Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

31.03.2022 r. - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług graficznych: przygotowanie identyfikacji wizualnych i projektów graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych do wydarzeń artystycznych i naukowych realizowanych przez uczelnię.

PDF31.03.2022 r. - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług graficznych: przygotowanie identyfikacji wizualnych i projektów graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych do wydarzeń artystycznych i naukowych realizowanych przez uczelnię. (1,14MB)
DOCXZałącznik nr 1 Wycena (15,17KB)
DOCXZałącznik nr 2 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (13,54KB)
 

Wrocław, 31.03.2022

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług graficznych: przygotowanie identyfikacji wizualnych i projektów graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych do wydarzeń artystycznych i naukowych realizowanych przez uczelnię.

 

 1. Szczegóły dotyczące usługi:
 • przygotowywanie koncepcji graficznych oraz bazujących na nich projektów graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych    oraz projektów graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych z użyciem materiałów własnych Zamawiającego, do imprez    takich jak: konferencje, sesje, sympozja, warsztaty, kursy mistrzowskie, konkursy, koncerty     benefisy i festiwale.
 •  terminy wykonywania usługi: usługa realizowana w trybie zwykłym do 5 dni roboczych lub w trybie ekspresowym na dzień     następny od złożenia zamówienia (dotyczy jedynie opracowania projektów graficznych na podstawie istniejącej koncepcji lub   wykonania poprawek w przypadku dostarczenia materiałów do godz. 12.00).

 

 1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:

wypełnienie załączonego formularza (załącznik nr 1 i nr 2)

udostępnienie portfolio w postaci 3 projektów graficznych w formacie .pdf wykonanych przez Wykonawcę, dokumentujących doświadczenie (w tym przynajmniej 1 projektu plakatu i 1 projektu reklamy prasowej bądź internetowej) i przesłanie powyższych materiałów drogą elektroniczną na adres: zgloszenia@amkl.edu.pl 

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenia:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena (C)

50%

50 punktów

2.

Doświadczenie (D)

10%

10 punktów

3.

Portfolio

40%

40 punktów

 

1) W przypadku kryterium „cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

 

      najniższa cena ofertowa

CO =   -----------------------------------x100 x 50% 

      badana cena ofertowa

 

Dla powyższego kryterium cena oferty to suma cen brutto z wszystkich pozycji (wg wypełnionego załącznika nr 1- wiersz SUMA).

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 50 pkt.

 

2) W przypadku kryterium „doświadczenie” punkty będą przyznawane następująco:

W celu uzyskania punktacji w kryterium „doświadczenie” Wykonawca powinien wykazać (w zał. nr 2 do zapytania), wykonane w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, minimum dwa zamówienia z zakresu projektów graficznych plakatów, ulotek, dyplomów, certyfikatów, programów, bookletów, reklam internetowych, w prasie itp. związanych z promocją m.in. koncertów, festiwali, spektakli, konferencji na potrzeby kultury lub/i szkolnictwa wyższego.

Punkty w kryterium „doświadczenie” będą przyznawane następująco:

0-1 wykonane usługi – 0 pkt

2-3 wykonane usługi – 4 pkt

4-5 wykonane usługi – 8 pkt

6 i więcej wykonanych usług – 10 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „doświadczenie” wynosi 10.

3) W przypadku kryterium „portfolio” punktacja przyznawana będzie na podstawie załączonych do oferty prac przez powołaną komisję (minimum 3 osoby), która oceniać będzie w szczególności:

– kreatywność (od 1 do 10 punktów),

– spójność koncepcji artystycznej z charakterem i tematem wydarzenia, której dotyczy ta koncepcja (od 1 do 10 punktów),

– różnorodność projektów (od 1 do 10 punktów),

– czytelność i przejrzystość projektów (od 1 do punktów).

Członkowie komisji wskazani do oceny przydzielą każdej ocenianej ofercie punkty w skali od 0 do 10 za każdy ww. element. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie liczby punktów oferty badanej – będącej średnią arytmetyczną z łącznej liczby punktów przydzielonej przez członków komisji – przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 40 punktów, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium.

4) Termin przesyłania ofert upływa 11 kwietnia 2020 o godz. 12:00.

5) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres 2 lat.

6) Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające portfolio oraz wypełniony w całości Załącznik nr 1.

7) Zamawiający na podstawie umowy i w ramach wynagrodzenia w niej określonego z dniem przyjęcia dzieła, nabywa wszelkie prawa majątkowe i prawa autorskie do projektów graficznych na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych,
 2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy dzieła,
 3. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie dzieła lub z jego wykorzystaniem,
 4. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów dzieła do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych (Internet) i udostępniania ich użytkownikom tychże sieci,
 5. przekazywania lub przesyłania zapisów dzieła pomiędzy komputerami, serwerami, użytkownikami i odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
 6. tłumaczenia oraz zmian układu dzieła,
 7. udzielania licencji na korzystanie z dzieła na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie.

8) Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do dokonywania zmian w dziele, do wykonywania opracowań dzieła, rozporządzania oraz korzystania ze zmienionego dzieła oraz utworów stanowiących opracowanie dzieła, w zakresie wskazanym w pkt. powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

1) administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Zamawiający tj. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,

2) dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Postępowania i będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),

3) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Postępowaniu,

5) podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),

6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania jeżeli czas ich trwania przekracza 4 lata Zamawiający przechowuje je przez cały czas trwania umowy, lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z jego rozliczeniem i archiwizacją zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,

7) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres - Akademia  Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2 (pok. 022), 50-043 Wrocław, adres e-mail - iod@amkl.edu.pl,

8) mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Ponadto informujemy, iż treść złożonej oferty podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).