Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28.02.2022 r. - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych wraz ze śniadaniem we Wrocławiu w terminie 24-31.03.2022 r. dla jurorów Polskiego Konkursu Duetów.

PDF28.02.2022 r. - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych wraz ze śniadaniem we Wrocławiu w terminie 24-31.03.2022 r. dla jurorów Polskiego Konkursu Duetów. (1,38MB)
 

Wrocław, 28.02.2022 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług noclegowych wraz ze śniadaniem we Wrocławiu w terminie 24-31.03.2022 r. dla jurorów Polskiego Konkursu Duetów.

 

Szczegóły  dotyczące usługi:

 1. Noclegi w pokojach z łazienkami w standardzie minimum 3-gwiazdkowym wraz ze śniadaniami,
  w terminach:

1) Pokoje jednoosobowe:

- 1 pokój: 24-31.03.2022 (7 nocy),

- 1 pokój: 24-28.03.2022 (4 noce),

- 2 pokoje: 24-26.03.2022 (2 noce),

- 3 pokoje: 24-27.03.2022 (3 noce),

- 2 pokoje: 25-26.03.2022 (1 noc),

- 5 pokoi: 26-29.03.2022 (3 noce),

- 1 pokój: 26-28.03.2022 (2 noce).

 

 1. Pokój dla rodziny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci w wieku 5 i 1 lat): 1 pokój z podwójnym łóżkiem oraz jedną dostawką dla dziecka: 26-29.03.2022 (3 noce)

 

Warunkiem zamówienia jest możliwość rezerwacji wstępnej do dnia 17 marca 2022 r. i potwierdzenia ostatecznej liczby pokoi do dnia 18 marca 2022 r. W przypadku zmniejszenia liczby pokoi do dnia 18 marca 2022 r. zmiany będą dokonywane bezkosztowo.

 1. Kryteria oceny ofert:

  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

70%

70 punktów

2.

Odległość (O)

30%

30 punktów

 

 

 1. Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

Zamawiający będzie porównywał łączną cenę brutto za realizację całego zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100 x 70%

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 

 1. W przypadku kryterium „odległość” „O” (zamawiający sprawdzi odległość od swojej siedziby wg Map Google-maksymalnie 10 min. pieszo od Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego)

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najbliższą lokalizacją, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

                                                            Odległość min

O = ---------------------------------------- x 100 x 30%

                                                Odległość w ofercie badanej

 

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
 2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: monika.cieslowska@amkl.edu.pl do dnia 08.03.2022 r. do godz. 15.00
 3. Wycenę należy podać jako kwotę brutto.
 4. Proszę podać cenę jednostkową za dobę za każdy pokój wymieniony w pkt 1 niniejszego zapytania oraz łączną cenę brutto za realizację całego zamówienia.
 5. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie.
 6. Zamawiający dokona płatności w terminie do 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE. L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Zamawiający tj. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,
 2. dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Postępowania i będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),
 3. posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Postępowaniu,
 5. podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),
 6. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania jeżeli czas ich trwania przekracza 4 lata Zamawiający przechowuje je przez cały czas trwania umowy, lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z jego rozliczeniem i archiwizacją zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami,
 7. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres - Akademia  Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2  (pok. 022), 50-043 Wrocław, adres e-mail - iod@amkl.edu.pl,
 8. mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Ponadto informujemy, iż treść złożonej oferty podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).