Przejdź do treści strony
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Biuletyn Informacji Publicznej

13.10.2017 - Postępowanie o wyłonienie Wykonawcy usług gastronomicznych w terminie 12 i 13 grudnia 2017 r. ...

PDF13.10.2017 - Postępowanie o wyłonienie Wykonawcy usług gastronomicznych w terminie 12 i 13 grudnia 2017 r. dla gości V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis”.
 

Wrocław, 12 października 2017 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług gastronomicznych w terminie 12 i 13 grudnia 2017 r. dla gości V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis”.

Szczegóły  dotyczące usługi:

 1. Obiady w terminie 12 i 13 grudnia 2017 r.
 2. Rezerwację stolika dla 25 osób w terminie 12 grudnia  2017 r. w godzinach 13.00-15.00 oraz 13 grudnia 2017 r. 14.30-16.30.
 3. Obiad 3-daniowy (zupa, drugie danie, deser, woda gazowana i niegazowana w karafkach, kawa, herbata).
 4. Alternatywne menu dla wegetarian w cenie.
 5. Budynek powinien być przystosowany dla osób niepełnosprawnych (winda).
 6. Wraz z ofertą Wykonawca musi przedłożyć proponowane menu.
 7. Kryteria oceny ofert:

      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

50%

50 punktów

2.

Odległość (O)

40%

40 punktów

3.

Menu (M)

10%

10 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100 x 50%

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

2) W przypadku kryterium „odległość” „O” (zamawiający sprawdzi odległość od swojej siedziby wg Map Google)

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najbliższa lokalizacją, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

 

                                                                                          Odległość min

O = ---------------------------------------- x 100 x 40%

                                                                             Odległość w ofercie badanej

 

3) W przypadku kryterium „menu” „M” punkty będą przyznawane za zaproponowane menu – jego skład, estetykę i kompozycję serwowanych potraw na podstawie załączonego menu i przedstawionej dokumentacji zdjęciowej (portfolio). Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „menu” wynosi 0 natomiast maksymalna to 10 punktów.

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
 2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: alicja.skiba@amuz.wroc.pl do dnia 18 października 2017 r. do godz. 15.00
 3. Wycenę należy podać jako kwotę brutto.
 4. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-10-2017
  przez: Ewa Iwańczyk
 • opublikowano:
  13-10-2017 12:21
  przez: Ewa Iwańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  odwiedzin: 718
Dane jednostki:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
NIP: 897 15 46 349
REGON: 000275748

Dane kontaktowe:

Centrala tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
Sekretariat Rektora tel. 71 310 05 01, fax: 71 355 91 05
Sekretariat Kanclerza tel. 71 310 05 05, fax: 71 355 28 49
e-mail: kancelaria.ogolna@amkl.edu.pl

Numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
40 1090 2398 0000 0001 0205 0428

Logo