Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

02.01.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usług graficznych

PDF02.01.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy usług graficznych (1,30MB)

PDF2_USŁUGI GRAFICZNE - załącznik nr 1_2018.pdf (390,29KB)
PDF2_USŁUGI GRAFICZNE - załącznik nr 2_2018.pdf (389,49KB)
 

 

 

Wrocław, 2 stycznia 2018 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usług graficznych: przygotowanie identyfikacji wizualnych i projektów graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych do wydarzeń artystycznych i naukowych realizowanych przez uczelnię.

 1. Szczegóły  dotyczące usługi:
 • przygotowywanie koncepcji graficznych oraz bazujących na nich projektów graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz projektów graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych z użyciem materiałów własnych Zamawiającego, do imprez takich jak: konferencje, sesje, sympozja, warsztaty, kursy mistrzowskie, konkursy, koncerty i festiwale.
 • terminy wykonywania usługi: usługa realizowana w trybie zwykłym do 5 dni roboczych lub w trybie ekspresowym na dzień następny od złożenia zamówienia (dotyczy jedynie opracowania projektów graficznych na podstawie istniejącej koncepcji lub wykonania poprawek w przypadku dostarczenia materiałów do godz. 12.00).
 1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:

wypełnienie załączonego formularza (załącznik nr 1)

udostępnienie portfolio w postaci 3 projektów graficznych w formacie .pdf wykonanych przez Oferenta, dokumentujących doświadczenie (w tym przynajmniej 1 projektu plakatu i 1 projektu reklamy prasowej bądź internetowej) i przesłanie powyższych materiałów drogą elektroniczną na adres: justyna.milosz-konopacka@amuz.wroc.pl 

 1. Termin przesyłania ofert upływa 12 stycznia 2018 r.
 2. Kryteria oceny i punktacja:
 1. Cena wg kalkulacji: Suma cen brutto z wszystkich pozycji  (wg wypełnionego załącznika nr1) x mnożniki (wg załącznika nr 3, punktacja 0-10 pkt.) waga kryterium = 5
 2. Ocena projektów graficznych (punktacja 0-10 pkt., punktacja wynikowa jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za  3 przedstawione projekty), waga kryterium = 2
 3. Punktacja obliczona wg wzoru:

1500000

X 5(waga kryterium)

+

Średnia punktów za

X 2(waga kryterium)

=

Suma cen x mnożnik

projekty z Portfolio

 

 

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres 1 roku.
 2. Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające portfolio oraz wypełniony w całości Załącznik nr 1
 3. Zamawiający na podstawie umowy i w ramach wynagrodzenia w niej określonego z dniem przyjęcia dzieła, nabywa wszelkie prawa majątkowe i prawa autorskie  do projektów graficznych na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych,
 2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy dzieła,
 3. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie dzieła lub z jego wykorzystaniem,
 4. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów dzieła do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych (Internet) i udostępniania ich użytkownikom tychże sieci,
 5. przekazywania lub przesyłania zapisów dzieła pomiędzy komputerami, serwerami, użytkownikami i odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
 6. tłumaczenia oraz zmian układu dzieła,
 7. udzielania licencji na korzystanie z dzieła  na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie.
 1. Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do dokonywania zmian w dziele, do wykonywania opracowań dzieła, rozporządzania oraz korzystania ze zmienionego dzieła oraz utworów stanowiących opracowanie dzieła, w zakresie wskazanym w pkt. powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.