Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

20.11.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy – studio nagraniowe realizujące nagranie autorskich kompozycji jazzowych puzonisty - Bartosza Pernala wraz z miksem i masteringiem nagranego materiału oraz realizacją „płyty matki”

PDF20.11.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy – studio nagraniowe realizujące nagranie autorskich kompozycji jazzowych puzonisty - Bartosza Pernala wraz z miksem i masteringiem nagranego materiału oraz realizacją „płyty matki” (363,66KB)
 

Wrocław, dn. 17.11.2017 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie  na wyłonienie wykonawcy – studio nagraniowe realizujące nagranie autorskich  kompozycji jazzowych puzonisty -   Bartosza Pernala wraz z miksem i masteringiem nagranego materiału oraz realizacją „płyty matki” .

Czas nagrania ok. 45 minut (7 utworów)

Miejsce realizacji nagrania: studio nagraniowe wykonawcy

Zamawiający będzie preferował studia znajdujące się do 150 km od siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji nagrania: 5-7 grudnia 2017 r., termin realizacji miksu i masteringu – do 20 grudnia  2017 r.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w nagrywaniu repertuaru jazzowego (minimum 3 nagrania o długości przynajmniej 40 minut każde). Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Zamawiający może żądać przedłożenia dokumentów stanowiących poświadczenie informacji zawartych w przedmiotowym oświadczeniu.

Nagranie realizowane z wykorzystaniem studia oraz sprzętu wykonawcy, w tym mikrofonów.

Ponadto warunkiem udzielenia zamówienia jest posiadanie 4 odseparowanych pomieszczeń nagraniowych w studio, mikrofonów Flea M49, FET 47 David Bock (Bock Audio) oraz niezbędnego, profesjonalnego sprzętu nagraniowego.

Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 7 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.

Termin przesłania oferty upływa w dniu 30.11. 2017 r. o godz. 14.00.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie uczelni pok. 022A lub pocztą elektroniczną: agnieszka.stobiecka-prokop@amuz.wroc.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Stobiecka-Prokop,  tel. 71 310 05 47.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).