Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 49/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013r. ...

PDFZarządzenie Nr 49/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (2,61MB)
 

Zarządzenie Nr 49/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

                  Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1  Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Zarządzenie Nr 56/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż Załącznik do Zarządzenia "Regulamin Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

             Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się odpowiednio Prorektorom, Dziekanom, Kanclerzowi i kierownikom działów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 § 3                                                                                                                   

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wrocław, 20 listopada 2017 r.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr  49 /2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola

Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 

Regulamin Sieci Informatycznej

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 


§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasięg, strukturę oraz zasady funkcjonowania Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanej dalej SI AMKL.

2. SI AMKL tworzy system informatyczny, czyli zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania i wymiany danych oraz zapewnienia dostępu do zasobów sieci.

3. Podstawową rolą SI AMKL jest wspomaganie procesów dydaktycznych, artystycznych i naukowych oraz wspomaganie procesu zarządzania Akademią.

4. SI AMKL jest dołączona do Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) i wobec powyższego podlega przepisom zawartym w regulaminach WASK, które mają zastosowanie w kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem.

5. SI AMKL składająca się z sieci przewodowej i bezprzewodowej, obejmuje swym zasięgiem wszystkie jednostki organizacyjne Akademii wraz z wewnętrznym terenem przynależnym do Akademii.

6. Administratorem SI AMKL jest kierownik Działu Informatycznego realizujący zadania techniczne związane z bezpieczną eksploatacją urządzeń i aplikacji wykorzystywanych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

7. Użytkownikami, czyli osobami uprawnionymi do korzystania z SI AMKL są pracownicy Akademii oraz studenci wszystkich stopni nauczania, w tym doktoranci, uczestnicy innych form kształcenia, jak również pracownicy, studenci i doktoranci innych uczelni, w tym krajowych i zagranicznych, przebywający na terenie Akademii, za zgodą władz Akademii.

§ 2

Elementy sieci informatycznej

Elementami sieci informatycznej są:

1) sprzęt sieciowy – wszystkie elementy pasywne (kable, światłowody, gniazda) i aktywne (routery, switche, huby, firewalle, punkty dostępowe) tworzące węzły i kanały komunikacyjne, umożliwiające przesyłanie danych w postaci sygnałów elektrycznych, optycznych lub radiowych,

2) wyposażenie serwerowni – wszystkie urządzenia techniczne i elektryczne zapewniające właściwe warunki do eksploatacji urządzeń zainstalowanych w serwerowni oraz ich nieprzerwaną pracę i  wspomagające pracę obsługi,

3) serwery – urządzenia przechowujące informacje i zapewniające obsługę usług sieciowych niezbędnych do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz usług ogólnodostępnych,

4) sprzęt komputerowy – komputery, monitory i urządzenia peryferyjne.

5) oprogramowania systemowe – programy mające za zadanie udostępnienie, wybór i integrację danych pochodzących z różnych źródeł, w celu dostarczenia informacji we właściwym czasie,

6) usługi sieciowe – programy, aplikacje sieciowe, procedury lub procesy, które wykonują określone funkcje w celu realizacji określonych funkcjonalności,

7) programy użytkowe – samodzielne programy lub elementy pakietu oprogramowania, które nie są zaliczane do oprogramowania systemowego i usług sieciowych.

§ 3

Administrowanie SI AMKL

1. Administrowaniem i koordynacją działań dotyczących całokształtu funkcjonowania sieci informatycznej wraz z udostępnianiem usług sieciowych w SI AMKL zajmuje się Dział Informatyczny.

2. Administrator SI AMKL na mocy zakresu obowiązków służbowych bądź polecenia służbowego odpowiada za działanie określonego elementu sieci.

3. Podłączenie do sieci przewodowej SI AMKL może nastąpić wyłącznie za zgodą administratora sieci.

4. Administrator SI AMKL odpowiada za konfigurację urządzeń w węzłach komunikacyjnych i posiada wyłączne prawo do zmian konfiguracji tych urządzeń.

5. Samowolne podłączanie komputerów lub jakichkolwiek innych urządzeń do sieci przewodowej, w tym służących do rozszerzania zasięgu sieci jest zabronione.

6. Odpowiedzialność co do tajemnicy haseł i nienaruszalności danych znajdujących się w sieci komputerowej leży po stronie użytkownika.

7. Zabronione jest wykonywanie, bez uzgodnienia z administratorem SI AMKL, czynności mogących zakłócić pracę sieci takich jak:

1) zmiany konfiguracji węzła, portów urządzeń,

2) dołączanie nowych sieci lokalnych lub pojedynczych gniazd,

3) zmiany konfiguracji w urządzeniach współpracujących bezpośrednio z węzłami sieci.

 

§ 4

Zarządzanie domeną i stronami www

1. Główną domeną internetową Akademii jest amuz.wroc.pl, co oznacza, że ogólne strony uczelni oraz strony jednostek organizacyjnych Akademii są adresowane wyłącznie przez tę domenę.

2. Rejestracji nazw w domenie amuz.wroc.pl dokonuje administrator serwera www na pisemny wniosek uprawnionej osoby za zgodą Rektora.

3. Prawo do wnioskowania o rejestrację nazw w domenie amuz.wroc.pl mają wyłącznie: Rektor, Kanclerz, Dziekani, kierownicy jednostek organizacyjnych ogólnouczelnianych i międzywydziałowych.

4. Rektor może powołać zespół ds. stron internetowych AMKL powierzając mu zadanie nadzoru nad formą i zawartością strony www.amuz.wroc.pl.

5. Uruchomienie usługi forum lub listy dyskusyjnej wymaga określenia administratora  usługi, który będzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad prawa oraz niniejszego regulaminu. W przypadku wypowiedzi niezgodnych z prawem lub zasadami niniejszego  regulaminu administrator ma obowiązek usunięcia takich treści i poinformowania o tym fakcie Administratora SI AMKL.

6. Warunki techniczne utrzymywania strony www określa administrator bądź inna osoba, której zlecono to zadanie.

7. Strony www użytkowników służą do celów informacyjnych, edukacyjnych i naukowych, a w przypadku jednostek organizacyjnych i organizacji są zgodne z ich działalnością statutową.

8. Użytkownik jest odpowiedzialny za treści umieszczane na jego stronie www.

§ 5

Konta pocztowe

1. Konto pocztowe jest to adres poczty elektronicznej identyfikowany jednoznacznie z użytkownikiem i oznacza zarejestrowane uprawnienie do pracy na serwerze pocztowym w SI AMKL.

2. Skrzynka pocztowa związana jest jednoznacznie z kontem, dla którego została utworzona i stanowi wydzielone miejsce na serwerze pocztowym uczelni.

3. Konta nauczycieli akademickich AMKL zakładane są z chwilą powstania stosunku pracy.

4. Konta pozostałych użytkowników prowadzone są na wniosek zainteresowanego.

5. Pracownicy Akademii mają prawo do posługiwania się adresem ID@amuz.wroc.pl, gdzie ID jest identyfikatorem złożonym z dwóch członów Imię.Nazwisko lub innym wybranym przez pracownika (tzw. alias).

6. Szczegółowy opis obsługi interfejsu www, usługi poczty elektronicznej zawiera instrukcja użytkownika umieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.amuz.wroc.pl.

7. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie kont na serwerach ogólnouczelnianych jest administrator SI AMKL.

8. Konto pocztowe może być wykorzystywane wyłącznie do działalności dydaktycznej, artystycznej, naukowej, administracyjnej a w przypadku jednostek organizacyjnych i organizacji również do innych celów zgodnych ze Statutem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie konta do celów komercyjnych, reklamowych, politycznych itp. oraz do rozpowszechniania treści i obrazów godzących w dobre imię uczelni lub sprzecznych z obowiązującym prawem.

9. Niedopuszczalne jest używanie w celach określonych w ust.8 prywatnych skrzynek mailowych.

10. Konto użytkownika wykorzystywane niezgodnie z ust. 8 jest blokowane przez administratora SI AMKL. O fakcie zablokowania konta użytkownika powiadamiany jest przełożony użytkownika. Po wyjaśnieniu sprawy przełożony użytkownika wnioskuje o odblokowanie lub likwidację konta.

11. Użytkownicy mają obowiązek odczytywać zawartość skrzynek pocztowych  przynajmniej raz dziennie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy i podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, oraz usuwać niepotrzebne wiadomości. Po okresie bezczynności użytkownika w korzystaniu z konta pocztowego trwającym dłużej niż 1 rok administratorzy mają prawo usunąć zawartość skrzynki.

12. W przypadku planowanej nieobecności w pracy, pracownik może skonfigurować (samodzielnie bądź zgłosić potrzebę ustawienia, min. 24 godziny przed planowaną nieobecnością, do Działu Informatycznego)  i uruchomić w programie pocztowym (np. Outlook) automatyczną sekretarkę (w programie Outlook jest to "Asystent podczas nieobecności"), która będzie informować o nieobecności wszystkich nadawców wiadomości email do danej osoby i wskaże osobę zastępującą pracownika podczas planowanej nieobecności.

13. Konta i skrzynki likwidowane są przez administratorów SI AMKL w następujących przypadkach:

1) na wniosek właściciela konta,

2) na wniosek przełożonego właściciela konta,

3) z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy lub ukończenia studiów.

§ 6

Prawa i obowiązki administratora SI AMKL

1. Do głównych zadań administratora SI AMKL należy:

1) prowadzenie nadzoru nad eksploatacją urządzeń aktywnych,

2) podłączanie nowych użytkowników do SI AMKL i konfiguracja urządzeń aktywnych,

3) przydział adresów, rejestracja domen użytkowników  SI AMKL,

4) zarządzanie ogólnouczelnianymi serwerami usług sieciowych,

5) prowadzenie rejestru serwerów i przypisanych im usług,

6) stała troska o bezpieczeństwo SI AMKL, w tym regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa i przechowywanie ich w pomieszczeniu serwerowni oraz dodatkowo w przypadku zaistnienia takich możliwości  na autoryzowanych serwerach na zewnątrz Akademii,

7) zabezpieczanie SI AMKL przed nieautoryzowanym dostępem do urządzeń aktywnych i zasobów serwerów,

8) określanie zasad zewnętrznego dostępu do usług,

9) kontrola korzystania z przydzielonych usług sieciowych, zgodnie
z obowiązującym regulaminem

2. Administrator SI AMKL może czasowo odłączyć od sieci poszczególne jej komputery, jeśli:

1) zasoby sieci są udostępniane osobom lub instytucjom trzecim,

2) samowolnie włączono komputery do sieci przewodowej,

3) w sieci są prowadzone działania niezgodne z obowiązującym prawem np. hackerstwo, nielegalne wykorzystywanie oprogramowania itp.,

4) stwierdzono prowadzenie działań niezgodnych z niniejszym regulaminem.

2. Administrator SI AMKL zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących użytkowników sieci, a uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, a w szczególności informacji objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Administrator SI AMKL jest zobowiązany do współpracy z operatorem sieci Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) na zasadach określonych w Regulaminie sieci WASK, w szczególności w zakresie reakcji na nieprawidłowości zgłaszane przez operatora.

4. Administrator SI AMKL nie ponosi odpowiedzialności za:

1) wadliwe funkcjonowanie sieci informatycznej, wynikające z przyczyn leżących poza jego zasięgiem (np. awarie łączy krajowych i międzynarodowych),

2) bezpieczeństwo danych przechowywanych w plikach znajdujących się poza serwerami,

3) skutki wynikłe z uzyskania dostępu przez osoby trzecie do skrzynki pocztowej użytkownika, jeżeli dostęp spowodowany był zaniedbaniami ze strony użytkownika (brak hasła, udostępnienie hasła itp.),

4) skutki wykorzystania informacji i materiałów pobranych z sieci.

§ 7

Prawa i obowiązki użytkowników SI AMKL

1. Użytkownicy mają prawo do korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu poprzez bezprzewodową sieć Wi-Fi po zalogowaniu się do sieci za pomocą loginu i hasła udostępnionego przez administratora sieci.

2. Użytkownicy podłączeni do sieci przewodowej mają prawo do korzystania ze wszystkich usług im przydzielonych na danym stanowisku komputerowym.

3. Użytkownicy mogą zwracać się o możliwość korzystania również z innych usług poprzez administratora sieci.

4. Użytkownicy mają prawo do prywatności danych przechowywanych w SI AMKL.

5. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do zaleceń administratorów, które związane są z wymogami bezpieczeństwa lub efektywności eksploatacji sieci informatycznej.

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenia prywatności oraz nadużycia powstałe z jego winy np. w wyniku udostępnienia hasła innym osobom.

7. Użytkownik nie ma prawa do:

1) odstępowania uprawnień dotyczących posiadanego konta innym osobom (udostępniania hasła),

2) żądania zmiany hasła drogą telefoniczną,

3) wysyłania masowej poczty do losowych odbiorców (spamu),

4) rozpowszechniania w sieci nieautoryzowanych utworów muzycznych, filmów  i oprogramowania,

5) prowadzenia działań mających na celu deszyfrację hasła, podsłuchiwanie lub przechwytywanie informacji przepływającej w sieci,

6) prowadzenia innych działań sprzecznych z obowiązującym prawem lub godzących w dobre imię uczelni,

7) przechowywania prywatnych danych (zdjęć, filmów, dokumentów itd.)  na dyskach sieciowych,

8) instalowania programów na powierzonym sprzęcie bez zgody Administratora SI AMKL,

9) otwierania poczty prywatnej, zwłaszcza załączników, od nieznanych nadawców,

10) otwierania stron internetowych zawierających treści o charakterze rozrywkowym (z wyjątkiem YouTube), pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim.

8. W przypadku powstania strat materialnych z powodu złamania regulaminu, użytkownik może zostać obciążony kosztami tych start oraz pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.