Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

23.11.2017 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej w dniach 12-13 grudnia 2017 r.

PDF23.11.2017 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej w dniach 12-13 grudnia 2017 r. (928,13KB)
 

Wrocław,  22 listopada 2017 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis” odbywającej się w dniach 12-13 grudnia 2017 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego.

 

Szczegóły  dotyczące usługi:

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) przynajmniej 150 zdjęć z konferencji w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia sesji zdjęciowej,

2) w plikach JPG w dwóch wersjach: do druku oraz na stronę internetową w rozmiarze maksymalnym 500 KB jedno zdjęcie,

3) zdjęcia zostaną przekazane za pomocą platformy WeTransfer,

4) przekazanie zdjęć następować będzie po wykonaniu dzieła na podstawie protokołu odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia rachunku,

5) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zdjęć.

  1. Kryteria oceny ofert:

1) cena,

2) doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji fotograficznej z konferencji.

3. Termin realizacji usługi:

1) 12 listopada 2017 r. (w godzinach 9.30-18.00)

2) 13 listopada 2017 r. (w godzinach 9.00-14.00)

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

80%

80 punktów

2.

Doświadczenie (D)

20%

20 punktów

1) W przypadku kryterium „cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

                            najniższa cena ofertowa

                            CO =  ------------------------------------------ x 100 x 80%

                                               badana cena ofertowa

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 80 pkt.

2) W przypadku kryterium „doświadczenie” punkty będą przyznawane następująco:

W celu uzyskania punktacji w kryterium „doświadczenie” Wykonawca powinien wykazać (w zał. nr 1 do zapytania), wykonaną w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, dokumentację fotograficzną z oficjalnych uroczystości takich jak: konferencje, sympozja, kongresy, wykłady, przy czym minimalna ilość zdjęć z każdej uroczystości wskazanych w wykazie nie może być mniejsza niż 150 szt.

Punkty w kryterium „doświadczenie” będą przyznawane następująco:

0 wykonanych usług – 0 pkt

2 wykonane usługi – 5 pkt

4 wykonane usługi – 10 pkt

6 wykonanych usług – 15 pkt

8 lub więcej wykonanych usług – 20 pkt

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „doświadczenie” wynosi 20.

3) Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.

4) Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: alicja.skiba@amuz.wroc.pl do dnia 27  listopada 2017 r. do godz. 12.00.

5) Wycenę należy podać jako kwotę brutto.

6) Forma udzielenia zamówienia: dzieło.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

 

 

Załącznik nr 1do zapytania  - Wzór wykazu wykonanych usług

 

 

WYKAZ WYKONANYCH  USŁUG

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej podczas
V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis” odbywającej się w dniach 12-13 grudnia 2017 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                        

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert / jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Lp

Przedmiot zamówienia

UROCZYSTOŚĆ

 

 

Ilość zdjęć

Data wykonania

(zakończenia)

Odbiorca

(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …..…. r.            ……………………………

(podpis)