Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

29.11.2017 - postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania obejmującego dostawę wyposażenia służącego do rejestracji video i upowszechniania kultury filmowej ...

PDF29.11.2017 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania obejmującego dostawę wyposażenia służącego do rejestracji video i upowszechniania kultury filmowej ... (269,19KB)

 

Wrocław 2017-11-29

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ponownie ogłasza postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania obejmującego dostawę wyposażenia służącego do rejestracji video i upowszechniania kultury filmowej dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie zadania 3 tj:

Zakup, dostawa i zamontowanie ekranu projekcyjnego elektrycznego (obudowa w kolorze srebrnym) w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej we Wrocławiu Mid King XL Clear Vision o wymiarach 840x630 cm (wskazana wcześniej wizja lokalna)

  1. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie sprzętem nowym, nie używanym wcześniej w innych projektach.
  2. Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na całość przedmiotu zamówienia licząc od daty odbioru końcowego
  3. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu wyspecyfikowanego sprzętu i dokonaniu odbioru.
  4. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 7 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
  5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 grudnia 2017 r.
  6. Termin przesłania oferty upływa w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 10ºº.

Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres ryszard.tomczyk@amuz.wroc.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).