Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 44/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz ich odpisów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego...

PDFZarządzenie Nr 44/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz ich odpisów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1 018,87KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ... (1,85MB)
PDFZałącznik Nr 2, 3, 4 do Zarządzenia Nr 44/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad sporządzania i wydawania ... (3,28MB)

 

 

Zarządzenie Nr 44/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz ich odpisów w Akademii Muzycznej

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwanej dalej „Akademią”, otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu w języku polskim.
 2. Na wniosek absolwenta Akademia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski, których wzory określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Na wniosek absolwenta Akademia wydaje odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
 4. Instrukcję wypełniania dokumentów określonych w ust. 1, 2 i 3 określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 5. Zasady sporządzania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w tłumaczeniu na języki obce określa załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 6. Instrukcję wypełniania suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim określa załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

1.  W terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego Akademia sporządza i wydaje absolwentowi:

1) oryginał dyplomu ukończenia studiów w języku polskim,

2) dwa odpisy dyplomu ukończenia studiów w języku polskim,

3) suplement do dyplomu w języku polskim.

2.  Dodatkowo Akademia sporządza odpis dyplomu przeznaczony do akt oraz odpis suplementu przeznaczony do akt w języku polskim.

 

§ 3

 1. Dyplom wydawany jest absolwentowi łącznie z odpisami oraz suplementem do dyplomu.
 2. Podpis Dziekana na suplemencie do dyplomu i data jego sporządzenia powinna być zgodna z podpisem Rektora oraz Dziekana na dyplomie i datą jego sporządzenia. W miejscu przeznaczonym na podpis Rektora i Dziekana umieszcza się odpowiednią pieczęć imienna Rektora i Dziekana.

§ 4

Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów jest:

1) wniesienie przez absolwenta opłaty za wydawany dokument na rachunek bankowy Akademii,

2) dostarczenie 5 aktualnych fotografii o wymiarach 4,5x6,5 cm w stroju wizytowym bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami, wykonane na białym lub innym jasnym jednolitym tle.

 

§ 5

 1. Na oryginale dyplomu i na wszystkich odpisach należy umieścić identyczne zdjęcie absolwenta.
 2. Data wystawienia odpisów dyplomu powinna być zgodna z datą wystawienia oryginału dyplomu.
 3. Oryginał dyplomu, dwa odpisy dyplomu oraz odpis dyplomu przeznaczony do akt, po podpisaniu przez Dziekana Wydziału, przekazywany jest przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich do podpisu Rektorowi Akademii.
 4. Dyplom, odpisy oraz odpis przeznaczony do akt opieczętowuje się urzędową pieczęcią do tłoczenia na papierze o średnicy 20 lub 36 mm (tzw. pieczęć sucha) we wskazanych miejscach.

 

§ 6

 1. Suplement do dyplomu oraz odpis suplementu przeznaczony do akt jest zszywany przy pomocy oczkownicy po uprzednim zagięciu rogów oraz opieczętowaniu w lewym górnym rogu pieczęcią urzędową Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w sposób uniemożliwiający wymianę kart.

2. Suplement do dyplomu z pieczęcią urzędową podpisywany jest przez Dziekana Wydziału we wskazanym miejscu.

 

§ 7

 1. Na pisemny wniosek absolwenta, po uprzednim dostarczeniu zdjęcia zgodnego z wymogami określonymi w § 4 pkt 2 oraz § 5 ust. 1  oraz wniesieniu opłaty, Dział Nauczania i Spraw Studenckich przygotowuje dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym.
 2. Na odrębny pisemny wniosek absolwenta Dział Nauczania i Spraw Studenckich przygotowuje odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
 3. Wnioski, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich.
 4. Niezłożenie wniosków, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, w terminie określonym w ust. 3, wyklucza możliwość uzyskania wyżej wymienionych dokumentów w przyszłości.
 5. Absolwent potwierdza odbiór dyplomu wraz z odpisami i suplementem do dyplomu poprzez złożenie podpisu na druku „Potwierdzenie odbioru dokumentów”, które przechowuje się w teczce akt studenckich oraz w Księdze dyplomów.
 6. Na pisemny wniosek absolwenta dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 wydaje się upoważnionej osobie lub wysyła pocztą na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej dokonane przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich bądź notariusza.

 

§ 8

Wysokość opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów, odpisu dyplomu w języku obcym określają odrębne przepisy.

 

§ 9

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się prorektorowi właściwemu ds. studenckich, P.T. Dziekanom oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 października 2017 r.

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 44/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r.

 

 

Instrukcja wypełniania dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia

Do wypełnienia dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia stosuje się czcionkę o nazwie „Calibri” rozmiar 9.

Szczegółowy opis wypełnienia dyplomu:

1) imię/imiona i nazwisko wpisuje się kursywą, pogrubioną czcionką Calibri rozmiar 14;

2) datę urodzenia, datę uzyskania tytułu zawodowego oraz datę wystawienia dyplomu wpisuje się kursywą: dzień jedno- lub dwucyfrowo, nazwę miesiąca słownie w formie odmienionej w dopełniaczu, rok czterocyfrowo:

przykład: 5 stycznia 1980;

3) miejsce urodzenia: nazwę polskiej miejscowości wpisuje się kursywą, w formie odmienionej w mianowniku, w przypadku absolwentów urodzonych poza granicami Polski nazwę miejscowości należy wpisać w oryginalnym brzmieniu;

4) numer dyplomu wpisuje się kursywą, pogrubioną czcionką Calibri rozmiar 14;

5) formę studiów wpisuje się kursywą, małymi literami, odpowiednio stacjonarna lub niestacjonarna w formie odmienionej w mianowniku;

6) nazwę kierunków studiów i specjalności wpisuje się kursywą, małymi literami, w formie odmienionej w mianowniku, w przypadku braku specjalności należy wpisać znak „–”;

7) obszar kształcenia wpisuje się kursywą, małymi literami, w formie odmienionej w mianowniku „obszar sztuki”;

8) profil kształcenia wpisuje się kursywą, małymi literami, w formie odmienionej w mianowniku „ogólnoakademicki”;

9) wynik ukończenia studiów wpisuje się kursywą, słownie, w formie odmienionej w narzędniku, z małej litery, odpowiednio: celującym, bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, według skali obowiązującej w Regulaminie Studiów;

10) tytuł zawodowy wpisuje się kursywą, małymi literami, w formie odmienionej w mianowniku, odpowiednio, np. licencjat, magister sztuki.

 
 
 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 44/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r.

 

Zasady sporządzania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w tłumaczeniu na języki obce

Ustala się następujące zasady sporządzania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w tłumaczeniu na języki obce:

 1. Imię/imiona i nazwisko wpisuje się kursywą, pogrubioną czcionką Calibri rozmiar 14;
 2. W miejscu przeznaczonym na wpisanie daty urodzenia oraz daty uzyskania tytułu zawodowego i wydania dyplomu, wpisuje się kursywą: dzień jedno- lub dwucyfrowo, nazwę miesiąca słownie w formie odmienionej w dopełniaczu, rok czterocyfrowo:

przykład: 5 stycznia 1980;

 1. Miejsce urodzenia: nazwa polskiej miejscowości winna być wpisana w mianowniku kursywą, w przypadku absolwentów urodzonych poza granicami Polski nazwę miejscowości należy wpisać w oryginalnym brzmieniu;
 2. W miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy Akademii wpisuje się nazwę „Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oraz następujące obcojęzyczne tłumaczenia:

1) w języku angielskim: „THE KAROL LIPIŃSKI ACADEMY OF MUSIC IN WROCŁAW”,

2) w języku niemieckim: „KAROL-LIPIŃSKI-MUSIKAKADEMIE IN WROCŁAW”,

3) w języku francuskim: „Académie de Musique Karol Lipiński de Wrocław”,

4) w języku hiszpańskim: „Academia Superior de Música Karol Lipiński de Wrocław”,

5) w języku rosyjskim: „МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ КАРОЛА ЛИПИНСКОГО ВО ВРОЦЛАВЕ”.

 1. W miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy wydziału, wpisuje się następujące obcojęzyczne tłumaczenia:

1) w odpisie dyplomu w języku angielskim:

a) „Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii” – „Faculty of Composition, Conducting, Theory of Music and Music Therapy”,

b) „Wydział Instrumentalny” – „Instrumental Faculty”,

c) „Wydział Wokalny” – „Vocal Faculty”,

d) „Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej” – „Faculty of Music Education, Choral Art and Church Music”,

2) w odpisie dyplomu w języku niemieckim:

a) „Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii” – „Fakultät für Komposition, Dirigieren, Musiktheorie und Musiktherapie“,

b) „Wydział Instrumentalny” – „Instrumentalfakultät“,

c) „Wydział Wokalny” – „Fakultät für Gesang“,

d) „Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej” – „Fakultät für Musikalische Bildung, Chorwesen Und Kirchenmusik”,

3) w odpisie dyplomu w języku francuskim:

a) „Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii” – „Faculté de Direction d'Orchestre, de la Théorie de la Musique et de la Musicothérapie”,

b) „Wydział Instrumentalny” – „Faculté de formation Instrumentale”,

c) „Wydział Wokalny” – „Faculté de Formation Vocale”,

d) „Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej” – „Faculté de l’Éducation Musique, Études Choralistiques et Musique Sacrée”

4) w odpisie dyplomu w języku hiszpańskim:

a) „Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii” – „Facultad de Composición, Dirección, Teoría de la Música y Musicoterapia”,

b) „Wydział Instrumentalny” – „Facultad de Instrumentos”,

c) „Wydział Wokalny” – „Facultad de Canto”,

d) „Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej” – „Facultad de Educación Musical, Música Coral y Música Litúrgica”,

5) w odpisie dyplomu w języku rosyjskim:

a) „Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii” – „Факультет композиции, дирижирования, теории музыки и музыкотерапии

b) „Wydział Instrumentalny” – „Инструментальный факультет”,

c) „Wydział Wokalny” – „Вокальный факультет”,

d) „Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej” – „Факультет музыкального образования, хоровеления и церковноЙ музыки”

 1. W miejscu przeznaczonym na wpisanie formy studiów wpisuje się obcojęzyczne tłumaczenia następujących zwrotów:

1) w odpisie dyplomu w języku angielskim:

a) „w formie stacjonarnej” – „in the form of full-time”,

b) „w formie niestacjonarnej” – „in the form of extramural”,

2) w odpisie dyplomu w języku niemieckim:

a) „w formie stacjonarnej” – „In Form reguläres Tagesstudium“,

b) „w formie niestacjonarnej” – „In Form Fernstudium“,

3) w odpisie dyplomu w języku francuskim:

a) „w formie stacjonarnej” – „sous forme de cursus ordinaire“,

b) „w formie niestacjonarnej”– „ sous forme de cursus par correspondance“,

4) w odpisie dyplomu w języku hiszpańskim:

a) „w formie stacjonarnej” – „realizados en la modalidad presencial”,

b) „w formie niestacjonarnej” – „realizados en la modalidad semipresencial”,

5) w odpisie dyplomu w języku rosyjskim:

a) „w formie stacjonarnej” – „форма обучения: стационарный”,

b) „w formie niestacjonarnej” – „форма обучения: нестационарный”.

 1. W miejscu przeznaczonym na wpisanie kierunku studiów wpisuje się następujące obcojęzyczne tłumaczenia zwrotów:

1) w odpisie dyplomu w języku angielskim:

a) „na kierunku: Kompozycja i Teoria Muzyki” – „in the field of composition and music theory”,

b) „na kierunku Dyrygentura” –  „in the field of conducting”,

c) „na kierunku Instrumantalistyka” – „in the field of studies in musical performance”,

d) „na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa” – „in the field of jazz and stage music”,

e) „na kierunku Wokalistyka” – „in the field of vocal studies”,

f) „na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej” – „in the field of art education in the area of music art”,

2) w odpisie dyplomu w języku niemieckim:

a) „na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki” – „im Fach Komposition und Musiktheorie”,

b) „na kierunku Dyrygentura” – „im Fach Dirigieren“,

c) „na kierunku Instrumantalistyka” – „im Fach Instrumentalstudiengang“,

d) „na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa” – „im Fach Jazz und Bühnenmusik”,

e) „na kierunku Wokalistyka” – „im Fach Gesang“,

f) „na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej” – „im Fach Kunstlehre im Bereich der Musikkunst”,

3) w odpisie dyplomu w języku francuskim:

a) „na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki” – „option Composition et Théorie Musicale”,

b) „na kierunku Dyrygentura” – „option Direction d'Orchestre”,

c) „na kierunku Instrumantalistyka” – „option Formation instrumentale”,

d) „na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa” – „option Jazz et la musique populaire”,

e) „na kierunku Wokalistyka” – „option Formation Vocale”,

f) „na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej” – „option Education artistique dans le domaine de l'art musicale”,

4) w odpisie dyplomu w języku hiszpańskim:

a) „na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki” – „Facultad Composición y Teoría de la Música”,

b) „na kierunku Dyrygentura” – „Facultad Dirección Orquestral”,

c) „na kierunku Instrumantalistyka” – „Facultad Instrumentos”,

d) „na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa” – „Facultad Jazz y música popular”,

e) „na kierunku Wokalistyka” – „Facultad Canto”,

f) „na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej” – „Facultad Educación artística de música”,

5) w odpisie dyplomu w języku rosyjskim:

a) „na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki” – „на факультете Композиция и теория музыки”,

b) „na kierunku Dyrygentura” – „на факультете Дирижирование”,

c) „na kierunku Instrumantalistyka” – „на факультете Инстументалистика”,

d) „na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa” – „на факультете Джаз и эстрадная музыка”,

e) „na kierunku Wokalistyka” – „на факультете Вокалистика”,

f) „na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej” – „на факультете Художественное образование в области музыкального искусства”.

 1. W miejscu przeznaczonym na wpisanie obszaru kształcenia, wpisuje się następujące obcojęzyczne tłumaczenia:

1) w odpisie dyplomu w języku angielskim:

„obszar kształcenia: obszar sztuki” – „field of education: field of art”,

2) w odpisie dyplomu w języku niemieckim:

„obszar kształcenia: obszar sztuki” – „Bildungsgebiet: Kunstgebiet”,

3) w odpisie dyplomu w języku francuskim:

„obszar kształcenia: obszar sztuki” – „cadre de formation: domaine de l’art”,

4) w odpisie dyplomu w języku hiszpańskim:

„obszar kształcenia: obszar sztuki” – „Area de studios: Area del arte”,

5) w odpisie dyplomu w języku rosyjskim:

„obszar kształcenia: obszar sztuki” – „область обучения: область искусства”.

 1. W miejscu przeznaczonym na wpisanie profilu kształcenia, wpisuje się następujące obcojęzyczne tłumaczenia:

1) w odpisie dyplomu w języku angielskim:

„profil kształcenia: profil ogólnoakademicki” – „profile of education: general academic profile”,

2) w odpisie dyplomu w języku niemieckim:

„profil kształcenia: profil ogólnoakademicki” – „Bildungsprofil: allgemeinakademisches Profil”,

3) w odpisie dyplomu w języku francuskim:

„profil kształcenia: profil ogólnoakademicki” – „profil d’enseignement: profil d’enseignement général”,

4) w odpisie dyplomu w języku hiszpańskim:

„profil kształcenia: profil ogólnoakademicki” – „Perfil de enseñanza: perfil general”,

5) w odpisie dyplomu w języku rosyjskim:

„profil kształcenia: profil ogólnoakademicki” – „профиль обучения: общеинститутский профиль”.

 1. Wynik ukończenia studiów oraz tytuł zawodowy wpisuje się w języku polskim.
 2. W miejscu przeznaczonym na wpisanie specjalności wpisuje się tłumaczenie specjalności zgodnie z poniższą tabelą:

 

LP

Polska nazwa specjalności

Angielskie tłumaczenie

Niemieckie tłumaczenie

Francuskie tłumaczenie

Hiszpańskie tłumaczenie

Rosyjskie tłumaczenie

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I MUZYKOTERAPII

 1.  

kompozycja

composition

Komposition

Composition musicale

Composición

Композиция

 1.  

dyrygentura

conducting

Dirigieren

Direction d'Orchestre

Dirección Orquestral

Дирижирование

 1.  

teoria muzyki

music theory

Musiktheorie

Théorie Musicale

Teoría de la Música

Теория музыки

 1.  

muzykoterapia

music therapy

Musiktherapie

Musicothérapie

Musicoterapia

Музыкотерапия

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

 1.  

akordeon

accordion

Akkordeon

cours d'Accordéon

Acordeón

игра на аккордеоне

 1.  

Altówka

viola

Altgeige

cours d'Alto

Viola

игра на альте

 1.  

fagot

bassoon

Fagott

cours de Basson

Fagot

игра на фаготе

 1.  

flet

flute

Flöte

cours de Flûte

Flauta

игра на флейте

 1.  

flet prosty

recorder

Blockflöte

cours de Flûte à bec

flauta recta

игра на прямой флейте

 1.  

flet traverso

flauto traverso

Octavflöte

cours de Flûte traversière

flauta travesera

игра на флейте траверсо

 1.  

fortepian

piano

Klavier

cours de Piano

piano

игра на рояле

 1.  

gitara

guitar

Gitarre

cours de Guitare

guitarra

игра на гитаре

 1.  

harfa

harp

Harfe

cours de Harpe

arpa

игра на арфе

 1.  

klarnet

clarinet

Klarinette

cours de Clarinette

clarinete

игра на кларнете

 1.  

klawesyn

harpsichord

Cembalo

cours de Clavecin

clavecín

игра на клавесине

 1.  

kontrabas

contrabass

Kontrabass

cours de Contrebasse

contrabajo

игра на контрабасе

 

 

 

 

 

 

 1.  

obój

oboe

Oboe

cours de Hautbois

oboe

игра на гобое

 1.  

organy

organ

Orgel

cours d'Orgue

órgano

игра на органе

 1.  

perkusja

percussion

Trommeln

cours de Percussion

batería

игра на перкуссии

 1.  

puzon

trombone

Posaun

cours de Trombone

trombón

игра на тромбоне

 1.  

róg

horn

Horn

cours de Cor d'Harmonie

trompa

игра на роге

 1.  

saksofon

saxophone

Saxofon

cours de Saxophone

saxofón

игра на саксофоне

 1.  

skrzypce

violin

Geige

cours de Violon

violín

игра на скрипке

 1.  

skrzypce barokowe

baroque violin

Barockgeige

cours de Violon Baroque

violín barroco

игра на барочной скрипке

 1.  

trąbka

trumpet

Trompete

cours de Trompette

trompeta

игра на трубке

 1.  

tuba

tuba

Tuba

cours de Tuba

tuba

игра на тубе

 1.  

viola da gamba

viola da gamba

Viola da Gamba

cours de Viole de Gambe

viola da gamba

игра на виола ди гамба

 1.  

wiolonczela

violoncello

Violoncello

cours de Violoncelle

violonchelo

игра на виолончеле

 1.  

Wiolonczela barokowa

baroque violoncello

Barockvioloncello

cours de Violoncelle Baroque

violonchelo barroco

игра на барочной виолончеле

WYDZIAŁ WOKALNY

 1.  

wokalno-aktorska

vocal-acting 

Künstlergesang

formation vocale et scénique

canto de teatro

вокально - актёрская

 1.  

pieśniarsko-oratoryjna

song-oratorio 

Oratorium-Gesang

formation de chantre et d'oratorio

canto de oratorio

песенно - ораторная

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ

 1.  

muzyka kościelna

church music

Kirchenmusik

musique sacrale

música eclesiástica

костельная музыка

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

edukacja muzyczna

music education

Musiklehre

éducation musicale

educación musical

музыкальное образование

 1.  

prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

conducting vocal and instrumental ensembles

Führung von Gesang- und Instrumentalensemble

direction des ensembles vocaux et instrumentaux

dirección de grupos vocales e instrumentales

ведение вокальных и инструментальных ансамблей

 1.  

edukacja muzyczna i prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

music education and conducting vocal and instrumental ensembles  

Musiklehre und Führung von Gesang- und Instrumentalensemble

éducation musicale et direction des  ensembles vocaux et instrumentaux

eduación musical y dirección de grupos vocales e instrumentales

mузыкальное образование и ведение вокальных и инструментальных ансамблей

 1.  

muzyka kościelna i prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

church music  and  conducting vocal and instrumental ensembles

Kirchenmusik und  Führung von Gesang- und Instrumentalensemble

musique sacrale et direction des ensembles vocaux et instrumentaux

música eclesiástica y dirección de grupos vocales e instrumentales

костёльная музыка и ведение вокальных и инструментальных ансамблей

 1.  

edukacja muzyczna i muzyka kościelna

music education and  church music

Musiklehre und Kirchenmusik

éducation musicale et la musique sacrale

educación musical y música eclesiástica

музыкальное образование  и  костельная музыка

 1.  

edukacja muzyczna, muzyka kościelna oraz prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

music education, conducting vocal and instrumental ensembles and church music

Musiklehre, Kirchenmusik und Führung von Gesang- und Instrumentalbands

éducation musicale, musique sacrale et  direction des ensembles vocaux et instrumentaux

educación musical, música eclesiástica y dirección de grupos vocales e instrumentales

музыкальное образование костёльная музыка и ведение ведение вокальных и инструментальных ансамблей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 44/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r.

 

 

Instrukcja wypełniania suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim

 1. Suplement drukowany jest w kolorze czarnym, dwustronnie, na białym papierze offsetowym w formacie A4 (format po obcięciu o wymiarach 210 x 297 i gramaturze 80 g/m2.
 2. Odpis suplementu przeznaczonego do akt Akademii wykonany według wzoru określonego dla suplementu, pod nazwą „SUPLEMENT DO DYPLOMU” umieszcza się odpis „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)”.
 3. Suplement oraz odpis suplementu przeznaczony do akt w lewym górnym rogu zszyty i opatrzony pieczęcią urzędową uczelni. 
 4. Tekst: czcionka Times New Roman CE 11 pkt, napis „SUPLEMENT DO DYPLOMU” – wersaliki 14 pkt, w punkcie 8 – czcionka Times New Roman CE 10 pkt, oznaczenie stron – czcionka Times New Roman CE 8 pkt.
 5. Podczas wypełniania suplementu kropki oznaczające wiersze mogą być zastąpione wpisanym tekstem.
 6. W suplemencie nie pozostawia się żadnej rubryki niewypełnionej ani żadnej się nie likwiduje. Jeśli wypełnienie którejś rubryki powinno być identyczne z poprzedzającą, to wpisuje się formułę – jak wyżej używając skrótu „jw.”.
 7. Wszystkie dane dotyczące przebiegu studiów wpisywane są na podstawie protokołów zaliczenia przedmiotu.
 8. Dodatkowo absolwent może złożyć wniosek o wpisanie swoich udokumentowanych osiągnięć artystycznych do suplementu do dyplomu zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 10 Regulaminu studiów.
 9. W przypadku studiów prowadzonych na podstawie art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) zamiast podpisu i pieczątki imiennej kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni zamieszcza się podpis i pieczątkę imienną kierownika jednostki międzyuczelnianej albo jednostki wspólnej.