Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

17.11.2017 - postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w dniu 12 grudnia 2017 r.

PDF20.11.2017 - postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w dniu 12 grudnia 2017 r. - SPROSTOWANIE (904,28KB)
PDF17.11.2017 - postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w dniu 12 grudnia 2017 r. (902,74KB)

Wrocław, 17 listopada 2017 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w dniu 12 grudnia 2017 r., organizowanej potrzeby V Międzynarodowej Konferencji. Analiza dzieła muzycznego. Historia – theoria – praxis.

Szczegóły  dotyczące usługi:

  1. Usługa cateringowa w terminie 12 grudnia 2017 r. dla 35 osób.
  2. Cena obejmuje: menu cateringu (danie ciepłe, przekąski, sałatki, pieczywo, ciasto, kawa, herbata, woda, mleko, cytryna, cukier) dowóz, dekorację stołu szwedzkiego, zapewnienie zastawy oraz stolików koktajlowych (ilość dostosowana dla 35 osób). Cena obejmuje również obsługę kelnerską przez 2 godziny liczone od ustalonego czasu rozpoczęcia  przyjęcia.
  3. W menu musi znaleźć się część potraw wegetariańskich.
  4. Wraz z ofertą Wykonawca musi przedłożyć proponowane menu.
  5. Kryteria oceny ofert:

  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

50%

50 punktów

2.

Doświadczenie 1 (D1)

10%

10 punktów

3.

Doświadczenie 2 (D2)

10%

10 punktów

3.

Menu (M)

30%

30 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny „C”;

     Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

        Cmin

C = --------- x 100 x 50%

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

2) W przypadku kryterium doświadczenie 1 „D 1” - Wykonawca powinien wykazać (w zał. nr 1 do zapytania), realizację w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, minimum 3 usług cateringowych dla przynajmniej 30 osób.

            Punkty w kryterium „doświadczenie 1” będą przyznawane następująco:

0 wykonanych lub/i wykonywanych usług – 0 pkt

3 wykonywane usługi – 2 pkt

4 wykonane usługi – 4 pkt

5 wykonanych usługi – 6 pkt

6 wykonanych usług  – 8 pkt

7 lub więcej wykonanych usług – 10 pkt

3) W przypadku kryterium „doświadczenie 2” D 2 - punkty będą przyznane Wykonawcy na podstawie długości istnienia na rynku i świadczenia usług w branży cateringowej:

Od 3 lat do 4 lat –  2 punkty;

Od 5 lat do 6 lat –  4 punktów;

Od 7 lat do 8 lat –  6 punktów;

Od 9 lat do 10 lat – 8 punktów.

Od 10 lat – 10 punktów

4) W przypadku kryterium „menu” „M” punkty będą przyznawane za zaproponowane koncepcje i zróżnicowane menu. Zamawiający będzie oceniał różnorodność, wagę, objętość, ilość, zaproponowanego menu, które będzie stanowiło załącznik do oferty. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „menu” wynosi 0 natomiast maksymalna to 30 punktów.

  1. Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.
  2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: alicja.skiba@amuz.wroc.pl do dnia 21 listopada 2017 r. do godz. 12.00.
  3. Wycenę należy podać jako kwotę brutto.
  4. Forma udzielenia zamówienia: zlecenie
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

 

 

Załącznik nr 1do zapytania  - Wzór wykazu wykonanych usług

 

 

WYKAZ WYKONANYCH  USŁUG

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi cateringowej w terminie

17 listopada 2017 r., organizowanego w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Uczeń - nauczyciel - rodzic w rzeczywistości edukacji muzycznej: triada w kryzysie?".

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                        

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert / jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Lp

Przedmiot zamówienia

USŁUGA CATERINGOWA

 

 

Ilość osób

Data wykonania

(zakończenia)

Odbiorca

(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …..…. r.            ……………………………

(podpis)