Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

11.07.2022 r. - Konkurs na stanowisko wykładowcy (w zakresie metodyki edukacji muzycznej) na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

 PDF23.09.2022-Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (352,43KB)

PDF14.07.2023 r. - Konkurs na stanowisko adiunkta (w zakresie dyrygentury) na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy (586,42KB)
PDF11.07.2022 r. - Konkurs na stanowisko wykładowcy (w zakresie metodyki edukacji muzycznej) na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy (586,42KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf (243,60KB)

DK-1100-2/22 
 

DZIEKAN

Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na stanowisko

wykładowcy

(w zakresie metodyki edukacji muzycznej)

na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

 Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

jako pracownika dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),
 • ukończyły studia wyższe na wychowanie muzyczne lub edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
 • posiadają minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w szkolnictwie ogólnokształcącym,
 • wykazują się osiągnięciami w pracy dydaktycznej i organizacyjnej,
 • deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w  szkolnictwie ogólnokształcącym,
 • informacja o osiągnięciach w działalności dydaktycznej i organizacyjnej,
 • pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy,
 • pisemne oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy składać do dnia 19 sierpnia 2022 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław w (pok. nr 015A lub 016A) lub przesłać na adres . Decyduje data wpływu zgłoszenia.

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe w dniu  9 września 2022 r. Rozmowa może być przeprowadzona w trybie online.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 września 2022 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Wrocław, 11 lipca 2022  r.