Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 48/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego...

PDFZarządzenie Nr 48/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (1,52MB)
 

Zarządzenie Nr 48/2017
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 20 listopada 2017 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie

Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 pkt. 8 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

            Wprowadza się Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

            Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Kanclerzowi i kierownikom komórek organizacyjnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 20 listopada 2017 r.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 48/2017

Rektora  Akademii Muzycznej

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

 

Regulamin

publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady publikowania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

2. BIP jest urzędowym publikator teleinformatycznym utworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej prowadzonym na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 68) oraz w wykonawczych innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) Akademia - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako podmiot zobowiązany do udzielania informacji publicznej,

2) BIP – Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

3) Redaktor Naczelny BIP –pracownik wyznaczony przez Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu nadzorujący i koordynujący czynności związane z publikowaniem informacji publicznych w BIP posiadający uprawnienia administratora,

4) Administrator BIP –pracownik wyznaczony przez Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zajmujący się zarządzaniem systemem informatycznym BIP i odpowiadający za jego sprawne działanie, lub w zastępstwie Redaktor Naczelnego BIP - Redaktor BIP,

5) Redaktor BIP – pracownik wyznaczony przez Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zastępujący Redaktora Naczelnego BIP podczas jego nieobecności, posiadający uprawnienia administratora,

6) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – osoba, której Administrator Danych powierzył nadzorowanie przestrzegania bezpieczeństwa danych osobowych. ABI akceptuje wniosek o nadanie bądź odebranie uprawnień redaktora BIP,

7) Administrator Systemów Informatycznych (ASI) – kierownik Działu Informatycznego realizujący zadania techniczne związane z bezpieczną eksploatacją urządzeń i aplikacji wykorzystywanych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, który nadaje bądź odbiera uprawnienia Redaktora BIP, po akceptacji wniosku przez ABI,

8) panel administracyjny – specjalnie przystosowane miejsce w serwisie BIP, za pośrednictwem którego są edytowane i publikowane na stronach BIP informacje oraz dokumenty,

9) prowadzenie – wprowadzanie, modyfikacja informacji i dokumentów na stronie BIP,

10) zalogowanie – uzyskanie dostępu oraz uprawnień określonych przez Administratora BIP do korzystania z panelu administracyjnego poprzez wprowadzanie indywidualnego identyfikatora użytkownika i hasła uwierzytelniającego,

11) ustawa- ustawa z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),

12) informacja publiczna – informacja o sprawach publicznych podlegająca udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zakres informacji podlegających opublikowaniu w BIP-ie określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 4

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:

1) sprawują nadzór, koordynują i monitorują tworzenie, utrzymywanie i aktualizowanie treści publikowanych w BIP-ie  w zakresie działania komórki organizacyjnej,  którą kierują,

2) określają zakres informacji i dokumentów podlegających publikowaniu w BIP-ie, oraz termin ich publikacji, zgodnie z ustawą oraz innymi przepisami w zakresie działania komórki organizacyjnej, którą kierują,

3) odpowiadają za merytoryczne i formalno–prawne przygotowanie  treści przeznaczonych do publikacji w BIP, terminowe przekazywanie informacji do publikacji w BIP oraz ich aktualizację,   

4) pisemnie zatwierdzają informacje i dokumenty przeznaczone do umieszczenia w BIP-ie,

5) powiadamiają Redaktora Naczelnego BIP o konieczności umieszczenia nowej informacji bądź zmiany informacji najpóźniej 1 dzień roboczy przed terminem publikacji na adres e-mail: bip@amuz.wroc.pl.

2. W przypadku delegowania przez kierownika komórki organizacyjnej czynności przekazywania informacji  do publikacji w BIP-ie, treść informacji przekazanej do opublikowania w BIP-ie wymaga pisemnego zatwierdzenia kierownika bądź przesłania zlecenia umieszczenia informacji do wiadomości przełożonego kierownika.  

§ 5

Redaktor Naczelny BIP Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, a w razie jego nieobecności Redaktor BIP:

1) sprawuje nadzór nad strukturą i prawidłowym funkcjonowaniem BIP, w tym nad wprowadzaniem i publikowaniem informacji przesyłanych na adres mailowy: bip@amuz.wroc.pl,

2) podejmuje niezbędne czynności w celu zachowania spójności informacji zamieszczanych na BIP-ie.

§ 6

1. Dostęp do systemu BIP nadaje ASI na wniosek bezpośredniego przełożonego, po akceptacji ABI.

2. Wzór wniosku o dostęp do systemu BIP określa załącznik do Instrukcji Zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania  danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 7

 

Każda strona na BIP-ie jest oznaczana:

1) imieniem i nazwiskiem osoby, która wprowadziła informację,

2) dane udostępniającego,

3) datą wytworzenia informacji i czasu jej publikacji,

4) metryką zmian.

§ 8

1. Sposób przekazywania informacji do publikacji w BIP-ie:

1) zlecenie umieszczenia nowej informacji bądź zmiany informacji opublikowanej w BIP-ie przesyła się najpóźniej 1 dzień roboczy przed terminem publikacji informacji na adres e-mail: bip@amuz.wroc.pl.,

2) dokumenty urzędowe przeznaczone do publikacji w BIP-ie należy przesłać w jednym mailu: jako plik edytowalny (w formacie WORD) oraz jako skan oryginalnego dokumentu (w formacie PDF).

2. W przypadku publikacji dokumentów na BIP-ie, wyłączenie jawności ich fragmentów dokonuje się poprzez anonimizację czyli skuteczne zakrycie chronionych danych.

§ 9

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na BIP-ie jest udostępniana na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wzór wniosku i proponowany sposób jego składania znajduje się w zakładce MENU REDAKCYJNE na stronie BIP.