Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09.01.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi

PDF25.01.2018 - Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego. (269,13KB)
PDF09.01.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi.pdf (401,82KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  2. Przedmiot zamówienia:
  • bieżące opracowywanie suplementów w języku angielskim dla studentów na poszczególnych kierunkach, tj.: tłumaczenie na język angielski siatki godzin, nazw wydziałów, kierunków studiów, nazw specjalności, wypisywanie suplementów w języku angielskim,
  • bieżące tłumaczenie tematów prac dyplomowych (pierwszego i drugiego stopnia).
  1. Termin realizacji zamówienia: 1.02.2018 r. - 31.12.2018 r.
  2. Inne istotne warunki zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest bieżące opracowywanie suplementów w języku angielskim dla studentów na poszczególnych kierunkach, tj.: tłumaczenie na język angielski siatki godzin, nazw wydziałów, kierunków studiów, nazw specjalności, wypisywanie suplementów w języku angielskim oraz bieżące tłumaczenie tematów prac dyplomowych (pierwszego i drugiego stopnia) oraz dostarczanie ich drogą mailową do wskazanego przez Akademię pracownika.

2) Zamówienie zostanie złożone na rok kalendarzowy 2018 r. w ilości ok. 250 sztuk suplementów oraz ok. 250 tematów prac.

3) Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto i brutto wraz z kosztami dostawy.

4) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

5) Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

6) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  1. Miejsce złożenia oferty:

Oferty prosimy składać drogą email na adres  magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Plac Jana Pawła II 2

50-043 WROCŁAW

NIP: 897-15-46-345

 

Kontakt:

Magdalena Wereszczak tel. (71) 310-05-11,

 

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 15 stycznia 2018 r. do godz. 09.00 na adres mailowy magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.