnik, torba, koszulka lub długopis)

 

 

 

 

Baner internetowy (projekt w 1 formacie)

 

 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

 

                                                                                  …………………………………………

(podpis)

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania  - Wzór wykazu wykonanych usług

 

WYKAZ WYKONANYCH  USŁUG

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                        

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert / jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Lp

Przedmiot zamówienia

 

Zakres
(np. plakat, ulotka, program itp. )

 

Data wykonania

(zakończenia)

Odbiorca

(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

 

                                                                                  …………………………………………

(podpis)

Metryczka
 • wytworzono:
  09-04-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  09-04-2019 14:29
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 462
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo