Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08.11.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi szkolenia z ochrony danych osobowych w dniu 28.03.2018 r.

PDF08.11.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi szkolenia z ochrony danych osobowych w dniu 28.03.2018 r. (704,70KB)

 

Wrocław,  8 listopada 2017 r.

 

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi szkolenia z ochrony danych osobowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 28.03.2018 r.

 1. Szczegóły  dotyczące usługi:
 1. Przedmiotem zamówienia jest szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, które weszło w życie 24 maja 2016 r. (zwane dalej RODO), a stosowane i egzekwowane będzie od 25 maja 2018 r. i nową ustawą o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów ochrony danych osobowych w Szkołach Wyższych Artystycznych.
 2. Szczegóły zamówienia:
 1. Data szkolenia: 28.03.2018r.
 2. Miejsce szkolenia: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 3. Liczba uczestników: 200 pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (w tym ok 50 osób z kadry kierowniczej).
 4. Forma szkolenia : wykład, prezentacja multimadialna i panel dyskusyjny, w 2 blokach:
 1. pierwszy blok dla wszystkich pracowników (maksymalnie 2 godziny zegarowe),
 2. drugi blok dla kadry kierowniczej (maksymalnie 2 godziny zegarowe).

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do prezentacji i materiałów dydaktycznych.

 1. Istotne jest, aby szkolenie przeprowadziła osoba doświadczona i potrafiła w sposób przystępny przedstawić praktyczne przykłady zastosowania ustawy oraz RODO, i konsekwencji nie zastosowania się do nowych przepisów.

  Należy załączyć do oferty krótką notkę na temat prowadzącego szkolenie.

 2. Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem stosownych certyfikatów o odbyciu szkolenia.

  Należy załączyć wzór certyfikatu do oferty.

 3. Wykonawca powinien przekazać materiały dydaktyczne (kompendium ze szkolenia) dla obecnych i nieobecnych pracowników (co najmniej w formie elektronicznej).
 4. Wykonawca wskaże nr wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 1. Kryteria oceny ofert:
 1. cena,
 2. doświadczenie w zakresie szkolenia podmiotów publicznych.
 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

80%

80 punktów

2.

Doświadczenie (D)

20%

20 punktów

 

 1. W przypadku kryterium „cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

                            najniższa cena ofertowa

                            CO =  ------------------------------------------ x 100 x 80%

                                               badana cena ofertowa

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 80 pkt.

 1. W przypadku kryterium „doświadczenie” punkty będą przyznawane następująco:

  W celu uzyskania punktacji w kryterium „doświadczenie” Wykonawca powinien wykazać (w zał. nr 1 do zapytania), wykonane w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, usługi szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych.

  Punkty w kryterium „doświadczenie” będą przyznawane następująco:

  0 wykonanych usług – 0 pkt

  2 wykonane usługi – 5 pkt

  4 wykonane usługi – 10 pkt

  6 wykonanych usług – 15 pkt

  8 lub więcej wykonanych usług – 20 pkt

       Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „doświadczenie”
       wynosi 20.

 

 1. Warunki zgłoszenia:
 1. Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
 2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: ewa.iwanczyk@amuz.wroc.pl do dnia 20  listopada 2017 r. do godz. 15:00.
 3. Wycenę należy podać jako kwotę brutto
 4. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

   

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

 

 

Załącznik nr 1do zapytania  - Wzór wykazu wykonanych usług

 

WYKAZ WYKONANYCH  USŁUG

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi szkolenia pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

w dniu 28.03.2017r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                        

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert / jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Lp

Przedmiot zamówienia

 

 

 

Ilość zdjęć

Data wykonania

(zakończenia)

Odbiorca

(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …..…. r.               ……………………………

(podpis)