Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08.12.2017 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy – realizatora nagrania współczesnych solowych utworów organowych wraz z montażem

PDF08.12.2017 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy – realizatora nagrania współczesnych solowych utworów organowych wraz z montażem.pdf (356,08KB)
 

                 Wrocław,  08.12.2017 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie  na wyłonienie wykonawcy –  realizatora  nagrania współczesnych solowych  utworów organowych wraz z montażem

Czas nagrania ok. 40-42 minut ( 6 utworów)

Zakres nagrania: 6 Communiones na organy

Miejsce realizacji nagrania: Kościół św. Brata Alberta, Mirków

Termin realizacji nagrania: 18-20 grudnia 2017 r., termin realizacji montażu  – do 22 grudnia  2017 r.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę:

  • doświadczenia w nagraniach muzyki współczesnej poparte wydanymi płytami – minimum dwie płyty, zamawiający może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających wykazane doświadczenie,
  • profesjonalnego sprzętu, umożliwiającego realizację wysokiej klasy nagrania, którego jakość będzie adekwatna do muzycznych oczekiwań,
  • doświadczenie w nagrywaniu muzyki organowej,  realizowanej w kościołach – minimum dwie realizacje - zamawiający może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających wykazane doświadczenie.

Oferta musi zawierać cenę brutto za cały zakres zamówienia oraz informacje o zrealizowanych nagraniach, wydanych płytach oraz wykaz posiadanego sprzętu niezbędnego do nagrania – zgodnie z ww. warunkami udziału w postępowaniu.

 

Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 7 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.

Termin przesłania oferty upływa w dniu 15.12. 2017 r. o godz. 14.00.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie uczelni pok. 022A lub za pośrednictwem faxu 71 3552849 lub pocztą elektroniczną: agnieszka.stobiecka-prokop@amuz.wroc.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Stobiecka-Prokop,  tel. 71 310 05 47.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.