Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kontroli pisemnych prac dyplomowych przygotowywanych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

PDFZarządzenie Nr 20/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kontroli pisemnych prac dyplomowych przygotowywanych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
 

Zarządzenie Nr 20/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad kontroli pisemnych prac dyplomowych przygotowywanych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 76 ust. 4, art. 347 ust. 4 oraz art. 351 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Zakres zarządzenia

 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady sprawdzania pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zwanego dalej „JSA”, w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwanej dalej „Akademią”.
 2. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie pisemne prace dyplomowe przygotowywane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 3. Zarządzenie obowiązuje:

1) studentów Akademii – zwanych dalej „studentami”,

2) nauczycieli akademickich Akademii i inne osoby pełniące funkcję promotora pracy dyplomowej w Akademii – zwanych dalej „promotorami”,

3) pracowników Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii,

4) pracowników Działu Informatycznego Akademii.

§ 2

Procedura badania

 1. Student składa pracę dyplomową w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich Akademii, zwanym dalej „DNS”, w wersji elektronicznej, w postaci pliku, zapisanego na płycie DVD lub CD z zamkniętą sesją, w formacie PDF, którego nazwa zawiera imię i nazwisko studenta oraz jego numer albumu.
 2. Proces sprawdzania pracy dyplomowej za pomocą JSA obejmuje:

1) zarejestrowanie badania w systemie JSA poprzez wypełnienie metryki pracy dyplomowej,

2) zapisanie pliku z pracą dyplomową w systemie,

3) zlecenie przeprowadzenia próby badania,

4) wygenerowanie raportu przez JSA, w wyniku którego promotor otrzymuje powiadomienie o gotowym raporcie wysyłane automatycznie z JSA na adres poczty elektronicznej na domenie amuz.wroc.pl,

5) zanalizowanie wyników badania, przedstawionych w raporcie w celu weryfikacji samodzielności przygotowania pracy przez studenta,

6) podjęcie decyzji o:

a) uznaniu pracy dyplomowej za samodzielną i zaakceptowaniu raportu,

b) przekazaniu pracy dyplomowej do poprawy przez studenta,

c) uznaniu pracy za niesamodzielną,

7) wydrukowanie raportu z systemu JSA.

 1. Czynności wymienione w ust. 2 pkt 1-3 wykonuje pracownik DNS. Czynności te może wykonać promotor pracy dyplomowej samodzielnie, bez udziału pracownika DNS.
 2. Czynności wymienione w ust. 2 pkt 5-7 wykonuje promotor.
 3. Zlecenie przeprowadzenia badania pracy dyplomowej przygotowanej przez określonego studenta, na określonym kierunku studiów i przez tego samego promotora w systemie JSA może być powtórzone trzykrotnie.

§ 3

Raport i analiza raportu

 1. Raport z badania pracy dyplomowej zawiera:

1) analizę tekstu, służącą do rozpoznania możliwej manipulacji tekstem,

2) Procentowy Rozkład Podobieństwa, zwany dalej „PRP”, służący do analizy poziomu podobieństwa pracy badanej do innych prac zgromadzonych w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, zwanym dalej „ORPPD”, a także do dokumentów pochodzących z innych źródeł porównania, w tym z zasobów Internetu oraz z aktów prawnych,

3) wykaz referencyjnych baz porównawczych.

 1. Analiza tekstu pracy dyplomowej obejmuje statystykę wykazującą użyte w tekście pracy dyplomowej:

1) znaki,

2) wyrazy,

3) znaki specjalne lub znaki spoza języka, w którym przygotowana jest praca,

4) nierozpoznane słowa,

5) fragmenty innego stylu.

 1. PRP prezentowany jest za pomocą wskaźników procentowych określających poziom zapożyczeń dla fragmentów nie krótszych niż:

1) dla wskaźnika 1-5 wyrazów,

2) dla wskaźnika 2-10 wyrazów,

3) dla wskaźnika 3-20 wyrazów,

4) dla wskaźnika 4-40 wyrazów.

 1. Praca dyplomowa wymaga szczegółowej weryfikacji przez promotora pod kątem zapożyczeń, który w szczególności uzasadnia uznanie użycia treści obcej lub powszechnie używanych fraz w języku, za prawidłowe w przypadku, gdy:

1) wskaźnik 1 wynosi 40% i więcej,

2) wskaźnik 2 wynosi 30% i więcej,

3) wskaźnik 3 wynosi 20% i więcej,

4) wskaźnik 4 wynosi 5% i więcej.

§ 4

 1. W przypadku, gdy w wyniku badania wartości wszystkich wskaźników nie przekroczą wartości granicznych określonych w § 3 ust. 4, praca może być uznana za przygotowaną samodzielnie przez studenta. Wówczas promotor akceptuje raport w systemie, a następnie generuje, drukuje i podpisuje zatwierdzony raport ogólny z badania w JSA.
 2. Raport, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, promotor składa w DNS wraz z oświadczeniem promotora w sprawie dopuszczenia do egzaminu dyplomowego pisemnej pracy dyplomowej, w terminie najpóźniej na jeden dzień roboczy przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

§ 5

 1. Po akceptacji raportu przez promotora nie ma możliwości dodawania kolejnych plików do badania pracy dyplomowej studenta.
 2. Dokument zatwierdzający raport z badania w JSA umieszczany jest w teczce akt osobowych studenta.

§ 6

Zatwierdzenie przez promotora raportu w JSA jest warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego, niezależnie od spełnienia innych warunków do egzaminu dyplomowego określonych w Regulaminie Studiów Akademii.

§ 7

 1. W przypadku przekroczenia wskaźników, o których mowa w § 3 ust. 4, lub w przypadku potwierdzenia manipulowania tekstem przez raport z JSA, promotor ma możliwość:

1) wykluczenia z badania zapożyczonego fragmentu pracy w wyniku weryfikacji szczegółowej, dopuszczając do pozostawienia jego treści, pomimo że został on zapożyczony z innego źródła,

2) skierowania pracy do poprawy przez studenta, w tym w szczególności do uzupełnienia informacji o źródłach pochodzenia tekstu lub zdjęcia manipulacji tekstem,

3) niedopuszczenie pracy do egzaminu dyplomowego oraz zawiadomienie dziekana o konieczności skierowania do Rektora wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, promotor podaje przyczynę wykluczenia poprzez zamieszczenie komentarza w JSA. Po dokonaniu wykluczenia, promotor poddaje pracę kolejnemu badaniu poprzez zlecenie badania w JSA. Informacja o dokonanych wykluczeniach jest zamieszczana na wydruku kolejnego raportu z badania pracy w JSA.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, promotor wyznacza indywidualny termin ponownego badania pracy, o ile pozwala na to ustalony przez dziekana termin egzaminu dyplomowego. W pozostałych przypadkach, student może wystąpić do dziekana z wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu egzaminu dyplomowego.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, procedura nadania tytułu zawodowego zostaje wstrzymana do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

§ 8

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dziekanom wydziałów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 9

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  05-06-2019 11:57
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  05-06-2019 12:39
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 446
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo