Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 8/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zamiany uchwały nr 15/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych

PDFUchwała nr 8/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zamiany uchwały nr 15/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami stanowiącego część wynagrodzenia nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (863,05KB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2018 (412,42KB)
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały nr 8/2018 (540,62KB)
 

 

Uchwała nr 8/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zamiany uchwały nr 15/2013 z dnia 17 kwietnia 2013  r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami stanowiącego część wynagrodzenia nauczycieli akademickich  zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Działając na podstawie art. 62  ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do uchwały nr 15/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami stanowiącego część wynagrodzenia nauczycieli akademickich  zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:

 

1) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

 

„ 1. Wynagrodzenie nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwanej dalej „Akademią” składa się z:

1) wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami do utworów i przedmiotów praw pokrewnych  powstałych w ramach zatrudnienia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w zakresie określonym w art. 22 ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a w szczególności w zakresie:

a) opracowania autorskich programów nauczania, wykładów, sylabusów, zadań egzaminacyjnych oraz innych utworów i przedmiotów praw pokrewnych na potrzeby działalności pracodawcy (w tym komponowanie i twórcze wykonywanie utworów w ramach zajęć dydaktycznych),

b) sztuki i twórczości artystycznej oraz nauki i badań naukowych (w tym publikacje, artystyczne wykonania koncertów oraz spektakli, nagrywanie płyt),  

c) sporządzania opinii, ocen, recenzji i ekspertyz w zakresie problematyki objętej działalnością naukową i artystyczną Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

d) innej działalności twórczej prowadzonej w ramach zatrudnienia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego:

- do 75% wynagrodzenia zasadniczego i godzin ponadwymiarowych dla profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych, profesorów wizytujących, adiunktów, asystentów i starszych wykładowców posiadających stopień doktora,

- do 60% wynagrodzenia zasadniczego i godzin ponadwymiarowych dla starszych wykładowców, wykładowców i lektorów;

2) pozostałej części wynagrodzenia za wykonanie prac dydaktycznych i organizacyjnych  nie będących przedmiotem praw autorskich.”,

 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Nauczyciele akademiccy, którzy w następnym roku kalendarzowym  będą w ramach zatrudnienia prowadzić działalność twórczą w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt. 1 niniejszej uchwały oraz w zakresie określonym w art. 22 ust. 9b ustawyz dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązani są do złożenia w Kwesturze (Dziale Finansowo-Księgowym) oświadczenia o zamiarze korzystania z możliwości zastosowania przy naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy 50 % kosztów uzyskania przychodów.”, 

 

3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1.  W terminie do 20 grudnia każdego roku nauczyciele akademiccy, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust.1  są zobowiązany do złożenia w Kwesturze (Dziale Finansowo - Księgowym), wykazu prac twórczych będących przedmiotem praw autorskich i praw pokrewnych wykonanych w danym roku kalendarzowym w ramach zatrudnienia  i w zakresie określonym w § 1ust. 1 pkt. 1  oraz w art. 22 ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych, potwierdzonego przez właściwego dziekana na podstawie stosownej dokumentacji wykonania  i przyjęcia tych prac.”

 

4) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

5) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do wynagrodzeń przysługujących pracownikom począwszy od stycznia 2018 roku.

 

 

Wrocław, 24 stycznia 2018 r.