Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 54/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/67/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2011 r. ...

PDFZarządzenie Nr 54/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/67/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (347,92KB)
 

ZARZĄDZENIE Nr  54/2017

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 21/67/2010/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn.zm.) w związku z art. 11 pkt. 3 ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw  z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1475) oraz § 30 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam,  co następuje:

§ 1

Uchyla się Zarządzenie Nr 21/67/2010/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

§ 2

Zamienia się Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” w ten sposób, że w § 7 załącznika do zarządzenia  - „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” skreśla się ustęp 7.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kwestorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem wydania.