Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

02.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy żaluzji pionowych typu Vertical oraz rolet na okna uchylne dachowe, całość z montażem, znajdujące się w budynku F przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

PDF02.02.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy żaluzji pionowych typu Vertical oraz rolet na okna uchylne dachowe, całość z montażem, znajdujące się w budynku F przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu. (1,17MB)
 

Wrocław, 01.02.2018 r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy żaluzji pionowych typu Vertical oraz rolet na okna uchylne dachowe, całość z montażem, znajdujące się w  budynku F przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.żaluzje pionowe - Verticale

Dostawa i montaż żaluzji pionowych o szerokości 127 mm, w jasnych kolorach (beże, brązy, popiele – do uzgodnienia z Zamawiającym), w ilości 29 sztuk (o zróżnicowanych wymiarach). Lamele z tkaniny o gramaturze minimum 190 g/m² +/- 10, skutecznie przyciemniające powierzchnie, materiał półprzepuszczalny dający efekt rozproszonego światła i ochrony przed promieniami słonecznymi oraz odporne na osiadanie kurzu. Szyny i mechanizmy w kolorze białym. Montaż do sufitu lub do ściany.

Żaluzje muszą odpowiadać warunkom określonym w § 258 tech. war. budynków Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymiary podane do wyceny mogą nieznacznie różnić się od wymiarów  montażowych. Szczegółowych pomiarów musi dokonać wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

 

wymiary  X / Y (Sposób dokonania pomiarów określa załącznik nr 1)

 

240 / 300 cm         szt. 2              

230 / 300 cm         szt. 2              

310 / 290 cm         szt. 2              

300 / 290 cm         szt. 1              

290 / 290 cm         szt. 2  

280 / 290 cm         szt. 1              

270 / 290 cm         szt. 2              

260 / 290 cm         szt. 1              

250 / 290 cm         szt. 1              

245 / 290 cm         szt. 3              

240 / 290 cm         szt. 2              

230 / 290 cm         szt. 2              

310 / 270 cm         szt. 1              

235 / 270 cm         szt. 2              

300 / 260 cm         szt. 1              

270 / 260 cm         szt. 1              

250 / 260 cm         szt. 1              

200 / 260 cm         szt. 2              

 

1.2. roleta okienna (okna dachowe)

 

Dostawa i montaż rolet okiennych, materiałowych, wewnętrznych, wraz z elementami niezbędnymi do montażu w ilości 10 sztuk (o zróżnicowanych wymiarach). Tkanina o gramaturze minimum 190 g/m² w jasnych kolorach (beże, popiele, brązy) do uzgodnienia z Zamawiającym), skutecznie przyciemniające. Prowadnice oraz dwufunkcyjny drążek teleskopowy ZST w kolorze białym, który pozwala na łatwe odsłanianie i zasłanianie rolet oraz łatwe otwieranie i zamykanie wysoko zamontowanych okien (mocowanie drążka do ściany).

      Wymiary okien:

 

       0,8 m x 1,4 m                   szt. 6

       0,9 m x 1,5 m                   szt. 4

2. Założenia do umowy:

2.1. Termin realizacji:

2.1.1. Do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

2.1.2. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w uzgodnionym terminie Zleceniodawca będzie miał prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy roboczy dzień zwłoki.

2.2. Płatność:

2.2.1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi,   w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

a) Prawidłowo wystawionej faktury VAT

b) Protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony umowy w tym upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

2.2.2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 2.2. pkt 2.2.1.b), stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

2.2.3. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

 

2.3. Inne:

2.3.1. Zmiana warunków umowy będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności,

2.3.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, strony będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.3.3..Przedstawicielem Zleceniodawcy w trakcie realizacji zlecenia będzie pracownik działu Administracyjno-Gospodarczego Anna Smoleń a przedstawiciela Wykonawcy do realizacji zlecenia będzie określała zawarta umowa.

2.3.4. Wykonawca pełni nadzór nad sposobem wykonywania przedmiotu umowy przez swoich pracowników.

 

3. Oferta

3.1.Opis sposobu przygotowania oferty:

3.1.1.oferta powinna zawierać:

a) całkowitą cenę realizacji zamówienia (wraz z montażem i kosztami dostawy)

3.1.2.   oferta powinna:

a) być opatrzona pieczątką firmową,

b) posiadać datę sporządzenia,

c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,

d) być podpisana czytelnie przez przedstawiciela oferenta,

 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona wszelkich pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Podane parametry służą jedynie do zapoznania się z wymaganiami Zamawiającego i nie powinny być podstawą do ostatecznego wykonania zadania.

 

 

3.2.Kryteria oceny ofert

3.2.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych.

3.2.2. Kryterium wyboru oferty jest cena.

3.2.3. W przypadku jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3.3.Termin i miejsce składania ofert: 

3.3.1.oferty można składać do dnia 09 lutego 2018 r. do godz. 12:00

3.3.2.oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres:    

3.3.3.oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Kancelarii Kanclerza

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

pl. Jana Pawła II nr 2 , 50-043 Wrocław, pokój nr 022 A.

 

Zaleca się oględziny miejsca wykonywania usługi przed złożeniem oferty (budynek F Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ul. Podwale 13) w tej sprawie proszę kontaktować się z panią Anną Smoleń, tel. (71) 31-00-569.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).