Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

5.09.2022r.-Wynajem basenu na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego


PDF5.09.2022r.- Wynajem basenu na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego (1,38MB)

 

Wrocław, 05.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie pn.:

Wynajem basenu na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

 

 

 1.  

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

NIP 897-15-46-349, REGON 000275748

tel. 71 310 05 12

e-mail: agnieszka.jakubiak@amuz.wroc.pl

 1. Nazwa zamówienia:

Wynajem basenu dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wynajem basenu o długości 50 m dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego w terminach:

 • poniedziałek: 19.00 do 19.45 - 2 tory- 45 min.
 • poniedziałek: 19.45 do 20.30 - 1 tor- 45 min.
 • poniedziałek: 20.30 do 21.15 - 1 tor- 45 min.
 • poniedziałek: 21.15 do 22.00 - 1 tor- 45 min.

 

Razem: 5 torów.

 

Wynajem w okresie od dnia 1.10.2022 r. do dnia 12.06.2023 r. w określonych powyżej dniach z wyłączeniem świąt, dni planowo wolnych od nauki, a także tzw. „dni rektorskich” – razem 30 dni w okresie wynajmu.

 

Dni wolne od zajęć w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:

 

 • 31.10.2022 r.   – dzień rektorski
 • 23.12.2022 r. – 02.01.2023 r. – przerwa zimowa
 • 07.02.2023 r. – 20.02.2023 r. – zimowa sesja egzaminacyjna
 • 21.02.2023 r. – 26.02.2023 r. – przerwa międzysemestralna
 • 06.04.2023 r. 11.04.2023 r. – przerwa wiosenna

 

 1. Termin realizacji zamówienia.

Od 1 października 2022 r. do 12 czerwca 2023 r.

 

 1. Zawartość oferty.

Wykonawca w ofercie przedstawi cenę brutto za cały zakres zamówienia ze wskazaniem podziału kosztów na okresy miesięczne.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

Cena: 100 %

UWAGA – Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

 1. Sposób złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl w terminie do dnia 16.09.2022r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

2) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3) Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Agnieszka Jakubiak – tel. 71 310 05 12,
e-mail: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł oraz zamówień, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Zamawiający tj. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2,
  50-043 Wrocław,
 2. dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Postępowaniabędą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),
 3. posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez ,
 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Postępowaniu,
 5. podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),
 6. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania jeżeli czas ich trwania przekracza 4 lata Zamawiający przechowuje je przez cały czas trwania umowy, lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z jego rozliczeniem i archiwizacją zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
 7. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2  (pok. 022), 50-043 Wrocław, adres  e-mail - iod@amkl.edu.pl,
 8. mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Ponadto informujemy, iż treść złożonej oferty podlega udostępnieniu  zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).