Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22.03.2022 r. - Postępowanie na przegląd oraz aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod adresem: https://bip.amuz.wroc.pl/.

PDF22.03.2022 r. - Postępowanie na przegląd oraz aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod adresem: https://bip.amuz.wroc.pl/. (886,96KB)
DOCX22.03.2022 r. - Formularz oferty. (41,84KB)
PDFzałącznik do ustawy z dnia 04.04.2019.pdf (776,26KB)
 

 

Wrocław, 21.03.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przegląd oraz aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod adresem: https://bip.amuz.wroc.pl/.

 

 1. Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności strony Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod adresem https://bip.amuz.wroc.pl/ zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), dalej zwaną „ustawą”. Przegląd strony będzie obejmował ocenę spełnienia wymagań określonych w art. 8 ust. 2 pkt 2  oraz art. 10 ustawy oraz zgodności deklaracji dostępności zamieszczonej na ww. stronie z treścią dokumentu pn. „Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności” opublikowanego przez Ministra Cyfryzacji pod adresem: https://mc.bip.gov.pl/objasnienia-prawne/warunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci.html.
 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

 1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali minimum
  3 usługi polegające na wdrożeniu standardów dostępności innych stron internetowych. Wykonawca w Formularzu oferty przedstawi wykaz ww. usług wraz linki do stron przedstawionych w wykazie,
 2. zapewnią do realizacji zamówienia osobę posiadającą doświadczenie we wdrożeniu standardów dostępności stron internetowych dla podmiotów publicznych – minimum 3 usługi. Wykonawca w Formularzu oferty przedstawi wykaz ww. usług oraz linki do stron przedstawionych w wykazie.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 5 dni od dnia udzielania zamówienia.

 

 1. Sposób obliczenia ceny

Cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 1. Kryteria oceny ofert
 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena (C)

70%

70 punktów

2.

Doświadczenie osoby (D)

30%

30 punktów

 

 

 1. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena” (C):

Zamawiający porówna ceny podane w Formularzu oferty.

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

 

 1. min

C = --------- x 70% x 100

                                                               CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

 1. Doświadczenie osoby

Zamawiający przyzna 3 punkty, za każdą (powyżej 3) wykazaną usługę wdrożenia dostępności stron internetowych dla podmiotów publicznych - nie więcej niż 30 punktów.

 

 1. Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Ocena końcowa oferty: Ok = C + D

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie największą ilość punktów w kryterium cena i w kryteriach pozacenowych.
 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty
  o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
 1. Ofertę należy przesłać na adres mailowy: ewa.iwanczyk@amkl.edu.pl, w terminie do 25 marca 2022 r.
 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu na składanie ofert.
 3. Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty Formularza oferty, który stanowi załącznik do Zapytania Ofertowego.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, w tym do zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) oraz oświadczają,
że zostali poinformowani, iż:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie jest Zamawiający tj. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław;
 2. dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem Postępowania i będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176);
 3. posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Postępowaniu;
 5. podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L Nr 119, str. 1 z późn.zm.);
 6. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli zaś okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje je przez cały czas obowiązywania umowy, lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z ich rozliczeniem i archiwizacją zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 7. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2 (pok. 022), 50-043 Wrocław, adres e-mail - iod@amkl.edu.pl;
 8. mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Ponadto informujemy, iż treść złożonej oferty podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).