Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad delegowania i pokrywania kosztów wyjazdów studentów przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie nr 37/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad delegowania i pokrywania kosztów wyjazdów studentów przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

Zarządzenie Nr 37/2019

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie określenia zasad delegowania i pokrywania kosztów wyjazdów studentów przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie niniejsze określa zasady delegowania i pokrywania przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwaną dalej „Akademią”, kosztów wyjazdów studentów Akademii na konkursy krajowe i międzynarodowe, sesje, konferencje, sympozja naukowe i inne podobne wydarzenia.

§ 2

 1. Akademia może delegować studenta do udziału w konkursach krajowych i międzynarodowych, sesjach, konferencjach i sympozjach naukowych oraz innych podobnych wydarzeniach.
 2. Warunkiem delegowania studenta przez Akademię do udziału w wydarzeniach, o których mowa w ust. 1, jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwego Kierownika Katedry lub Zakładu.
 3. Decyzję w sprawie delegowania studenta i rodzajów kosztów podróży pokrywanych przez Akademię podejmuje Prorektor właściwy ds. studenckich w oparciu o możliwości finansowe Akademii.

§ 3

 1. W przypadku delegowania studenta do udziału w wydarzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, Akademia może pokryć koszty podróży studenta w postaci diet, kosztów przejazdów i dojazdów, noclegów albo innych udokumentowanych wydatków. Koszty podróży przyznane przez Akademię wypłacane są w wysokościach i na zasadach określonych dla pracowników Akademii.
 2. Opłatę wpisową za udział w wydarzeniu, o którym mowa w ust. 1:
 •  jeśli opłata nie przewyższa 200 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej, w której wnosi się opłatę – pokrywa student w całości,
 •  jeśli opłata przewyższa 200 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, w której wnosi się opłatę – pokrywają student i Akademia po połowie.

§ 4

 1. Student Akademii, który bez delegowania przez Akademię uczestniczył w konkursie krajowym lub międzynarodowym bądź udokumentował czynny udział w sesji, konferencji lub sympozjum naukowym może ubiegać się o częściowy zwrot kosztów uczestnictwa w takim wydarzeniu.
 2. Decyzję w sprawie rodzajów, wysokości i zasad zwrotu kosztów uczestnictwa w wydarzeniu, o którym mowa w ust. 1, podejmuje Prorektor właściwy ds. studenckich w oparciu o możliwości finansowe Akademii.
 3. Podstawą rozliczenia kosztów jest przedstawienie przez studenta pisemnego poświadczenia uczestnictwa w wydarzeniu.

§ 5

Akademia nie zwraca studentom kosztów uczestnictwa w sympozjach, sesjach, konferencjach, itp. wydarzeniach, na które nie zostali delegowani przez Akademię i w przypadkach innych niż określone w § 2, § 3 i § 4 niniejszego Zarządzenia.

§ 6

 1. Wniosek o zwrot kosztów wyjazdu studenta składa się w Kancelarii Rektora.
 2. Zwrot kosztów, o których mowa w § 2, § 3 i § 4, dokonywany jest na podstawie umowy w sprawie odbycia podróży zawartej pomiędzy Akademią a studentem.
 3. Projekt umowy, o której mowa w ust. 2, sporządzany jest w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, który przekazuje umowę stronom do podpisu oraz prowadzi ewidencję umów i delegacji studentów.
 4. Student delegowany zobowiązany jest do potwierdzenia daty pobytu i czasu jego trwania przez organizatora i rozliczenia pobytu zgodnie z rachunkiem kosztów podróży stanowiącym załącznik do umowy, o której mowa w ust. 2.
 5. W uzasadnionych przypadkach studentowi może być wypłacona zaliczka na poczet kosztów podróży.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Prorektorowi właściwemu ds. studenckich, Kwestorowi Akademii oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr 13/97/2011/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad delegowania i pokrywania kosztów wyjazdów studentów przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-08-2019
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  14-08-2019 08:17
  przez: Ewa Iwańczyk
 • zmodyfikowano:
  16-08-2019 08:45
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 257
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo