Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 43/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia programów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 43/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia programów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (8,18MB)

 

Zarządzenie Nr 43/2017
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie określenia programów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

            Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2007, nr 196, poz. 1420) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. 2007 r., nr 128, poz. 897) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Określa się :

 1. Program szkolenia wstępnego - instruktaż ogólny w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 2. Program szkolenia stanowiskowego BHP w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
 3. Program szkolenia okresowego BHP dla zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
 4. Program szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
 5. Program szkolenia okresowego BHP dla pracowników oraz osób kierujących pracownikami w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

   

  § 2

              Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się odpowiednio Prorektorom, Dziekanom, Kanclerzowi i kierownikom działów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

   

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

   

   

   

  Wrocław, 26 października 2017 r.

   

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 43./2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie określenia programów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO


INSTRUKTAŻ OGÓLNY BHP

W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

                                                                                                      

 1.   CEL SZKOLENIA

  Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestnika:

 1. wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy,
 2. podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach dla zdrowia występujących podczas pracy na  stanowisku ,
 3. sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach prawidłowo wykonywanej pracy oraz w warunkach szczególnych (awaryjnych).

 

 1.  UCZESTNICY SZKOLENIA

  Uczestnikami szkolenia są pracownicy nowozatrudnieni, lub zmieniający stanowisko pracy  w związku ze zmianami , angażu lub techniczno – organizacyjnymi.

   

 2.  SPOSÓB ORGAZNIZACJI SZKOLENIA

  Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w jednostce organizacyjnej  na podstawie n/w programu. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Szkolenie trwa nie mniej niż 3 godziny i realizowane jest przed przystąpieniem do pracy.

   

 3. ZAKRES TEMATYCZNY  SZKOLENIA

  W zakresie:

 1. bezpieczeństwo i higiena pracy,
 2. ryzyko zawodowe,
 3. ochrona przeciwpożarowa,
 4. zapoznanie z obowiązkami i uprawnieniami pracownika i pracodawcy,
 5. pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
 6. zapoznanie z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy i wpływie na organizm człowieka czynników szkodliwych dla zdrowia,
 7. zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń stosowanych na stanowiskach pracy,
 8. pouczenie o obowiązku dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład na stanowisku pracy,
 9. zobowiązanie do używania i stosowania przydzielonych asortymentów odzieży roboczej, ochronnej,
 10. pouczenie o obowiązku poddawania się wstępnym badaniom lekarskim, okresowym i kontrolnym w ustalonych terminach,
 11. zapoznanie ze sposobami i obowiązkiem udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 12. pouczenie o występujących zagrożeniach wypadkowych podczas wykonywania  powierzonych mi obowiązków zawodowych oraz o sposobie zapobiegania tym zagrożeniom,
 13. zobowiązanie do natychmiastowego powiadamiania kierownika (przełożonego) o każdym zauważonym zagrożeniu dla zdrowia i zaistniałym wypadku przy pracy,
 14. zapoznanie z wykazem prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie,
 15. zapoznanie  z ryzykiem zawodowym występującym przy pracach na stanowisku pracy,
 16. zapoznanie z zagrożeniami pożarowymi występującymi w zakładzie i na stanowisku pracy,
 17. pouczenie o zakazie palenia i używania otwartego ognia w miejscach oznaczonych zakazem,
 18. poinformowanie o miejscach rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 19. zapoznanie z:
 1. przeciwpożarowymi drogami ewakuacyjnymi,
 2. zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru i sposobami ewakuacji osób zagrożonych pożarem,
 3. miejscami zagrożonymi wybuchem na terenie zakładu,
 4. instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą w obiekcie zatrudnienia.

 

 1. SPOSÓB SPRAWDZANIA EFEKTÓW SZKOLENIA

  Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach, zdać  egzamin praktyczny z zagadnień objętych nauczaniem.

   

 2. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

 

Lp.

 

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

 1. Zapoznanie z obowiązkami i uprawnieniami pracownika i pracodawcy.
 2. Pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP.
 3. Zapoznanie z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy i wpływie na organizm człowieka czynników szkodliwych dla zdrowia.
 4. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń stosowanych na stanowiskach pracy.
 5. Pouczenie o obowiązku dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład na stanowisku pracy.
 6. Zobowiązanie  do używania i stosowania przydzielonych asortymentów odzieży roboczej, ochronnej.
 7. Pouczenie o obowiązku poddawania się wstępnym badaniom lekarskim, okresowym i kontrolnym w ustalonych terminach.
 8. Zapoznanie ze sposobami i obowiązkiem udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 9. Pouczenie o występujących zagrożeniach wypadkowych podczas wykonywania powierzonych mi obowiązków zawodowych oraz o sposobie zapobiegania tym zagrożeniom.
 10. Zobowiązanie do natychmiastowego powiadamiania kierownika (przełożonego) o każdym zauważonym zagrożeniu dla zdrowia i zaistniałym wypadku przy pracy.
 11. Zapoznanie z wykazem prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie.
 12. Zapoznanie  z ryzykiem zawodowym występującym przy pracach na stanowisku pracy.
 13. Zapoznanie z zagrożeniami pożarowymi występującymi w zakładzie i na stanowisku pracy.
 14. Pouczenie  o zakazie palenia i używania otwartego ognia w miejscach oznaczonych zakazem.
 15. Poinformowanie o miejscach rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.
 16. Zapoznanie z:
 1. przeciwpożarowymi drogami ewakuacyjnymi.
 2. zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru i sposobami ewakuacji osób zagrożonych pożarem.
 3. miejscami zagrożonymi wybuchem na terenie zakładu.
 4. instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą w obiekcie zatrudnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Razem

3

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 43./2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie określenia programów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA STANOWISKOWEGO BHP

W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

 

 1. CEL SZKOLENIA

  Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestnika:

 1. wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy,
 2. podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach dla zdrowia występujących podczas pracy na  stanowisku ,
 3. sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach prawidłowo wykonywanej pracy oraz w warunkach szczególnych (awaryjnych).

   

 1. UCZESTNICY SZKOLENIA

  Uczestnikami szkolenia są pracownicy nowozatrudnieni, lub zmieniający stanowisko pracy w związku ze zmianami   angażu lub techniczno – organizacyjnymi.

   

 2. SPOSÓB ORGAZNIZACJI SZKOLENIA

Szkolenie jest zorganizowane w formie  instruktażu na  podstawie n/w  programu .

Program szkolenia jest realizowany metodą wykładów, przy zastosowaniu metod aktywizujących uczestników szkolenia.

Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych jak: filmy, plansze, tablice, zdjęcia itp.

Szkolenie trwa nie mniej niż 8 godzin i realizowane jest przed przystąpieniem do pracy.

 

 1. ZAKRES TEMATYCZNY  SZKOLENIA
 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:
 1. omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
 1. elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik (oświetlenie ogólne, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),
 2. elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia),
 3. przebieg procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu pracy w całej jednostce organizacyjnej.
 1. omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy i sposobów ochrony przed zagrożeniami,
 2. przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.
 1. Pokaz przez instruktora sposobu  wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie      z zasadami i zasadami bezpieczeństwa i higieny z uwzględnieniem poszczególnych czynności , ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.
 2. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora.
 3. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.
 4. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownikami.

 

 1. SPOSÓB SPRAWDZANIA EFEKTÓW SZKOLENIA

Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach, zdać  test   z zagadnień BHP

 

 1. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Lp.

 

Temat szkolenia

Liczba godzin

1.

Poznanie i przygotowanie szkolonego do wykonywania pracy na stanowisku.

 1. zapoznanie pracownika z pomieszczeniami pracy, pomieszczeń socjalnych oraz higieniczno sanitarnych,
 2. omówienie warunków pracy i odpoczynku (miejsce pracy, pozycja przy pracy, hałas, oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie, urządzenia ostrzegawcze i sygnalizacyjne, urządzenia techniczne i sanitarne),
 3. zapoznanie pracownika z miejscami  oraz czynnościami niebezpiecznymi  powodujące najczęstsze zagrożenia związane
  z wypadkami przy pracy (części ruchome, ostre, wystające, instalacje elektryczne, gazowe, środki transportu, wymuszona pozycja),
 4. zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym związanym
  z wykonywaną pracą na stanowisku,
 5. zapoznanie pracownika z zasadami prawidłowego działania oraz instrukcjami obsługi, dokumentacji DTR maszyn i urządzeń, narzędzi i środków transportu oraz  wyposażenia stanowiska pracy,
 6. zapoznanie pracownika z czynnościami wykonywanymi przed,
  w trakcie i po zakończeniu pracy oraz omówienie zagrożeń występujących podczas procesów pracy i sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami,
 7. zapoznanie pracownika zobowiązującymi w jednostce organizacyjnej  wykazem prac:
 1. szczególnie niebezpiecznych,
 2. wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
 3. wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
 4. wzbronionych kobietom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2.

Pokaz wraz z objaśnieniem sposobu wykonywania pracy na stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem czynności wykonywanych zgodnie z przepisami BHP w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

 

 

0,5

3.

Próbne wykonanie przez szkolonego pracownika zadań wynikających z zakresu obowiązków dla danego stanowiska pracy.

 

0,5

4.

Samodzielna praca szkolonego pracownika pod ścisłym nadzorem instruktora.

3

5.

Omówienie i ocena sposobu wykonywania szkolonego pracownika. Omówienie popełnianych błędów. Ocena pracownika.

 

1

 

Razem

8

 

 

 1. METODYKA SZKOLEŃ
  Instruktarz stanowiskowy, zapewniający nauczanie metod bezpiecznej pracy powinien składać się z 5 etapów:

 

ETAP I
 WSTĘPNY:

Każde szkolenie powinno zacząć się od wstępnej rozmowy, która umożliwia prowadzącemu zorientowanie się, co do poziomu wiadomości i umiejętności uczestników.

Szkolenia w zakresie pracy stanowiącej przedmiot nauczania. Częstym błędem   popełnianym w tej fazie szkolenia jest przekazywanie zbyt wieku informacji będących dla nowego pracownika tylko słowami, nie mających powiązania z faktami, przedmiotami i wyobrażeniami.

 

 Dlatego też:

"MÓW I POKAZUJ

MÓW I DAWAJ PRZYKŁADY

ALE PRZEDE WSZYSTKIM PYTAJ:

 

 1. o przebieg pracy, zdobyte w niej osiągnięcia i porażki oraz stosunek do pracy w ogóle i do wykonywania zawodu
 2. o zainteresowania,
 3. o szkołę, jej profil i inne ważne dla pracy wiadomości."

W fazie szkolenia prowadzący instruktaż przekazuje informację o:

Uczelni, zasadach bezpiecznej pracy,  pomieszczeniach socjalnych (jadalnia, szatni, gospodarce magazynowej,   ogólnych warunkach pracy,  stanowisku pracy - o jego ogólnych warunkach pracy.

Dalsze informacje dotyczą zespołu pracowniczego, czasu pracy, przerw  w pracy, dobrej komunikacji interpersonalnej (w relacji przełożony- podwładny), warunków bezpieczeństwa, występujących zagrożeń, metod ochrony przed zagrożeniami.

    

ETAP II
POKAZ I OBJAŚNIENIE PROWADZĄCEGO INSTRUKAŻ STANOWISKOWY  

Prawidłowo prowadzony pokaz realizowany jest w pięciu kolejnych cyklach:

 1. Prowadzący pokazuje cały układ czynności w normalnym tempie. W trakcie pokazu całości przedstawienia także, wraz z objaśnieniami, cały proces pracy. Jeśli jest on bardzo skomplikowany, dzieli go na poszczególne fazy i dokładnie objaśnia.
 2. Prowadzący stosuje pokaz częściowy – elementowy, który wynika z analizy, układu czynności.

 

 1. Powtarzany pokaz fragmentu pracy staje się źródłem:
 1. nabycia określonych umiejętności,
 2. uzyskania wiadomości o charakterze wykonywanych czynności, sposobie ich wykonywania,
 3. dokonania spostrzeżeń o stopniu trudności i niebezpieczeństwie tkwiącym w pracy.
 1. Pokaz powinien przebiegać według następującego porządku:
 1. pokazanie i określenie wszystkich elementów potrzebnych do wykonania danej operacji,
 2. pokazanie sposobu prowadzenia danej operacji,
 3. pokazanie sposobu posługiwania się urządzeniami, narzędziami itd.
 1. Prowadzący zwraca uwagę na węzłowe ogniwa, mające duże znaczenie dla prawidłowego wykonania czynności. Te węzłowe ogniwa prowadzący demonstruje w zwolnionym tempie, aby umożliwić uczestnikowi szkolenia zaobserwowanie, na czym polegają trudności.
 2. Po pokazie  całościowym i fragmentarycznym, w celu lepszego utrwalenia prac uczestników szkolenia, prowadzący pokazuje cały układ czynności. Pierwszy raz w tempie zwolnionym. Po raz drugi i ewentualnie trzeci cały układ jest pokazywany.
 3. Prowadzący sprawdza efekt pokazu poprzez polecenie uczestnikom powtórzenia demonstrowanych czynności. Prawidłowe wykonanie ich przez szkolonego pracownika  stanowi zakończenie pokazu. Jeśli uczestnik szkolenia popełnia błędy analizujemy je z nim. Powtarzanie czynności przez szkolonego trwa do czasu osiągnięcia prawidłowego powtórzenia.

 

ETAP III
           PRÓBNE WYKONANIE ZADANIA PRZEZ SZKOLONEGO
 POD KONTROLĄ INSTRUKTORA

    Najbardziej skuteczną metodą próbnego wykonania pracy pod nadzorem prowadzącego   

    Instruktaż jest zachowanie kolejności wykonywania poniższych faz:        

 1. Wstępna samodzielna próba wykonania pracy, wykonanie w zwolnionym tempie poszczególnych fragmentów pracy z jednoczesnym głośnym objaśnieniem wykonania poszczególnych czynności.
 2. Wykonanie poszczególnych fragmentów pracy z jednoczesnym objaśnieniem sposobu wykonywania tych czynności.

Wykonanie poszczególnych fragmentów pracy wraz z jej uzasadnieniem; ogólny, ponowny, całościowy pokaz wraz ze stopniowym przyspieszeniem tempa wykonywanych czynności (od powolnego do rzeczywistego).

 

 

ETAP IV
            SAMODZIELNA PRACA POD NADZOREM INSTRUKTORA

Jeżeli szkolony pracownik poczynił wystarczające postępy i potrafił już pod nadzorem      zadowalająco wykonywać nową czynność, to należy powierzyć mu samodzielną pracę do wykonania. Instruktor  nie powinien w żadnym przypadku stać obok szkolonego, ale cały czas obserwować jego pracę. Powinien ograniczyć interwencje do najbardziej niezbędnych. Trzeba jednak pamiętać, że uczący musi mieć możność zwrócenia się do instruktora z prośbą o wyjaśnienie nasuwających się wątpliwości

 

 ETAP V
 OMÓWIENIE I OCENA PRZEBIEGU NAUKI

Szkolenie pracowników przewiduje pełną aktywizację jego uczestników w poznaniu zasad bezpiecznej pracy i nabywania umiejętności usprawnienia stanowiska pracy przez  dokonywania prób działań zmniejszających uciążliwość pracy. Celowi temu służą różnorodne metody organizowania zajęć, ale przede wszystkim metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności.

 

UWAGA!

Powyżej podano zasady postępowania przy szkoleniu pracownika podejmującego pracę  po raz pierwszy. Przy szkoleniu pracownika już doświadczonego, można zrezygnować, z niektórych etapów instruktażu w zależności od stażu pracownika, nabytych uprzednio  umiejętnościami.

       

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 43./2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie określenia programów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

PROGRAM SZKOLENIA

OKRESOWEGO BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

 

1. Nazwa szkolenia.

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

 

2. Cel szkolenia.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 2. zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 3. postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

3. Uczestnicy szkolenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

4. Sposób organizacji szkolenia.

Szkolenie jest realizowane w formie instruktażu - na podstawie n/w  programu.

Program obejmuje instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

Szkolenie trwa 8 godzin i realizowane jest w ciągu minimum 1 dnia.

5. Zakres tematyczny szkolenia.

Realizacja celu szkolenia wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami:

- regulacje prawne z zakresu  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną przez uczestników szkolenia pracą,

- analiza i ocena zagrożeń zawodowych i wypadkowych na stanowiskach pracy z uwzględnieniem  w technologii i organizacji pracy,

- analiza okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy oraz zastosowanych środków profilaktycznych.

6. Sposób sprawdzania efektów szkolenia.

Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach, zdać egzamin pisemny (test)   lub ustny  z przedmiotów objętych planem nauczania.

7. Ramowy program szkolenia:

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

 1.  

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

1

 1.  

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. Analiza i ocena ryzyka zawodowego.

3

 1.  

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

 1.  

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

2

Razem:

8

 

8. Szczegółowy program szkolenia

 1. Aktualne regulacje prawne z zakresu ochrony pracy (1 godz.)

Aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności w dziedzinie prawnej ochrony pracy na bazie wybranych zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem: praw i obowiązków pracowników, i pracodawców w zakresie BHP, odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za naruszenie przepisów i zasad BHP, ochrona pracy kobiet i młodocianych, wypadki przy pracy, i choroby zawodowe, oraz świadczenia z nimi związane, profilaktyczna ochrona zdrowia pracownika, świadczenia dodatkowe za pracę w warunkach szczególnych.

 1. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki środowiska pracy oraz metody ich likwidacji lub ograniczania (3 godz.)

Przypomnienie tematyki  zagrożeń  środowiska pracy, pojęć: niebezpiecznego oraz szkodliwego czynnika występującego w procesie pracy. Powtórzenie podziału na czynniki: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne. Wspólna ze słuchaczami analiza poszczególnych czynników z podkreśleniem zagrożeń występujących w środowiskach pracy słuchaczy. Prezentacja wykorzystania wykazu czynników niebezpiecznych i szkodliwych do identyfikacji i oceny zagrożeń na różnych stanowiskach pracy. Ogólne zasady likwidacji lub ograniczania czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych na pracujących; eliminacja źródeł tych czynników, ograniczanie ich oddziaływania na  organizm człowieka (m.in. automatyzacja, optymalne rozmieszczenie źródeł, stosowanie środków ochrony pracowników), ograniczanie zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi (m.in. dobór pracowników, organizacja pracy, ostrzeganie i informowanie o  ryzyku, profilaktyka medyczna). Znaczenie kolejności podejmowanych działań.

 1.  Zagrożenia pożarowe i wybuchowe (1 godz.)

Podstawy prawne i inne przepisy związane z bezpieczeństwem pracy. Definicje pożaru i wybuchu. Definicje zagrożenia pożarowego i wybuchowego. Materiały palne niebezpieczne pożarowo i wybuchowo (gazy, ciecze i pyły ciał stałych). Źródła zagrożeń. Rodzaje źródeł. Czynniki utleniające. Definicje pojęć: zapłon, samozapłon, granice wybuchowości. Strefy zagrożeń wybuchem. Przyczyny pożarów. Ogólne metody zapobiegania pożarom i wybuchom. Ewakuacja ludzi z pomieszczeń i budynków (podstawowe wymagania dla pomieszczeń, przejść, korytarzy, schodów, wyjść ewakuacyjnych, okien). Wyposażenie budynku w sprzęt pożarniczy (klasy pożarów, podstawy rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego). Prace pożarowo niebezpieczne.  Magazynowanie materiałów palnych i wybuchowych.  Urządzenia wentylacyjne i grzewcze. Urządzenia elektryczne.

 1. Organizacja  pomocy przedlekarskiej w razie wypadku (1 godz.)

Zasady postępowania w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania. Metody przywracania oddechu i krążenia krwi. Sztuczne oddychanie metodą "usta - usta" i zewnętrzny ucisk serca. Zasady udzielania pierwszej pomocy przy krwotokach. Zasady postępowania w przypadku uszkodzenia powłok ciała, zasady opatrywania ran w przypadkach indywidualnych i masowych. Mechanizm i objawy skręcenia, zwichnięcia, złamania, rodzaje złamań, postępowanie w przypadku złamania zamkniętego i otwartego, zasady stosowania unieruchomień transportowych, oparzenia termiczne, oparzenia chemiczne, odmrożenia. 

 1. Analiza okoliczności i przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy i podejmowane  środki profilaktyczne (2 godz.)

Na kilku dowolnie wybranych zdarzeniach uznanych za wypadki przy pracy omówić okoliczności i przyczyny, które je spowodowały tj. przyczyny wynikające z nieuwagi lub błędu pracownika, niewłaściwej organizacji pracy, czy też spowodowały je urządzenia techniczne - maszyny, urządzenia, narzędzia pracy. W wyniku przeprowadzonej analizy dokonać podsumowania: czy można było uniknąć wypadku, jak należy postępować aby w przyszłości uniknąć podobnego zdarzenia, jakie winny być podjęte działania prewencyjne. Przy realizacji powyższych zajęć można się posłużyć wybraną przez prowadzącego dokumentacją powypadkową.

Wykaz tematów objętych szkoleniem

Lp

Tematyka

Ilość godzin

1

Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.

1

2

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, wprowadzonych nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. Analiza i ocena ryzyka zawodowego.

3

3

Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania  pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia.

2

4

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

2

RAZEM

8

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 43./2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie określenia programów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP
DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH

W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

 

1. Nazwa szkolenia.

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych,

2. Cel szkolenia.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności z zakresu:

 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracy,
 2. metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i  bezpieczeństwa  pracowników.
 3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. postępowania  w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych.

3. Uczestnicy szkolenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych (w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych).

4. Organizacja szkolenia.

Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub kursu, z oderwaniem od pracy - na podstawie n/w programu .

Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych jak filmy, foliogramy itp.

Szkolenie trwa 8 godzin.

5. Zakres tematyczny szkolenia.

Realizacja celu szkolenia wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami:

 1. zmiany w przepisach prawnych z zakresu ochrony pracy,
 2. czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia występującymi w środowisku pracy.

6. Sposób sprawdzania efektów szkolenia.

Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach, zdać egzamin ustny lub  pisemny (test)  z przedmiotów objętych planem nauczania.

7. Ramowy program szkolenia:

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

2

 

 1.  praw i obowiązków pracowników, i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP,

 

 

 1. ochrony pracy kobiet i młodocianych,

 

 

 1. wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

 

 

 1. profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

 

2

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

2

3

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe

2

4

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

 

Razem:

Minimum 8

 

8. Szczegółowy program szkolenia:

 1. Nowe regulacje prawne w zakresie prawnej ochrony pracy (2 godz.)

Podstawowe obowiązki pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP: odpowiedzialność i obowiązki szczególne pracodawcy w zakresie bhp, profilaktyczna ochrona zdrowia, szkolenia w zakresie bhp, służba bhp i  komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, prawo do powstrzymania się pracownika od wykonywania pracy.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie pracy: rodzaje kar porządkowych i zasady ich nakładania na pracowników (art.108 - 113 kp) : katalog wykroczeń art.281-283 kp., karna: kodeks karny, cywilna: w określonych przypadkach (np. odszkodowania za wypadki przy pracy z powództwa cywilnego).

Ochrona pracy kobiet: zakaz zatrudniania przy pracach wzbronionych, ochrona stosunku pracy kobiet ciężarnych, szczególna ochrona zdrowia.

Zatrudnianie pracowników młodocianych: warunki zatrudniania, przygotowania zawodowe młodocianych (nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania pracy),  szczególna ochrona zdrowia pracowników młodocianych.

 1. Omówienie charakterystycznych przyczyn wypadków przy pracy oraz związanej z nimi profilaktyki (2 godz.)

Na kilku dowolnie wybranych zdarzeniach uznanych za wypadki przy pracy omówić okoliczności i przyczyny, które je spowodowały tj. przyczyny wynikające z nieuwagi lub błędu pracownika, niewłaściwej organizacji pracy, czy też spowodowały je urządzenia techniczne - maszyny, urządzenia, narzędzia pracy. W wyniku przeprowadzonej analizy dokonać podsumowania: czy można było uniknąć wypadku, jak należy postępować aby w przyszłości uniknąć podobnego zdarzenia, jakie winny być podjęte działania prewencyjne.

Przy realizacji powyższych zajęć można się posłużyć wybraną przez prowadzącego dokumentacją powypadkową.

 1. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w środowisku pracy (2 godz.)

Wprowadzenie do tematyki  zagrożeń  środowiska pracy. Pojęcia: niebezpiecznego oraz szkodliwego czynnika występującego w procesie pracy. Podział na: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne. Krótkie przedstawienie poszczególnych czynników z podkreśleniem zagrożeń występujących w środowiskach pracy słuchaczy. Prezentacja wykorzystania wykazu czynników niebezpiecznych i szkodliwych do identyfikacji i oceny zagrożeń na  różnych stanowiskach pracy. Środki ochrony przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami.

 1. Zasady organizacji stanowisk pracy biurowej (1 godz.)

Podstawy prawne i inne przepisy związane z bezpieczeństwem pracy. Zagrożenia i uciążliwości pracy na stanowiskach pracy biurowej. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Wentylacja. Ergonomia na stanowisku pracy biurowej. Zagrożenia związane z urządzeniami współpracującymi z komputerami i zapobieganie im. Zagrożenia związane z innym sprzętem biurowym (kserokopiarki, urządzenia telekomunikacji itp.). Ergonomia na stanowisku pracy przy komputerze.

 1. Zasady udzielania  pomocy przedlekarskiej w razie wypadku (1 godz.)

Zasady postępowania w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania. Metody przywracania oddechu i krążenia krwi. Sztuczne oddychanie metodą "usta - usta" i zewnętrzny ucisk serca. Omdlenie - mechanizm powstania, objawy i udzielanie pierwszej pomocy. Zasady udzielania pierwszej pomocy przy krwotokach. Zasady postępowania w przypadku uszkodzenia powłok ciała. Rodzaje urazów powodujących uszkodzenia ciała;  -  rodzaje ran, gojenie się ran (rola opatrunku), zasady opatrywania ran w przypadkach indywidualnych i masowych. Mechanizm i objawy skręcenia, zwichnięcia, złamania, rodzaje złamań, postępowanie w przypadku złamania zamkniętego i otwartego, zasady stosowania  unieruchomień transportowych, postępowania w przypadku złamania żeber, kości miednicy i kręgosłupa, unieruchomienie w przypadku złamań różnych części szkieletu kostnego,  oparzenia termiczne, oparzenia chemiczne, odmrożenia.

Wykaz tematów objętych szkoleniem

 
 

Lp

Tematyka

Ilość godzin

 

1

Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.

2

 
 
 
 
 

2

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz zakresie metod ochrony przed tymi zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. Analiza i ocena ryzyka zawodowego.

2

 
 
 
 
 

3

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk z komputerami i innymi urządzeniami biurowymi.

2

 
 
 
 
 

4

Postępowanie w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia.

2

 
 
 
 

RAZEM

8

 
 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 43./2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie określenia programów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP

DLA PRACODAWCÓW ORAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

 

1. Nazwa szkolenia.

Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami.

2. Cel szkolenia.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 2. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 3. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

3. Uczestnicy szkolenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

4. Organizacja szkolenia.

Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego - na podstawie n/w  programu.

Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych (filmów, folii, tablic). Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały (skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych itp.) umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia.

Program szkolenia obejmuje 16 godzin zajęć.

5. Zakres tematyczny szkolenia.

Realizacja celu szkolenia wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami:

 1. zmiany w przepisach prawnych z zakresu ochrony pracy,
 2. współczesne tendencje w zakresie identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 3. współczesne tendencje w zakresie zasad organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

6. Sposób sprawdzania efektów szkolenia.

Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach, zdać egzamin ustny lub  pisemny (test)  z przedmiotów objętych planem nauczania.

7. Ramowy program szkolenia.

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

3

 

 1. aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 

 

 1. obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

 

 

 1. ochrony pracy kobiet i młodocianych,

 

 

 1. profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 

 

 1. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

 

 1. organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

 

 

 1. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

 

2

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3

3

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

3

4

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

2

5

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

2

6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1

7

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

1

8

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

1

 

Razem:

minimum 16

 

8. Szczegółowy program szkolenia

 1. Organizacja wewnątrz zakładowego nadzoru i kontroli warunków pracy (1 godz. )

Schemat systemu nadzoru nad warunkami pracy w Polsce. Nadzór wewnątrzzakładowy nad warunkami pracy. Ustawa o związkach zawodowych: organizowanie związków zawodowych, funkcje związków zawodowych w dziedzinie ochrony pracy. Społeczna inspekcja pracy - zadania i organizacja społecznej inspekcji pracy, uprawnienia społecznego inspektora pracy w dziedzinie kontroli warunków  pracy. Charakter prawny zalecenia  zakładowego społecznego inspektora pracy. Ochrona prawna społecznego inspektora pracy. Zasady tworzenia i organizacja służby bhp oraz komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadania i uprawnienia służby BHP. Zadania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz poprawy warunków pracy.

 1. Obowiązki pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP (1 godz. )

Omówienie podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie: zapewnienia bezpiecznych i higienicznych  warunków pracy, obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy oraz maszyn i urządzeń technicznych, stosowanych substancji chemicznych i procesów pracy szczególnie szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych.

Zasady przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Profilaktyczna ochrona zdrowia. Obowiązki pracodawcy dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Szkolenia w zakresie BHP. Inne obowiązki pracodawcy wynikające z dz. X kp. Prawa i obowiązki  pracownika w zakresie BHP.

 1. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie pracy  (1 godz. )

Odpowiedzialność pracownicza. Katalog dopuszczalnych kar porządkowych - kara upomnienia, kara nagany, kara pieniężna. Zasady postępowania przy nakładaniu kar porządkowych. Postępowanie odwoławcze od nałożonej kary. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownik, katalog wykroczeń, zakres przedmiotowy i podmiotowy. Odpowiedzialność karna, podstawy prawne, zakres przedmiotowy i podmiotowy. Odpowiedzialność cywilna - odszkodowawcza, przykłady.

 1. Ochrona pracy kobiet, pracowników młodocianych oraz innych osób podlegających szczególnej ochronie (1 godz. )

Zakres ochrony pracy kobiet. Prace szczególnie uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia kobiet Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży i w czasie trwania urlopu macierzyńskiego. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia kobiet w ciąży. Uprawnienia kobiet wychowujących dzieci w wieku do 4 lat oraz uprawnienia pracownika wychowującego dzieci w wieku do lat 14.

Ochrona pracy pracowników młodocianych - warunki i formy zatrudniania. Przygotowanie zawodowe młodocianych: nauka zawodu i przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Elementy ochrony zdrowia pracowników młodocianych.

Obowiązki i szczególne uprawnienia pracodawcy w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

 1. Postępowanie w razie wypadku przy pracy i chorób zawodowych. Analiza przyczyn (1 godz. )

Zespoły powypadkowe i ich postępowanie (obligatoryjne i fakultatywne). Cele ustalania okoliczności i przyczyn wypadków. Rejestracja podejrzeń i chorób zawodowych. Sekwens Hepburna i jego stosowanie przy analizowaniu przyczyn wypadków.

 1. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (1 godz.)

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i związane z nim koszty utrzymania właściwych warunków pracy. Koszt bezpieczeństwa jako koszt utworzenia i utrzymania systemu bezpieczeństwa oraz koszt strat spowodowanych zawodnością systemu bezpieczeństwa. Skutki finansowe wypadków  przy pracy i chorób zawodowych: koszty bezpośrednie i pośrednie ponoszone przez pracodawcę w miejscu wydarzenia (na wydziale) oraz na innym wydziale. Zależności między składnikami kosztów nie zapewnienia  bezpieczeństwa pracy. Informowanie pracowników o skutkach niewłaściwych warunków pracy tj o kosztach ponoszonych przez pracodawcę na skutek strat spowodowanych zawodnością systemu bezpieczeństwa.

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem (1 godz.)

Podstawy prawne i inne przepisy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem. Definicja zarządzania bezpieczeństwem. Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładzie pracy. Cele zarządzania bezpieczeństwem. Funkcje zarządzania bezpieczeństwem. Elementy zarządzania bezpieczeństwem. Formułowanie polityki bezpieczeństwa. zarządzanie bezpieczeństwem a ryzyko zawodowe.

 1. Analiza i ocena  ryzyka związanego z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia (1 godz.)      

Oświetlenie - czynnik szkodliwy środowiska pracy. Oświetlenie światłem naturalnym i elektrycznym - ocena jakości oświetlenia i ryzyka z tym związanego.

Hałas, uciążliwe i szkodliwe oddziaływanie hałasu na narząd słuchu i na cały organizm. Ocena ryzyka związanego z narażeniem na hałas.

Źródła drgań w przemyśle. Zaburzenia w organizmie człowieka spowodowane oddziaływaniem drgań. Ocena ryzyka związanego z narażeniem na drgania mechaniczne.

Oddziaływanie pyłu na organizm człowieka. Pyły o  działaniu rakotwórczym. Przykłady prac, przy których pracujący mogą być na nie narażeni Ocena narażenia na pyły przemysłowe i związanego z tym ryzyka zawodowego.

Sposoby wchłaniania czynników chemicznych przez organizm człowieka oraz ich oddziaływania na człowieka. Ocena narażenia zawodowego na czynniki chemiczne i związanego z tym ryzyka zawodowego z uwzględnieniem substancji o oddziaływaniu kancerogennym.

Drobnoustroje powodujące zagrożenia zdrowia ludzi. Grupy ryzyka zachorowania na choroby odzwierzęce oraz w kontaktach człowiek - człowiek. Możliwość kontaktu oraz inne kryteria stosowane do oceny stopnia szkodliwości.

 1. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka związanego z czynnikami niebezpiecznymi (1 godz.)

Podstawy prawne i inne przepisy związane oceną ryzyka zawodowego. Definicja ryzyka zawodowego. Ryzyko w procesie pracy. Elementy ryzyka zawodowego. Informacje o ryzyku zawodowym. Metody oceny i zarządzania ryzykiem zawodowym. Identyfikacja, czynników niebezpiecznych występujących w środowisku pracy słuchaczy. Ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami niebezpiecznymi występującymi w środowisku pracy słuchaczy. Ustalenie akceptowanego poziomu ryzyka.

 1. Wymagania bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do budynków, pomieszczeń pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz stanowisk pracy (1 godz.)

Podstawy prawne i inne przepisy związane z bezpieczeństwem pracy. Definicje pomieszczeń pracy, miejsca pracy i strefy roboczej. Definicje sutereny, piwnicy, poddasza i strychu. Klasyfikacja i definicje pomieszczeń przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi. Funkcje pomieszczeń. Wymagania użytkowe pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Warunki kubaturowo-powierzchniowe; - Warunki oświetleniowe; - Warunki ogrzewcze. Wymagania wentylacyjne. Pomieszczenia o szczególnym zagrożeniu ze względu na charakter ich użytkowania. Wymagania konstrukcyjno-budowlane i dokumentacyjne obiektów. Wymagania dotyczące podłóg, posadzek, schodów, balustrad, korytarzy, okien, drzwi, dróg ewakuacyjnych. Lokalizacja zespołów pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Klasyfikacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Funkcja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Wymagania użytkowe pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Wymagania ogólne w odniesieniu do zespołów pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Warunki kubaturowo-pomieszczeniowe. Wymagania wentylacyjne. Warunki grzewcze. Warunki oświetleniowe. Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Normatywy wyposażenia. Warunki utrzymywania porządku i czystości. Wymagania użytkowe pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w branżach. Na placach budowy. Na terenie prowadzenia robót drogowych i mostowych. W zakładach gastronomicznych i przemysłu garmażeryjnego.

 1. Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracownika czynników  szkodliwych dla zdrowia (1 godz.)

Ogólne zasady likwidacji lub ograniczania czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych na pracujących; eliminacja źródeł tych czynników, ograniczanie ich oddziaływania na  organizm człowieka (m.in. automatyzacja, optymalne rozmieszczenie źródeł, stosowanie środków ochrony pracowników), ograniczanie zagrożenia czynnikami  szkodliwymi (m.in. dobór pracowników, organizacja pracy, ostrzeganie i informowanie o ryzyku, profilaktyka medyczna). Znaczenie kolejności podejmowanych działań.

 1. Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracownika czynników niebezpiecznych (1 godz.)

Przepisy i normy określające techniczne wymagania dotyczące likwidacji i ograniczania oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych. Ogólne omówienie metod likwidacji i ograniczania oddziaływania czynników niebezpiecznych. Przykładowe omówienie technicznych elementów likwidacji i ograniczenia oddziaływania czynników niebezpiecznych związanych z poruszającymi się maszynami i mechanizmami, ruchomymi elementami urządzeń technicznych, przemieszczającymi się wyrobami, półwyrobami i materiałami, z naruszeniem konstrukcji, obrywaniem się mas, brył skalnych, z odrzutem materiału, upadkami na niższy poziom, ostrymi krawędziami, wystającymi elementami, temperaturą powierzchni i innymi występującymi w środowisku pracy słuchaczy.

 1. Metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (1 godz.)

Przypomnienie zasad uczenia się dorosłych. Bariery w uczeniu się dorosłych. Cykl uczenia się doświadczeniowego. Stożek doświadczenia Dale’a. Aktywizujące metody nauczania. Dyskusja dydaktyczna - metaplan, dywanik pomysłów. Metoda przypadków. Metoda sytuacyjna.

 1. Ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska naturalnego (2 godz.)

Podstawy prawne i inne przepisy związane z bezpieczeństwem pracy. Podstawy procesu spalania. Pojęcie procesu spalania. Definicje pożaru i wybuchu. Definicje zagrożenia pożarowego i wybuchowego. Materiały palne niebezpieczne pożarowo i wybuchowo (gazy, ciecze i pyły ciał stałych). Źródła zagrożeń. Rodzaje źródeł. Czynniki utleniające.  Definicje pojęć: zapłon, samozapłon, granice wybuchowości. Strefy zagrożeń wybuchem. Przyczyny pożarów. Ogólne metody zapobiegania pożarom i wybuchom. Warunki zabezpieczania budynków przed pożarem i wybuchem. Wymagania dotyczące budynków produkcyjnych. Obciążenie ogniowe (definicja, sposoby określania obciążenia ogniowego). Kategorie zagrożenia ludzi. Ewakuacja ludzi z pomieszczeń i budynków (podstawowe wymagania dla pomieszczeń, przejść, korytarzy, schodów, wyjść ewakuacyjnych, okien). Wyposażenie budynku w sprzęt pożarniczy (klasy pożarów, podstawy rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego). Prace pożarowo niebezpieczne. Wymogi dotyczące prac w warunkach zagrożenia pożarowego i wybuchowego. Magazynowanie materiałów palnych i wybuchowych. Urządzenia wentylacyjne i grzewcze. Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń wentylacyjnych i grzewczych w obiektach (pomieszczeniach) zagrożonych pożarem i wybuchem. Dopuszczalne temperatury powierzchni grzejnych w zależności od temperatury zapłonu (zapalania) gazów, cieczy i pyłów. Urządzenia elektryczne. Wymagania dotyczące urządzeń elektrycznych w obiektach i pomieszczeniach zagrożonych pożarem i wybuchem; - Znakowanie urządzeń energetycznych.

 

 

Wykaz tematów objętych szkoleniem

 
 

Lp

Tematyka

Ilość godzin

 

1

Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy:

3

 
 1. aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
 
 1. obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
 
 1. ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 
 1. profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 
 1. nadzoru i kontroli warunków pracy,
 
 1. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 
 1. postępowania w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 
 1. organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
 
 1. problemy w interpretacji niektórych przepisów.
 

2

Postęp w zakresie identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3

 
 
 

3

Postęp w zakresie organizacji pracy i stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii (w tym metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych).

5

 

4

Omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.

2

 

5

Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2

 

6

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

1

 

RAZEM

16