Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

05.01.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi mycia okien w budynkach Akademii Muzycznej przy ul. Zelwerowicza 7-11, przy ul. Zelwerowicza 3a-5, oraz przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

PDF05.01.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi mycia okien w budynkach Akademii Muzycznej przy ul. Zelwerowicza 7-11, przy ul. Zelwerowicza 3a-5, oraz przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu. (3,61MB)
 

Wrocław, 05.01.2018 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi mycia okien w budynkach Akademii Muzycznej przy ul. Zelwerowicza 7-11, przy ul. Zelwerowicza 3a-5, oraz przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

 

I. opis przedmiotu zamówienia: Mycie okien oraz elewacji szklanej i konstrukcji metalowej w budynkach D, E i F Akademii Muzycznej( załącznik nr 1).

II. założenia do umowy:

  1. Termin realizacji:

1.1. Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

1.2. Przynajmniej 2 razy w roku, według potrzeb Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

1.3. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w uzgodnionym terminie Zleceniodawca będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki,

  1. Płatność:

2.1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

1) Prawidłowo wystawionej faktury VAT

2) protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony umowy w tym upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

2.2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2.1. pkt 2), stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

2.3. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

 

  1. Inne:

3.1. Zmiana warunków umowy będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności,

3.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, strony będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego,

3.3. Przedstawicielem Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia będzie kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego Marek Gumienny a przedstawiciela Wykonawcy do realizacji zlecenia będzie określała zawarta umowa.

3.4. Wykonawca pełni nadzór nad sposobem wykonywania przedmiotu umowy przez swoich pracowników.

3.5. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach swoich pracowników.

III. oferta

  1. opis sposobu przygotowania oferty:

1.1. oferta powinna zawierać:

1.1.1. całkowitą cenę mycia wszystkich okien,

1.1.2. cenę mycia okien w poszczególnych budynkach (zał.1 ust.1 pkt 1.1. ,1.2.     ust.2 pkt 2.1. , 2.2. , 2.3. , ust.3 pkt 3.1. , 3.2. , 3.3

1.2. oferta powinna:

1.2.1. być opatrzona pieczątką firmową,

1.2.2. posiadać datę sporządzenia,

1.2.3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,

1.2.4. być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta,

 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona wszelkich pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Podane parametry służą jedynie do zapoznania się z wymaganiami Zamawiającego i nie powinny być podstawą do ostatecznego wykonania zadania.

  1. Kryteria oceny ofert

2.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych,

2.2. Kryterium wyboru oferty jest cena.

2.3. W przypadku jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  1. Warunki udziału w postępowaniu

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną usługę mycia elewacji szklanych na wysokości wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

  1. Termin i miejsce składania ofert: 

4.1. oferty można składać do dnia 12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

4.2. oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres:   marek.gumienny@amuz.wroc.pl

4.3. oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Kanclerza

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

 

Zaleca się oględziny miejsca wykonywania usługi przed złożeniem oferty (budynek D,E,F Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 13) w tej sprawie proszę kontaktować się z panem Markiem Gumiennym, tel. 501-610-863,

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).