Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 45/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania..

PDFZarządzenie Nr 45/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2017/2018. (510,23KB)
 

Zarządzenie Nr 45/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2017/2018.

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2, § 11 ust. 9, § 13 ust. 1, § 16 i § 17 ust. 5 „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 39/2014 z dnia 22 listopada 2014 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Do celów przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2017/2018 ustala się:

1) w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – na kwotę 890 złotych,

2) wysokość świadczeń pomocy materialnej:

a)  wysokość minimalnego stypendium socjalnego – na kwotę 100 złotych miesięcznie,

b)  podwyższenie stypendium socjalnego z tytułu dojazdu i zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki – na kwotę 500 złotych miesięcznie,

c)  wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności:

     - stopień znaczny – na kwotę 800 złotych miesięcznie,

                - stopień umiarkowany – na kwotę 600 złotych miesięcznie,

                - stopień lekki – na kwotę 500 złotych miesięcznie,

d) wysokość maksymalnej zapomogi – na kwotę 800 złotych,

e)  wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów – na kwotę 600 złotych miesięcznie.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich i Dydaktyki, P.T. Dziekanom Wydziałów, Kwestorowi oraz Kierownikowi Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017 r.