Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 52/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów

PDFZarządzenie Nr 52/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów (964,13KB)
 

Zarządzenie Nr 52/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów

 

            Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1047 z  późn. zm.) art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 i § 31, ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam  przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji sald przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1) Łucja Hartleb                               - przewodnicząca

2) Marek Gumienny                         - członek

3) Lucyna Gąssowska                      - członek

4) Adriana Wróblewska                   - członek

5) Ilona Winiarska                            - członek

§ 2

Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

§ 3

Inwentaryzacją należy objąć:

1) należności i zobowiązania,

2) środki pieniężne na rachunkach bankowych,

3) środki trwałe w budowie,

4) rozrachunki publiczno – prawne, z pracownikami, z Urzędem Skarbowym, pozostałe,

5) rozliczenia międzyokresowe,

6) produkty gotowe,

7) fundusze,

8) rozliczenia międzyokresowe przychodów,

9) druki ścisłego zarachowania.

§ 4

 1. Inwentaryzację aktywów wymienionych w § 3 pkt 1 dotyczących należności, należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.
 2. Inwentaryzację aktywów finansowych wymieniony w § 3 pkt 2 dotyczących środków pieniężnych zgromadzony na rachunku, należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald posiadanych rachunków.
 3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 3-8 należy przeprowadzić w drodze weryfikacji dokumentów poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych.

  § 5

  Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów należy udokumentować w formie protokołu, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 6

  Inwentaryzację druków ścisłego zarachowania należy przeprowadzić drogą spisu z natury i udokumentować w formie protokołu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 7

  Zobowiązuję komisję do:

1) przeprowadzenia inwentaryzacji i przestrzegania obowiązujących przepisów o inwentaryzacji,

2) dokonania ostatecznego ustalenia stanu aktywów i pasywów.

§ 8

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 9

Nadzór nad inwentaryzacją powierzam Kwestorowi.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.