Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 36/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zasad ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów ...

PDFZarządzenie Nr 36/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zasad ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

 

Zarządzenie Nr 36/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 2 października 2017 r.

 

     w sprawie zasad ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.  

 

     Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), § 31 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w związku z § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

     Zarządzenie określa sposób wyłaniania w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 5 % najlepszych absolwentów do celów związanych
z umorzeniem kredytu i pożyczki studenckiej.

§ 2

     Grupę 5% najlepszych absolwentów Akademii, do celów określonych w § 1, wyłania się spośród absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, tj. spośród studentów, którzy w okresie od 1 października do 30 września poprzedniego roku akademickiego ukończyli studia pierwszego lub drugiego stopnia zgodnie z Regulaminem Studiów Akademii.

§ 3

 1. Grupa 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia wyłaniana jest na podstawie oceny ostatecznego wyniku studiów ustalanej zgodnie z Regulaminem Studiów.

 2. W przypadku, gdy z powodu uzyskania takich samych ocen liczba absolwentów z najlepszymi ocenami ostatecznego wyniku studiów przekracza 5 % ogólnej liczby absolwentów, do grupy 5 % najlepszych studentów zalicza się osoby z takimi samymi ocenami z ostatecznego wyniku studiów, które posiadają najwyższą średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń ze stopniem uzyskanych w czasie trwania studiów.

 3. Jeżeli przy ustalaniu listy 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na ostatniej pozycji z identyczną oceną z ostatecznego wyniku studiów oraz średnią ocen znajdzie się więcej niż jeden absolwent, na listę wpisuje się wszystkich absolwentów posiadających tę samą ocenę i średnią ocen.

 4. W przypadku, gdy liczba 5% absolwentów nie stanowi liczby całkowitej stosuje się zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej, z zachowaniem zasady, że wartości po przecinku do 5 dziesiętnych pomija się, a wartości po przecinku wynoszące 5 dziesiętnych i wyższe podwyższa się do kolejnej liczby całkowitej.

  § 4

 1. Listę rankingową absolwentów, na której wyodrębniona jest grupa 5 % najlepszych absolwentów według kryteriów określonych w § 2 i § 3, sporządza Dział Nauczania i Spraw Studenckich i przekazuje w formie elektronicznej oraz papierowej do Prorektora właściwego ds. studenckich.
 2. Na podstawie przekazanej listy rankingowej prorektor właściwy ds. studenckich zatwierdza listę absolwentów znajdujących się w grupie 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.

  § 5

 1. Lista, o której mowa w § 4, służy wyłącznie do celów weryfikacji i wydania potwierdzenia dla banku w związku z ubiegania się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej absolwentom, którzy pobierali kredyt lub pożyczkę studencką i znaleźli się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni w danym roku akademickim.
 2. Do potwierdzania wniosków o umorzenie pożyczki lub kredytu w zakresie znajdowania się w grupie 5 % najlepszych absolwentów upoważniony jest Prorektor właściwy ds. studenckich oraz właściwi dziekani.
 3. Na wniosek absolwenta wydaje się zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów w grupie 5 % najlepszych absolwentów Akademii w danym roku akademickim.

  § 6

  Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi właściwemu ds. studenckich oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

  § 7

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

   

  Wrocław, 2 października 2017 r.

   

Metryczka
 • wytworzono:
  09-10-2017
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  09-10-2017 13:23
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 804
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo