Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09.11.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w terminach 20 listopada 2017 r. oraz 21 listopada 2017 r.

PDF09.11.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w terminach 20 listopada 2017 r. oraz 21 listopada 2017 r. (1,83MB)

Wrocław, 9 listopada 2017 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w terminach 20 oraz 21 listopada 2017 r., organizowanego w ramach XIV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych oraz VII Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek.

Szczegóły  dotyczące usługi:

  1. Usługa cateringowa:

a) w terminie 20 listopada 2017 r. dla 60 osób,

b) w terminie 21 listopada 2017 r. dla 70 osób.

  1. Cena obejmuje: menu cateringu (przekąski, sałatki, pieczywo, ciasto, kawa, herbata, napoje zimne, mleko, cytryna, cukier) dowóz, dekorację stołu szwedzkiego, zapewnienie zastawy oraz stolików koktajlowych (ilość dostosowana odpowiednio dla 60 i 70 osób). Cena obejmuje również obsługę kelnerską przez 3 godziny liczone od ustalonego czasu rozpoczęcia  przyjęcia.
  2. Co najmniej połowa przygotowanych potraw w ramach menu musi być wegetariańska.
  3. Wraz z ofertą Wykonawca musi przedłożyć proponowane menu.
  4. Kryteria oceny ofert:

  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

50%

50 punktów

2.

Doświadczenie 1 (D1)

10%

10 punktów

3.

Doświadczenie 2 (D2)

10%

10 punktów

3.

Menu (M)

30%

30 punktów

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100 x 50%

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

2) W przypadku kryterium doświadczenie 1 „D 1” - Wykonawca powinien wykazać (w zał. nr 1 do zapytania), realizację w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, minimum 3 usług cateringowych dla przynajmniej 30 osób.

 Punkty w kryterium „doświadczenie 1” będą przyznawane następująco:

0 wykonanych lub/i wykonywanych usług – 0 pkt

3 wykonywane usługi – 2 pkt

4 wykonane usługi – 4 pkt

5 wykonanych usługi – 6 pkt

6 wykonanych usług  – 8 pkt

7 lub więcej wykonanych usług – 10 pkt

3) W przypadku kryterium „doświadczenie 2” D 2 - punkty będą przyznane Wykonawcy na podstawie długości istnienia na rynku i świadczenia usług w branży cateringowej:

Od 3 lat do 4 lat –  2 punkty;

Od 5 lat do 6 lat –  4 punktów;

Od 7 lat do 8 lat –  6 punktów;

Od 9 lat do 10 lat – 8 punktów.

Od 10 lat – 10 punktów

3) W przypadku kryterium „menu” „M” punkty będą przyznawane za zaproponowane koncepcje i zróżnicowane menu. Zamawiający będzie oceniał różnorodność, wagę, objętość, ilość, zaproponowanego menu, które będzie stanowiło załącznik do oferty. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „menu” wynosi 0 natomiast maksymalna to 30 punktów.

  1. Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
  2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: marta.konieczna@amuz.wroc.pl do dnia 13 listopada 2017 r. do godz. 12.00.
  3. Wycenę należy podać jako kwotę brutto łącznie oraz z podziałem na usługę w dniu 20 listopada oraz na usługę w dniu 21 listopada (pkt 1 ppkt a i b niniejszego zapytania). 
  4. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

 

Załącznik nr 1do zapytania  - Wzór wykazu wykonanych usług

 

WYKAZ WYKONANYCH  USŁUG

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w terminie

17 listopada 2017 r., organizowanego w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

"Uczeń - nauczyciel - rodzic w rzeczywistości edukacji muzycznej: triada w kryzysie?".

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                        

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert / jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Lp

Przedmiot zamówienia

USŁUGA CATERINGOWA

 

 

Ilość osób

Data wykonania

(zakończenia)

Odbiorca

(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …..…. r.            ……………………………

(podpis)