Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony...

PDFZarządzenie Nr 2/2019 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Zarządzenie Nr 2/2019

Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 25 marca 2019 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Na podstawie § 35 ust. i § 36 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), § 10 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz art. 233  i art. 2376-10Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 1/2011 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 września 2011 r. w sprawie w sprawie zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w ten sposób, iż:

 1. w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ewidencje wydawanej odzieży prowadzona jest przez Dział Administracyjno-Gospodarczy.”,

 1. w Załączniku nr 1 do Zarządzenia ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stanowiska, na których obowiązuje przydział odzieży indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wraz z okresami ich użytkowania określa Tabela norm – Załącznik nr 2. W przypadku powstania obowiązku wydania środków ochrony indywidualnej, odzieży lub obuwia roboczego pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku niewymienionym w Tabeli norm, wydawane są one przez Dział Administracyjno-Gospodarczy w uzgodnieniu z inspektorem ds. bhp .”,

 1. w Załączniku nr 1 do Zarządzenia ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Za pranie przydzielonej odzieży, w stopniu zabrudzenia możliwym do usunięcia w praniu domowym, z wyjątkiem zabrudzeń substancjami szkodliwymi, Akademia wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny w wysokości wskazanej w ust. 8, odpowiadającej ustalonym kosztom wykonania prania oraz użytych środków piorących, z zastrzeżeniem, że w przypadku odzieży roboczej wydanej pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku niewymienionym w Tabeli norm – Załączniku nr 2 , Akademia zapewnia jej pranie.”,

 1. Załącznik nr 2 do Zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

 

Lp.

Stanowisko

Dział

Rodzaj

Przedmiot odzieży i sprzętu

Okres użytkowania

1

Archiwista

DK

R

O

O

fartuch roboczy

rękawice bawełniane

maseczka ochronna

36 miesięcy

d.z

d.z.

2

Młodszy bibliotekarz

Bibliotekarz

Starszy bibliotekarz

Kustosz biblioteczny

BG

R

O

O

fartuch roboczy

rękawice bawełniane

maseczka ochronna

36 miesięcy

d.z

d.z

3

 

Robotnik gospodarczy

AG

R

R

R

R

R

R

R

O

O

O

ubranie robocze

koszula flanelowa

koszulka bawełniana

obuwie robocze

obuwie zimowe

kurtka ocieplana

czapka zimowa

rękawice robocze

okulary ochronne

czapka zimowa

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

2 o.z

3 o.z

24 miesiące

d.z

d.z

d.z

4

Konserwator-mechanik

Konserwator

Konserwator - robotnik gospodarczy

AG

R

R

R

R

R

O

O

O

ubranie robocze

koszula flanelowa

koszulka bawełniana

obuwie robocze

kurtka ocieplana

rękawice robocze

okulary ochronne

szelki bezpieczeństwa

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

4 o.z

d.z

d.z

d.z

5

Robotnik gospodarczy-

sprzątanie

AG

R

R

R

R

O

O

ubranie robocze

obuwie profilaktyczne

koszulka bawełniana

kurtka ocieplana

rękawice ochronne

okulary ochronne

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

4 o.z

d.z

d.z

6

Konserwator- elektryk

AG

R

R

R

R

R

O

O

O

ubranie robocze

obuwie robocze

koszula flanelowa

koszulka bawełniana

kurtka ocieplana

rękawice ochronne

okulary ochronne

szelki bezpieczeństwa

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

4 o.z

d.z

d.z

d.z.

 

Objaśnienia:

R – odzież i obuwie robocze

O – ochrony indywidualne

o.z. – okres zimowy (od 1 listopada do 31 marca)

d.z. – do zużycia cech ochronnych”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-04-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  18-04-2019 08:51
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 239
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo