Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

06.04.2022 - Przetarg na zbycie przedmiotów trwałych

PDF06.04.2022 - Przetarg na zbycie przedmiotów trwałych (1,58MB)
 

Wrocław, 05.04.2022r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 na zbycie przedmiotów trwałych

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż foteli:

 

I. Fotel Indiana – 2 szt

 

- fotel używany, wyeksploatowany,

- cena wywoławcza 10,00 PLN. /  za 1 sztukę

 

    ZDJĘCIE W ZAŁĄCZONYM PDF-ie

 

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie uczelni (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, pok. nr 022A) lub pocztą elektroniczną: w terminie do dnia 19 kwietnia 2022r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 19 kwietnia 2022r. o godz.1200.

 

 1. Przedmiot wystawiony do sprzedaży można obejrzeć w dniach od 7 do 14 marca  2022r. w godzinach od 1000 do 1400 na terenie Akademii po wcześniejszym umówieniu.

Osoba do kontaktu:  Alicja Pigas tel. 71 31 00 569

 

 1. W przypadku ofert przysłanych drogą pocztową liczy się data wpływu ofert do Akademii Muzycznej.

 

 1. Koperta zawierająca ofertę kupna powinna być: zamknięta, nieuszkodzona, oraz posiadać następujące oznakowania:

- adres organizatora przetargu,

- nazwę i numer przedmiotu przetargu z dopiskiem: ,,Przetarg pisemny – fotele”

- nazwę, adres, nr telefonu oferenta umożliwiający dalszą korespondencję lub zwrot   

  nieotwartej koperty.

 

 1. Oferta winna spełniać następujące wymogi formalne:
 • datę sporządzenia oferty,
 • dokładne oznaczenia nazwy, siedziby oraz statusu prawnego podmiotu składającego ofertę, a w przypadku osób fizycznych imię, nazwisko i adres,
 • numer telefonu kontaktowego oferenta,
 • w ofercie powinna być jednoznacznie określona cena zakupu brutto,
 • dokument wskazujący, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
 • oświadczenie oferenta, że stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,

 

 1. Jeżeli po otwarciu kopert okaże się, że więcej niż jedna oferta zawiera tą samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w tym samym dniu w formie licytacji o czym organizator niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.

Uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni o jego wyniku po zamknięciu przetargu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg nie dłuższym niż 14 dni.

 1. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, nabywca traci prawa wynikające z wyboru jego oferty.
 2. Zawarcie umowy kupna - sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni w formie pisemnej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny.
 4. Koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
 5. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży i  zapłaceniu ceny nabycia. Wydanie nastąpi w miejscu położenia przedmiotu sprzedaży. Transport i wyniesienie po stronie nabywcy.

 

 

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Zamawiający tj. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław,
 2. dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Postępowania i będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),
 3. posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Postępowaniu,
 5. podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
  i zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),
 6. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania jeżeli czas ich trwania przekracza 4 lata Zamawiający przechowuje je przez cały czas trwania umowy, lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z jego rozliczeniem i archiwizacją zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
 7. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres - Akademia  Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2  (pok. 022), 50-043 Wrocław, adres e-mail - iod@amkl.edu.pl,
 8. mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Ponadto informujemy, iż treść złożonej oferty podlega udostępnieniu  zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).