Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

06.12.2017 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej podczas spotkania autorskiego z prof. Jackiem Niedzielą-Meirą połączonego z występem sekstetu i duetu jazzowego.

PDF06.12.2017 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej podczas spotkania autorskiego z prof. Jackiem Niedzielą-Meirą połączonego z występem sekstetu i duetu jazzowego. (1,61MB)
 

 

Wrocław,  5 grudnia 2017 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej podczas spotkania autorskiego z prof. Jackiem Niedzielą-Meirą połączonego z występem sekstetu i duetu jazzowego.

Szczegóły  dotyczące usługi:

  1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) przynajmniej 75 zdjęć z wydarzenia w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia sesji zdjęciowej,

2) w plikach JPG w dwóch wersjach: w jakości przeznaczonej do druku oraz w jakości przeznaczonej na stronę internetową w rozmiarze maksymalnym 500 KB jedno zdjęcie,

3) zdjęcia zostaną przekazane za pomocą platformy WeTransfer,

4) przekazanie zdjęć następować będzie po wykonaniu dzieła na podstawie protokołu odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia rachunku,

5) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do zdjęć.

  1. Kryteria oceny ofert:

1) cena,

2) doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji fotograficznej z oficjalnych wydarzeń.

  1. Termin i miejsce realizacji usługi: 13 grudnia 2017 r., godz. 18.00–19.45, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, sala teatralna, bud. A, trzecie piętro.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

80%

80 punktów

2.

Doświadczenie (D)

20%

20 punktów

 

 

1) W wypadku kryterium „cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

 

                            najniższa cena ofertowa

                            CO =  ------------------------------------------ x 100 x 80%

                                               badana cena ofertowa

 

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 80 pkt.

2) W wypadku kryterium „doświadczenie” punkty będą przyznawane następująco:

Wykonawca powinien wykazać (w zał. nr 1 do zapytania) wykonaną w ciągu ostatnich trzech lat (a w wypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym krótszym okresie), licząc wstecz od terminu składania ofert, dokumentację fotograficzną z oficjalnych wydarzeń, takich jak: wykłady, koncerty, inauguracje, spektakle, konferencje itp., przy czym minimalna liczba zdjęć z każdego wydarzenia wskazanego
w wykazie nie może być mniejsza niż 75.

Punkty w kryterium „doświadczenie” będą przyznawane następująco:

0 wykonanych usług – 0 pkt

2 wykonane usługi – 5 pkt

4 wykonane usługi – 10 pkt

6 wykonanych usług – 15 pkt

8 lub więcej wykonanych usług – 20 pkt

     Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „doświadczenie” wynosi 20.

 

3) Zamawiający dokona wyboru oferty stanowiącej najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.

4) Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz. 13.00.

5) Wycenę należy podać jako kwotę brutto.

6) Forma udzielenia zamówienia: umowa o dzieło.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

 

 

Załącznik nr 1do zapytania  - Wzór wykazu wykonanych usług

 

 

WYKAZ WYKONANYCH  USŁUG

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi fotograficznej podczas

spotkania autorskiego z prof. Jackiem Niedzielą-Meirą
połączonego z występem sekstetu i duetu jazzowego

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II 2

50-043 Wrocław

 

 

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:                                                        

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

 

wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert / jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie

Lp

Przedmiot zamówienia

WYDARZENIE

 

 

Liczba zdjęć

Data wykonania

(zakończenia)

Odbiorca

(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

Osoba składająca oświadczenie jest świadoma odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

 

…………….……….., dnia …………………. r.            ……………….…………..……

       (miejscowość)                                                                            (podpis)