Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

07.02.2022 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi druku materiałów informacyjnych i promocyjnych

DOCX07.02.2022 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi druku materiałów informacyjnych i promocyjnych (106,39KB)
DOCXZałącznik nr 1 do oferty (wydruki).docx (17,57KB)
JPEGZałącznik nr 2 do oferty (wydruki).jpeg (146,25KB)
 

 

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi druku materiałów informacyjnych i promocyjnych.

 

 1. Szczegóły dotyczące usługi:
 • wydruki cyfrowe w kolorze przy nakładzie do 100 sztuk oraz offsetowe w kolorze przy nakładzie do 500 sztuk lub wyższym;
 • terminy wykonywania usługi: usługa realizowana na następny dzień roboczy wraz
  z dostawą do siedziby Zamawiającego w przypadku druku plakatów (do 20 szt.) oraz od 4 do 7 dni roboczych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w przypadku realizacji większych zamówień.
 1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
 1. wypełnienie załączonego formularza (Załącznik nr 1) i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: ,
 2. przekazanie próbek wydruku (wydrukowany Załącznik nr 2 – 1 egz. druku cyfrowego oraz 1 egz. druku offsetowego w formacie A3) na adres:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
       Biuro Promocji i Organizacji Imprez

Pl. Jana Pawła II nr 2,

50-043 Wrocław,

z dopiskiem: Oferty – wydruki.

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy.
 2. Termin przesyłania ofert: do 17 lutego 2022 r. do godziny 12:00.
 3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

60%

60 punktów

2.

Jakość (J)

40%

40 punktów

 

 1. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena” (C):

Zamawiający w kryterium cena będzie porównywał łączną cenę brutto za realizację zamówienia wynikającą z wypełnionej tabeli stanowiącej Załącznik nr 1.

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:

 

 

          Cmin

C = --------- x 100 x 60% 

                                                                     CB

 

 

C – wartość punktowa ceny,

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert,

CB – cena badanej oferty.

 

 1. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Jakość” (J):

 

        Jbad

J = --------- x100 x 40% 

       Jmax

 

 

J – wartość punktowa kryterium „jakość”,

Jbad – ilość punktów po przeliczeniu w badanej ofercie,

Jmax – najwyższa ilość punktów spośród wszystkich złożonych ofert.

 

 1. W ramach kryterium „jakość” oceniane będą następujące elementy przekazanych próbek wydruku:
 1. intensywność/wyrazistość koloru,
 2. jednorodność koloru (brak widocznych prążków),
 3. jakość nadruku znaków na kolorowym tle,
 4. rozdzielczość wydruku, 
 5. obecność zabrudzeń,

przy czym każde kryterium oceniane będzie w pełnych punktach w skali od 0 do 10 punktów, gdzie minimalna punktacja to 0 pkt., a maksymalna to 10 pkt.

 1. Członkowie komisji oceniającej przydzielą każdej ocenianej ofercie punkty w skali
  od 0 do 50 punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie liczby punktów oferty badanej – będącej średnią arytmetyczną uzyskanych punktów – przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 50 punktów, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 40% .
 2. Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Ocena końcowa oferty: Ok = C + J.
 4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez
  co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie największą ilość punktów w kryterium cena
  i jakość.
 5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania,
  do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Zamawiający tj. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,
 2. dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Postępowania i będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),
 3. posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Postępowaniu,
 5. podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),
 6. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania jeżeli czas ich trwania przekracza 4 lata Zamawiający przechowuje je przez cały czas trwania umowy, lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z jego rozliczeniem i archiwizacją zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
 7. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres - Akademia  Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2  (pok. 022), 50-043 Wrocław, adres e-mail - iod@amkl.edu.pl,
 8. mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Ponadto informujemy, iż treść złożonej oferty podlega udostępnieniu  zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).