Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

25.01.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi

DOC30.01.2018 - załącznik nr 1.doc (156,00KB)
PDF25.01.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi_1 (414,70KB)
PDF25.01.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi_2 (333,83KB)
PDF25.01.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi_3 (157,50KB)

Wrocław, 23 stycznia 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  2. Przedmiot zamówienia:
  • tłumaczenie z języka polskiego na język angielski suplementów do dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
  • bieżące tłumaczenie tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
  1. Termin realizacji zamówienia: 1.02.2018 r. - 31.12.2018 r.
  2. Inne istotne warunki zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest tłumaczenie z języka polskiego na język angielski suplementów do dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz bieżące tłumaczenie tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz przesłanie ich drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail w formie skanu zawierającego podpis tłumacza i w wersji edytowalnej. Tłumaczenia powinny uwzględniać ujednolicone tłumaczenia nazwy Zamawiającego, wydziałów, kierunków studiów itp. określone przez Zamawiającego. Układ graficzny tłumaczenia powinien odpowiadać układowi graficznemu wersji w języku polskim przesłanej do tłumaczenia. 

2) Zamówienie zostanie złożone na rok kalendarzowy 2018 w ilości maksymalnie 250 sztuk suplementów oraz maksymalnie 250 tematów prac.

3) Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto i brutto za tłumaczenie suplementu oraz ceny jednostkowej netto i brutto za tłumaczenie tematu jednej pracy.

4) Na potrzeby porównania ofert Zamawiający przemnoży podane ceny jednostkowe brutto przez 250 zarówno w przypadku suplementów jak i tematów prac oraz zsumuje otrzymane iloczyny. Otrzymana wartość będzie podstawiana do kryterium CENY.

5) Wykonawca będzie zobowiązany wykonać każde tłumaczenie, niezależnie od ich liczby - w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

6) Przez wykonanie zamówienia rozumie się przesłanie prawidłowo wykonanego tłumaczenia na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

7) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

50%

50 punktów

2.

Doświadczenie

50%

50 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia kryterium ceny (C):

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru

        Cmin

C = --------- x50% x100

          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 50 pkt.

 

2) W celu uzyskania punktacji w kryterium „Doświadczenie” Wykonawca powinien wykazać, że osoba skierowana do tłumaczenia posiada doświadczenie w tłumaczeniu tekstów zawierających specjalistyczne słownictwo muzyczne. Wzór wykazu wykonanych tłumaczeń określa załącznik nr 1 do zapytania.

Powyższe doświadczenie musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami tj. poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo innymi dokumentami, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń.

 

Punkty w kryterium „Doświadczenie” będą przyznawane następująco:

a) wykonanie 2 tłumaczeń           – 10pkt

b) wykonanie 3-4 tłumaczeń        – 20 pkt

c) wykonanie 5-6 tłumaczeń        – 30 pkt

d) wykonanie 7-8 tłumaczeń        – 40 pkt

e) wykonanie 9-10 tłumaczeń     – 50 pkt

 

3) Zamawiający wybierze ofertę która otrzyma łącznie największą ilość punktów w ww. kryteriach.

 

  1. Miejsce złożenia oferty:

Oferty prosimy składać drogą email na adres  magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Plac Jana Pawła II 2

50-043 WROCŁAW

NIP: 897-15-46-345

 

Kontakt:

Magdalena Wereszczak tel. (71) 310-05-11,

 

 

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 09.00 na adres mailowy magdalena.wereszczak@amuz.wroc.pl

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).