Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

23.12.2021 r. - Postępowanie na usługę udostępnienia Systemu Verbis Dean’s Office lub systemu równoważnego, w formule SaaS (ang. Software as a Service).

PDF23.12.2021 r. - Postępowanie na usługę udostępnienia Systemu Verbis Dean’s Office lub systemu równoważnego, w formule SaaS (ang. Software as a Service). (1,51MB)
 

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na:

usługę udostępnienia Systemu Verbis Dean’s Office lub systemu równoważnego, w    formule SaaS (ang. Software as a Service)

Zamawiający:
      Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 1. Rodzaj zamówienia: usługi.
 2. Nazwa zamówienia:
  Usługa udostępnienia Systemu Verbis Dean’s Office 
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa udostępnienia Systemu Verbis Dean’s Office lub systemu równoważnego w zakresie funkcjonalności określonych w załączniku do zapytania ofertowego w formule SaaS (ang. Software as a Service) w zakresie następujących modułów:

1) Dziekanat
2) Wirtualny Dziekanat
3) POL-on
4) Rozliczenie Dydaktyki i Pensum
5) Rozliczenia Finansowe Studentów
6) Bank
7) Deklaracje przedmiotów
8) Automatyczna Rejestracja Studentów
9) Szablonowanie Dokumentów:
      - umowa edukacyjna,
      - zaświadczenia ogólne,
      - karta zaliczeń
      - wezwania do zapłaty
       - decyzje (rekrutacyjne, dot. Skreślenia, wznowienia studiów, przeniesienia na inną  uczelnię, decyzje stypendialne),
       - dyplomy ukończenia studiów (w tym odpisy oraz odpisy dyplomów do akt)
       - suplementy do dyplomów.
10) Wydruki Masowe
11) Obsługa Dyplomowania
12) Internetowe Arkusze Ocen
13) Raporty specjalizowane
14) Rekrutacja – On-line
15) Egzaminy Wstępne
16) Wirtualny system plików
17) Stypendia

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca świadczyć będzie ponadto następujące usługi:
1) pomoc techniczną i merytoryczną dla użytkowników systemu;
2) „Konsultacje z zakresu funkcjonowania i obsługi Systemu oraz wsparcia” - 20 półgodzinnych konsultacji w miesiącu,

Załącznik do zapytania ofertowego będzie udostępniony na żądanie zainteresowanego wykonawcy.  

Termin realizacji zamówienia.
Usługa powinna być świadczona w pełnym zakresie funkcjonalności od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.

 1. Zawartość oferty.
  Wykonawca w ofercie przedstawi zakres usługi, sposób realizacji, czas reakcji nie dłuższy niż 3 dni roboczych od czasu zgłoszenia, cenę netto i brutto udostępnienia  Systemu i czynności dodatkowych miesięczną i łączną za okres dwóch lat uwzględniającą wszelkie  dodatkowe koszty, w tym koszty wdrożenia, transferu danych itp., deklarację o gotowości systemu do działania w pełnym zakresie od dnia 1   stycznia 2022 r. 
 1. Kryteria wyboru oferty:
  Cena: 100 %

UWAGA - Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty i podpisania umowy.

 1. Sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pok. 009 Bud. A lub drogą elektroniczną na adres mail: dagmara.zielinska@amkl.edu.pl w terminie do dnia 28.12.2021r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

2) Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2021r. o godz. 8:00  w siedzibie Zamawiającego. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

5) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub e-mailem.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

    Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Dagmara Zielińska 
    tel. 713100511, mail:

 

          Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

      Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Zamawiający tj. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,
 2. dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Postępowania i będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),
 3. posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Postępowaniu,
 5. podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),
 6. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania jeżeli czas ich trwania przekracza 4 lata Zamawiający przechowuje je przez cały czas trwania umowy, lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z jego rozliczeniem i archiwizacją zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
 7. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres - Akademia  Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2  (pok. 022), 50-043 Wrocław, adres e-mail - iod@amkl.edu.pl,
 8. mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ponadto informujemy, iż treść złożonej oferty podlega udostępnieniu  zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).