Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

02.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy druku publikacji "Ćwiczenia dla organistów"

PDF02.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy druku publikacji "Ćwiczenia dla organistów" (1,78MB)
 

Wrocław, 1 lutego 2018 r.

 

       Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na przygotowanie do druku publikacji Ćwiczenia dla organistów.

 1. Parametry techniczne planowanej publikacji są następujące:
 • format A4, poziomy,
 • druk w skali szarości,
 • objętość około 50 – 60 stron,
 • zawartość publikacji: około 6 – 8 stron z tekstem (ok. 0,6 arkusza wydawniczego), pozostałe strony będą zawierać 48 ćwiczeń (każde odrębnie zatytułowane) o objętości dwóch lub trzech systemów nutowych, rozłożonych po dwa lub trzy systemy na stronie;

  przykładowe ćwiczenie o dwóch systemach:

   

 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy tekst słowny publikacji w pliku docx, a przykłady nutowe w plikach JPG.
 2. Zamówienie będzie obejmować:
 1. zaprojektowanie layoutu środka publikacji,
 2. skład komputerowy całej publikacji i wprowadzenie dwóch korekt,
 3. zaprojektowanie okładki (dwie propozycje koncepcyjne).

 

 1. Termin przekazania plików przez Zamawiającego: do dnia 20.02.2018.
 2. Termin realizacji projektu przez Wykonawcę: 14 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego kompletnych materiałów.
 3. Oferta powinna zawierać cenę brutto wykonania całego zamówienia oraz dwa przykładowe projekty wydanych publikacji zaprojektowanych przez Wykonawcę (w wersji materialnej w postaci dostarczonych publikacji lub w wersji elektronicznej), zawierające: 1) projekt okładki oraz 2) całość lub część środka publikacji umożliwiającą ocenę projektu layoutu obejmującego połączenie tekstu z elementami graficznymi (najlepiej materiałem nutowym, ewentualnie innym).
 4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów i ich znaczenia:

 

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena ( C )

40%

40 punktów

2.

Jakość projektów (J)

60%

 60 punktów

 

 

1) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena” (C):

 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie; punktacja pozostałych ofert będzie proporcjonalnie mniejsza i zostanie obliczona według wzoru:

        Cmin

C = --------- x 100 x 40%

                                                                          CB

C – wartość punktowa ceny

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

2) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Jakość” (J):

 

W ramach kryterium „jakość” oceniane będą następujące trzy elementy:

 • poprawność wykonania składu komputerowego (0 – 5 punktów),
 • estetyka projektu layoutu i zgodność z charakterem publikacji (0 – 5 punktów),
 • estetyka projektu okładki i zgodność z charakterem publikacji (0 – 5 punktów),

   

  Osoby dokonujące oceny przydzielą każdej ocenianej ofercie punkty w skali od 0 do 15 punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, obliczona zostanie przez podzielenie liczby punktów oferty badanej przez maksymalną liczbę punktów przyznaną w ramach niniejszej procedury ofertowej w ramach kryterium „jakość”, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 60% :

   

          Jbad

  J = --------- x 100 x 60%

         Jmax

   

   J – wartość punktowa kryterium „jakość”

  Jbad – liczba punktów przyznana badanej ofercie za jakość

  Jmax – największa liczba punktów spośród wszystkich punktacji, jakie przyznano za jakość zgłoszonym ofertom

   

3) Wynik oceny obydwu wyżej wymienionych kryteriów zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4) Ocena końcowa oferty: Ok = C + J

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma łącznie największą ocenę końcową.
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę końcową, to zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z wyższą punktacją w ramach kryterium „jakość”.
 3. Ofertę należy przesłać drogą mailową w terminie do 10 lutego 2018 r. do godz. 12.00 na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl
 4. Płatności z tytułu wykonania umów wymienionych w punkcie 3 dokonane zostaną przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo wystawionej faktury/rachunku za zrealizowanie zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).