Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

05.10.2021 r. - Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy korekty po składzie komputerowym książki naukowej Musical Analysis. Historia – Theoria – Praxis , vol. 6, w języku angielskim, z dziedziny muzykologii.

PDF05.10.2021 r. - Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy korekty po składzie komputerowym książki naukowej Musical Analysis. Historia – Theoria – Praxis , vol. 6, w języku angielskim, z dziedziny muzykologii. (1,61MB)
 

Wrocław, 5 października 2021

 

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy korekty po składzie komputerowym książki naukowej  Musical Analysis. Historia – Theoria – Praxis , vol. 6, w języku angielskim, z dziedziny muzykologii.
 2. Objętość tekstu książki przeznaczonego do korekty wynosi 18 arkuszy wydawniczych. Korekta powinna obejmować kwestie redakcyjne i edytorskie.
 3. W celu wykonania zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiał książki w postaci pliku pdf. Korekta powinna być wykonana w tym pliku w wersji elektronicznej, za pomocą funkcji do edycji stosowanych w programie Adobe Acrobat Reader.
 4. Termin dostarczenia pliku do korekty: do 18 października 2021 r.
 5. Termin wykonania korekty: 18 dni roboczych od dnia dostarczenia Wykonawcy pliku do korekty.
 6. Termin złożenia oferty: do 11 października 2021 r. do godz. 12.00.
 7. Oferty będą oceniane w zakresie trzech kryteriów: ceny, kwalifikacji w dziedzinie znajomości języka angielskiego oraz doświadczenia w dziedzinie dokonywania korekt tekstów w języku angielskim.

 

 1. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
 1. cenę brutto za korektę tekstu o objętości jednego arkusza wydawniczego (40 000 znaków liczonych ze spacjami);
 2. informację o kwalifikacjach Wykonawcy w zakresie języka angielskiego wraz
  z określeniem ukończonych studiów/kursów i posiadanych certyfikatów; warunkiem udziału w postępowaniu są następujące minimalne kwalifikacje: poziom biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 3. wykaz wydanych publikacji w języku angielskim, w których Wykonawca dokonał korekty (wymagane minimum dwie wydane publikacje o łącznej objętości minimum 6 arkuszy wydawniczych) w okresie maksymalnie ostatnich 3 lat od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.  

 

 1. W wypadku złożenia oferty przez firmę Wykonawca w ofercie poda imię i nazwisko. osoby, która wykona zamówienie, oraz informacje opisane w punktach 8b i 8c niniejszego zapytania odpowiadające kwalifikacjom i doświadczeniu tej osoby.

 

 1. Zamawiający przed rozstrzygnięciem niniejszego postępowania może wezwać Wykonawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wydanych publikacji potwierdzających jego doświadczenie w zakresie wykonywania korekty.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena (C)

40%

40 punktów

2.

Kwalifikacje (K)

20%

20 punktów

3.

Doświadczenie (D)

40%

40 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „cena” (C):

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie C. Punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:

         Cmin

C = --------- x 100 x 40%

                                                                         Cbad

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

Cbad – cena wynikająca z badanej oferty.

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

 

2) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „kwalifikacje” (K):

W przypadku kryterium „kwalifikacje” wykonawca musi udokumentować poziom biegłości według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wyższy niż B2 poprzez załączenie do oferty kopii odpowiedniego certyfikatu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Punkty w kryterium „kwalifikacje” będą przyznawane następująco:

poziom biegłości C1 – 10 punktów,

poziom biegłości C2 – 20 punktów.

W ramach kryterium „kwalifikacje” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

 

3) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „doświadczenie” (D):

Wykonawca musi przedstawić (w załączniku nr 1) wykaz wydanych publikacji w języku angielskim o łącznej objętości minimum 6 arkuszy wydawniczych, w których Wykonawca wykonał korektę, zawierający nazwy wydawnictw, dla których były realizowane.

Punkty w kryterium „doświadczenie” będą przyznawane następująco:

dwie wydane publikacje – 0 punktów,

trzy wydane publikacje – 8 punktów,

cztery wydane publikacje – 16 punktów,

pięć wydanych publikacji – 24 punkty,

sześć wydanych publikacji – 32 punkty,

siedem i więcej wydanych publikacji – 40 punktów.

W ramach kryterium „doświadczenie” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

 

4) Ocena końcowa oferty: Ok = C + K + D

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę końcową, to zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższą punktacją w ramach kryterium „doświadczenie”.
 3. W wypadku wyboru osoby fizycznej jako Wykonawcy Zamówienia rozliczenie zamówienia nastąpi na zasadach obowiązujących dla umowy zlecenia.
 4. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 5. Ofertę należy przesłać drogą mailową na następujący adres:

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (uPzP).

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

1) administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Zamawiający tj. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,

2) dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Postępowania i będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),

3) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Postępowaniu,

5) podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),

6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania jeżeli czas ich trwania przekracza 4 lata Zamawiający przechowuje je przez cały czas trwania umowy, lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z jego rozliczeniem i archiwizacją zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,

7) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres – Akademia  Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2  (pok. 022), 50-043 Wrocław, adres e-mail – iod@amkl.edu.pl,

8) mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Ponadto informujemy, iż treść złożonej oferty podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).