Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

31.10.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy składu komputerowego nut

PDF31.10.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy składu komputerowego nut (1,45MB)

Wrocław, 30 października 2017 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na opracowanie graficzne materiału nutowego do publikacji „Ćwiczenia dla adeptów akompaniamentu liturgicznego” oraz drugiego tomu z serii „Psalate Synetos”.

 1. Zakres zamówienia obejmuje 59 stron formatu A4 przykładów nutowych, przy czym na jednej stronie znajduje się średnio pięć systemów zapisu typowego dla faktury fortepianowej i organowej (dwie pięciolinie w systemie) lub zapis w jednej pięciolinii.
 2. Zamawiający może udostępnić do wglądu materiał do edycji na wniosek oferenta. W celu otrzymania tego materiału należy zwrócić się z takim wnioskiem do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w punkcie 13.
 3. Opracowanie graficzne będzie polegało na:

1) przepisaniu przykładów z rękopisu,

2) zapisaniu każdego przykładu w oddzielnym pliku PDF,

3) wprowadzaniu korekt i ewentualnych zmian w porozumieniu z autorem lub redaktorem wyżej wymienionych publikacji.

 1. W związku z wprowadzaniem korekt realizacja zamówienia obejmuje również konieczność bezpośredniego kontaktu z autorem lub redaktorem w siedzibie Akademii Muzycznej we Wrocławiu w terminach wskazanych przez Akademię (listopad – grudzień 2017; co najmniej dwie korekty całego materiału).
 2. Przykładowy materiał wyjściowy do opracowania przedstawia się następująco:

  a)

b)

c)

d)

 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w pracy edytorskiej potwierdzonego współpracą z wydawnictwami muzycznymi.
 2. Termin realizacji zamówienia: przepisanie przykładów z rękopisu do 30 listopada 2017; korekty do 31 grudnia 2017.
 3. Oferta powinna obejmować:

a) wycenę brutto realizacji całego zamówienia,

b) wykaz dotychczas opublikowanych prac edytorskich zrealizowanych przez Wykonawcę dla wydawnictw muzycznych (wykaz powinien obejmować imię i nazwisko kompozytora, tytuł dzieła, nazwę wydawnictwa oraz miejsce i rok wydania).

 1. W celu zweryfikowania jakości wykonania składu komputerowego materiału nutowego Zamawiający może wymagać od oferenta dostarczenia egzemplarzy wydań publikacji nutowych zrealizowanych wcześniej przez oferenta.
 2. Oferent powinien dostarczyć okazowe egzemplarze wymienione w punkcie 9. w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania od Wydawcy pocztą elektroniczną zawiadomienia o konieczności dostarczenia takich egzemplarzy. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 3. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena (C)

50%

50 punktów

3.

Doświadczenie (D)

50%

50 punktów

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny (C):

Maksymalną punktację otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe oferty – punktację proporcjonalnie niższą, przy czym ich punktacja obliczona zostanie według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 50%x100

          CB

C – wartość punktowa ceny,

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert,

CB – cena badanej oferty.

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może uzyskać maksymalnie 50 pkt.

2) W przypadku kryterium „doświadczenie” punkty będą przyznawane w zależności od liczby zrealizowanych i wydanych edycji nutowych, o jakich jest mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym w punkcie 8 podpunkt b), według następującego wzoru:

dwie opublikowane realizacje – 10 pkt

trzy opublikowane realizacje – 20 pkt

cztery opublikowane realizacje – 30 pkt

pięć opublikowanych realizacji – 40 pkt

sześć lub więcej opublikowanych realizacji – 50 pkt.

      Wykonawca w ramach kryterium „doświadczenie” może maksymalnie uzyskać 50 pkt.

3) Ocena końcowa oferty obliczona zostanie według wzoru: OK = C + D

 1. Termin składania ofert: 6 listopada 2017 do godz. 13.00.
 2. Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: .
 3. Płatności zostaną dokonane przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na konto wskazane na fakturze/rachunku.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).